ททท. เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างและพนักงาน 68 อัตรา

เปิดอ่าน 795 views

แชร์ข่าวนี้

ททท. เปิดรับสมัครบุคคลเป็นพนักงานและลูกจ้าง

ททท. เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างและพนักงานในตำแหน่งต่างๆ ดังนี้

1. ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร คุณสมบัติของตำแหน่ง
1.1. ตำแหน่ง บุคคลากร 4 งานพัฒนาระบบงาน กองบริหารงานบุคคล ฝ่ายทรัพยากรบุคคล จำนวน 1 อัตรา

     คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง   สำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ บริหารรัฐกิจ หรือสาขาอื่นที่ศึกษาวิชาเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลมาไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต และมีความสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ ทั้งการฟัง พูด อ่าน และเขียน

1.2. ตำแหน่ง บุคลากร 4 งานวางแผนการพัฒนาและหลักสูตร กองพัฒนาบุคลากร ฝ่ายทรัพยากรบุคคล จำนวน 2 อัตรา
     คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง สำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ รัฐศาสตร์ บริหารรัฐกิจ บริหารธุรกิจ ศิลปศาสตร์ (สาขาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์กร) วิทยาศาสตร์ (สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์) บริหารงานบุคคล เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาเทคโนโลยีการบริหารการสื่อสารประยุกต์ พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และมีความสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ ทั้งการฟัง พูด อ่าน และเขียน

1.3. ตำแหน่ง บุคลากร 4 งานบริหารการฝึกอบรม กองพัฒนาบุคลากร ฝ่ายทรัพยากรบุคคล จำนวน 1 อัตรา
     คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง  สำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ รัฐศาสตร์ บริหารรัฐกิจ บริหารธุรกิจ ศิลปศาสตร์ (สาขาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์กร) วิทยาศาสตร์ (สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์) บริหารงานบุคคล เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาเทคโนโลยีการบริหารการสื่อสารประยุกต์ พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และมีความสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ ทั้งการฟัง พูด อ่าน และเขียน

1.4. ตำแหน่ง บุคลากร 4 งานบริหารจัดการความรู้ กองพัฒนาบุคลากร ฝ่ายทรัพยากรบุคคล จำนวน 1 อัตรา
     คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง  สำเร็จ การศึกษาวุฒิปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ รัฐศาสตร์ บริหารรัฐกิจ บริหารธุรกิจ ศิลปศาสตร์ (สาขาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์กร) วิทยาศาสตร์ (สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์) บริหารงานบุคคล เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาเทคโนโลยีการบริหารการสื่อสารประยุกต์ พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และมีความสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ ทั้งการฟัง พูด อ่าน และเขียน

1.5. ตำแหน่ง บุคลากร 4 งานธรรมาภิบาลและกิจกรรมเพื่อสังคม กองสวัสดิการบุคลากรสัมพันธ์ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล จำนวน 1 อัตรา
     คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง  สำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาโท สื่อสารการตลาด นิเทศศาสตร์การตลาด การประชาสัมพันธ์ สื่อสารมวลชน บริหารธุรกิจ การจัดการการตลาด รัฐประศาสนศาสตร์ การจัดการความรับผิดชอบต่อสังคม บริหารพัฒนาสังคม และมีความสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ ทั้งการฟัง พูด อ่าน และเขียน

1.6. ตำแหน่ง  พนักงานวางแผน 4 งานกลยุทธ์ตลาดต่างประเทศ กองกลยุทธ์การตลาด ฝายวางแผน จำนวน 1 อัตรา
     คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง   สำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาโท การท่องเที่ยว การตลาด บริหารรัฐกิจ บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ การวางแผน สังคมศาสตร์ ศิลปศาสตร์ และอักษรศาสตร์ มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office (Word, Excel, Power Point) และมีความสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ ทั้งการฟัง พูด อ่าน และเขียน

1.7. ตำแหน่ง  พนักงานวางแผน 4 งานวิเคราะห์ตลาดต่างประเทศ กองกลยุทธ์การตลาด ฝ่ายวางแผน จำนวน 1 อัตรา
     คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง  สำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาโท เศรษฐศษสตร์ สถิติ สถิติประยุกต์ บัญชี มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office (Word, Excel, Power Point) และมีความสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ ทั้งการฟัง พูด อ่าน และเขียน

