ตัวอย่างแนวทางการรับราชการตำรวจหญิง

เปิดอ่าน 812 views

แชร์ข่าวนี้

การรับสมัครสอบตำรวจหญิงมีแนวทางแบ่งได้เป็น  2 ประเภท
1. คุณสมบัติทั่วไป
– จะต้องเป็นบุคคลภายนอก ที่มีอายุตั้งแต่ 16- 21 ปี
– ถ้าเป็นข้าราชการตำรวจ  อายุ ไม่เกิน 25 ปี และเป็นข้าราชการตำรวจหญิงอยู่แล้วและเป็นรับราชการตำรวจมาแล้ว 1 ปี
– จบระดับการศึกษาระดับชั้น  ม.6 หรือเทียบเท่า ทุกสาย
– มีส่วนสูงตั้งแต่ 160 ซม.  ขึ้นไป
– มีสายตาไม่สั้น เกินกว่ากำหนดเท่านั้น ( ประมาณ 50-100)
-เพศเป็นหญิงจะต้องมีสถานภาพโสด
2. วิชาที่ใช้สอบ
– วิชาคณิตศาสตร์ เนื้อหาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4  5  6         คะแนนเต็ม     200 คะแนน
– วิชาวิทยาศาสตร์ เนื้อหาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4   5   6    (ฟิสิก + เคมี) คะแนนเต็ม  200 คะแนน
– วิชาภาษาไทย  เนื้อหาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4   5   6           คะแนนเต็ม          200 คะแนน
– วิชาภาษาอังกฤษ  เนื้อหาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4   5   6      คะแนนเต็ม          200 คะแนน

สอบรอบสอง    มีตรวจร่างกาย   ตรวจสุขภาพที่ รพ.ตำรวจ  สอบประวัติอาชญากรรม   ว่ายน้ำ 50 เมตร   วิ่ง 1000 เมตร
เกณฑ์การให้คะแนนเพิ่มพิเศษ
1. เป็นบุตรโดยกำเนิดของข้าราชการตำรวจ หรือบุคคลซึ่งถึงแก่กรรม หรือได้รับบาดเจ็บทุพพลภาพ หรือสูญหายตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทยเนื่องจากปฏิบัติราชการ หรือช่วยเหลือราชการปราบโจรผู้ร้าย  เพิ่มให้ 25 คะแนน
2. เป็นผู้ได้รับเหรียญกล้าหาญ  หรือเป็นบุตรโดยกำเนิดของผู้ได้รับเหรียญกล้าหาญ   เพิ่มห้ 25 คะแนน
3 . เป็นบุตรโดยกำเนิดของผู้ที่เป็น  หรือเคยเป็นผู้บังคับบัญชา หรือครูอาจารย์ในโรงเรียนนายร้อยตำรวจ หรือสถานศึกษาอื่นใดของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ซึ่งมีหลักฐานลงประวัติว่าได้สอนมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี และปีหนึ่งต้องทำการสอนมาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ชั่วโมง   เพิ่่มให้ 25 คะแนน
4. เป็นบุตรโดยกำเนิดของข้าราชการตำรวจ   เพิ่มให้ 10 คะแนน****  การคิดคะแนนเพิ่ม ข้อ 1  2  3 ถ้าผู้มีสิทธิได้รับคะแนนพิเศษตามหลักเกณฑ์หลายกรณีให้เลือกกรณีเดียว นำมารวมกับข้อ 4 คะแนนไม่เกิน 35 คะแนน และนำคะแนน

การรับสมัครประมาณเดือน มกราคม ของทุกปี  ทางอินเตอร์เน็ต  http://www.rpca-admission.com

ตัวอย่าง   รายละเอียดเพิ่มเติม ประกาศรับสมัครตำรวจหญิง
ตัวอย่าง
   รายละเอียดเพิ่มเติม รับสมัครข้าราชการตำรวจหญิง

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : ตัวอย่างแนวทางการรับราชการตำรวจหญิง