1.8. ตำแหน่ง  นักงานวางแผน 4 งานควบคุมภายใน กองบริหารความเสี่ยง ฝ่ายติดตามและบริหารความเสี่ยง จำนวน 1 อัตรา
     คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง  สำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาโททุกสาขา มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office (Word, Excel, Power Point) และมีความสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ ทั้งการฟัง พูด อ่าน และเขียน

1.9. ตำแหน่ง พนักงานวางแผน 4 งานบริหารความเสี่ยงองค์กร กองบริหารความเสี่ยง ฝ่ายติดตามและบริหารความเสี่ยง จำนวน 1 อัตรา
     คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง  สำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาโททุกสาขา มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office (Word, Excel, Power Point) และมีความสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ ทั้งการฟัง พูด อ่าน และเขียน

1.10. ตำแหน่ง พนักงานส่งเสริมการลงทุน 4 งานส่งเสริมวิสาหกิจท่องเที่ยว กองธุรกิจฝ่ายลงทุนธุรกิจท่องเที่ยว จำนวน 1 อัตรา
     คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง  สำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ รัฐศาสตร์ (การบริหารรัฐกิจ/รัฐประศาสนศาสตร์) มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office (Word, Excel, Power Point) และมีความสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ ทั้งการฟัง พูด อ่าน และเขียน

1.11. ตำแหน่ง  พนักงานการตลาด 4 งานแผนปฏิบัติการตลาดภาคเหนือ กองตลาดภาคเหนือ ภูมิภาคภาคเหนือ จำนวน 2 อัตรา
     คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง  สำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาโท บริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาทางการตลาด มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office (Word, Excel, Power Point) และมีความสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ ทั้งการฟัง พูด อ่าน และเขียน

1.12. ตำแหน่ง  พนักงานการตลาด 4 งานแผนปฏิบัติการตลาดอาเซียน เอเชียใต้ และแปซิฟิกใต้ กองตลาดอาเซียน เอเชียใต้ และแปซิฟิกใต้ ภูมิภาคอาเซียน เอเชียใต้ และแปซิฟิกใต้ จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง  สำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาโท บริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาทางการตลาด มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office (Word, Excel, Power Point) และมีความสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ ทั้งการฟัง พูด อ่าน และเขียน

1.13. ตำแหน่ง  ผู้ตรวจสอบภายใน 3 กลุ่มตรวจสอบส่วนกลาง สำนักตรวจสอบภายใน จำนวน 3 อัตรา
     คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง  สำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาตรี ทางการบัญชี ศิลปศาสตร์ บริหารธุรกิจ สาขาการเงิน การบัญชี หรือคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสาขาอื่นๆ ที่มีวุฒิบัตรผ่านการอบรมพื้นฐานด้านตรวจสอบภายใน มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office (Word, Excel, Power Point) และมีความสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ ทั้งการฟัง พูด อ่าน และเขียน

1.14. ตำแหน่ง  ผู้ตรวจสอบภายใน 3 กลุ่มตรวจสอบสำนักงานสาขา สำนักงานตรวจสอบภายใน จำนวน 2 อัตรา
     คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง  สำเร็จวุฒิการศึกษาปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ หรือคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office (Word, Excel, Power Point) และมีความสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ ทั้งการฟัง พูด อ่าน และเขียน

1.15. ตำแหน่ง  พนักงานบริหารทั่วไป 3 งานสารบรรณ กองกลาง ฝ่ายบริหารทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
     คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง   สำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาตรี มนุษยศาสตร์ (สาขาวิชาภาษาไทย) อักษรศาสตร์ (สาขาวิชาภาษาไทย) มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office (Word, Excel, Power Point) และมีความสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ ทั้งการฟัง พูด อ่าน และเขียน

1.16. ตำแหน่ง นิติกร 3 งานปรึกษาด้านกฎหมาย กองกฎหมายและระเบียบ ฝ่ายบริหารทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
     คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง   สำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาตรี นิติศาสตร์ และมีความสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ ทั้งการฟัง พูด อ่าน และเขียน

1.17. ตำแหน่ง  นิติกร 3 งานคดี กองกฎหมายและระเบียบ ฝ่ายบริหารทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
     คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง   สำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาตรี นิติศาสตร์ และมีความสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ ทั้งการฟัง พูด อ่าน และเขียน

1.18. ตำแหน่ง  พนักงานบริหารทั่วไป 3 (ด้านความปลอดภัย) งานสถานที่ กองอาคารสถานที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
     คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง   สำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัย หรือเทียบเท่า หรือสำเร็จการศึกษาปริญญาตรีทุกสาขา โดยมีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้อง หรือผ่านการอบรมและทดสอบตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกำหนดจากหน่วยงานที่กรมสวัสดิการคุ้มครองแรงงานรับรอง มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office (Word, Excel, Power Point) และมีความสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ ทั้งการฟัง พูด อ่าน และเขียน

1.19. ตำแหน่ง   เลขานุการ 3 ฝ่ายทรัพยากรบุคคล จำนวน 1 อัตรา
       คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง    สำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาตรีทุกสาขา และมีความสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ ทั้งการฟัง พูด อ่าน และเขียน

1.20. ตำแหน่ง  บุคลากร 3 งานพัฒนาระบบงาน กองบริหารงานบุคคล ฝ่ายทรัพยากรบุคคล จำนวน 1 อัตรา
       คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง   สำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตร์ บริหารรัฐกิจ หรือสาขาอื่นที่ศึกษาวิชาเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลมาไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต และมีความสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ ทั้งการฟัง พูด อ่าน และเขียน

1.21. ตำแหน่ง  เลขานุการ 3 ฝ่ายบัญชีและงบประมาณ จำนวน 1 อัตรา
     คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง   สำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาตรีทุกสาขา มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office (Word, Excel, Power Point) และมีความสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ ทั้งการฟัง พูด อ่าน และเขียน

1.22. ตำแหน่ง  นักบัญชี 3 งานบัญชีสาขาในประเทศ กองบัญชี ฝ่ายบัญชีและงบประมาณ จำนวน 1 อัตรา
     คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง   สำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาตรี ทางการบัญชี มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office (Word, Excel, Power Point) และมีความสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ ทั้งการฟัง พูด อ่าน และเขียน

1.23. ตำแหน่ง  นักบัญชี 3 งานบัญชีสาขาต่างประเทศ กองบัญชี ฝ่ายบัญชีและงบประมาณ จำนวน 1 อัตรา
     คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง   สำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาตรี ทางการบัญชี มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office (Word, Excel, Power Point) และมีความสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ ทั้งการฟัง พูด อ่าน และเขียน

1.24. ตำแหน่ง  นักบัญชี 3 งานบัญชีลูกหนี้ กองบัญชี ฝ่ายบัญชีและงบประมาณ จำนวน 1 อัตรา
     คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง สำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาตรี ทางการบัญชี มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office (Word, Excel, Power Point) และมีความสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ ทั้งการฟัง พูด อ่าน และเขียน

1.25. ตำแหน่ง  พนักงานการเงิน 3 งานตรวจจ่ายภายใน กองตรวจจ่าย ฝ่ายการรับเงิน จำนวน 1 อัตรา
     คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง   สำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาตรี ทางการจัดการ การบัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ และมีความสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ ทั้งการฟัง พูด อ่าน และเขียน

1.26. ตำแหน่ง  พนักงานการเงิน 3 งานตรวจจ่ายลูกหนี้เงินยืมทดรอง กองตรวจจ่าย ฝ่ายการรับเงิน จำนวน 1 อัตรา
     คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง   สำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาตรี ทางการจัดการ การบัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ และมีความสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ ทั้งการฟัง พูด อ่าน และเขียน

1.27. ตำแหน่ง  พนักงานการเงิน 3 งานการเงินภายใน กองการเงิน ฝ่ายการเงิน จำนวน 1 อัตรา
     คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง   สำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาตรี ทางการจัดการ การบัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ และมีความสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ ทั้งการฟัง พูด อ่าน และเขียน

1.28. ตำแหน่ง  พนักงานการเงิน 3 งานการเงินภายนอก กองการเงิน ฝ่ายการเงินจำนวน 1 อัตรา
     คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง   สำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาตรี ทางการจัดการ การบัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office (Word, Excel, Power Point) และมีความสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ ทั้งการฟัง พูด อ่าน และเขียน

1.29. ตำแหน่ง  พนักงานการเงิน 3 งานควบคุมรายได้ กองรายได้ ฝ่ายการเงิน จำนวน 1 อัตรา
     คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง  สำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาตรี ทางการจัดการ การบัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์ การคลัง การตลาด ระบบสารสนเทศทางการบัญชี ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office (Word, Excel, Power Point) และมีความสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ ทั้งการฟัง พูด อ่าน และเขียน

1.30. ตำแหน่ง  พนักงานการเงิน 3 งานจำหน่ายและจัดเก็บรายได้ กองรายได้ ฝ่ายการเงิน จำนวน 1 อัตรา
     คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง  สำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาตรี ทางการจัดการ การบัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์ การคลัง การตลาด ระบบสารสนเทศทางการบัญชี ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office (Word, Excel, Power Point) และมีความสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ ทั้งการฟัง พูด อ่าน และเขียน

1.31. ตำแหน่ง  เลขานุการ 3 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 1 อัตรา
     คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง   สำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาตรีทุกสาขา มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office (Word, Excel, Power Point) และมีความสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ ทั้งการฟัง พูด อ่าน และเขียน

1.32. ตำแหน่ง  พนักงานระบบงานคอมพิวเตอร์ 3 กลุ่มสารสนเทศองค์กร สำนักเทคโนโลยีสารนเทศ จำนวน 2 อัตรา
     คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง  สำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาการทางคอมพิวเตอร์ หรือศึกษาวิชาคอมพิวเตอร์นับเป็นหน่วยกิตไม่น้อยกว่า 30 ห่วยกิต มีความสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ ทั้งการฟัง พูด อ่าน และเขียน มีประสบการด้านการดูแล หรือติดตั้งระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ มีประสบการณ์ด้านการแก้ไข ซ่อมบำรุงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ หากมีความรู้ หรือประสบการณืในการพัฒนาและออกแบบระบบ รวมถึงประสบการณ์ในการดูและระบบจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

1.33. ตำแหน่ง  พนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว 3 งานส่งเสริมสินค้าที่ระลึก กองส่งเสริมการบริการท่องเที่ยว ฝ่ายส่งเสริมสินค้าการท่องเที่ยว จำนวน 1 อัตรา
     คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง   สำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาตรีทุกสาขา มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office (Word, Excel, Power Point) และมีความสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ ทั้งการฟัง พูด อ่าน และเขียน

1.34. ตำแหน่ง  พนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว 3 งานส่งเสริมสถานบริการ กองส่งเสริมการบริการท่องเที่ยว ฝ่ายส่งเสริมสินค้าการท่องเที่ยว จำนวน 1 อัตรา
     คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง   สำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ การตลาด และผังเมือง มีความรู้ความสามารถด้านภาษาต่างประเทศอื่นๆ และมีความสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ ทั้งการฟัง พูด อ่าน และเขียน

1.35. ตำแหน่ง  พนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว 3 งานกิจกรรมนานาชาติ กองสร้างสรรค์กิจกรรม ฝ่ายกิจกรรม จำนวน 1 อัตรา
     คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง   สำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาตรีทุกสาขา มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office (Word, Excel, Power Point) และมีความสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ ทั้งการฟัง พูด อ่าน และเขียน

1.36. ตำแหน่ง  พนักงานส่งเสริมการลงทุน 3 งานแผนการลงทุนอุตสาหกรรมท่องเที่ยว กองแผนงานการลงทุน ฝ่ายลงทุนธุรกิจท่องเที่ยว จำนวน 1 อัตรา
     คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง   สำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ วิทยาศาสตร์ (สาขาวิชานวัตกรรม) มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office (Word, Excel, Power Point) และมีความสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ ทั้งการฟัง พูด อ่าน และเขียน

1.37. ตำแหน่ง  เลขานุการ 3 ภูมิภาคภาคกลาง จำนวน 1 อัตรา
     คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง   สำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาตรีทุกสาขา มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office (Word, Excel, Power Point) และมีความสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ ทั้งการฟัง พูด อ่าน และเขียน

1.38. ตำแหน่ง  พนักงานการตลาด 3 งานประสานงานสำนักงานภาคใต้ กองตลาดภาคใต้ ภูมิภาคภาคใต้ จำนวน 1 อัตรา
     คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง   สำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาตรีทุกสาขา มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office (Word, Excel, Power Point) และมีความสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ ทั้งการฟัง พูด อ่าน และเขียน

1.39. ตำแหน่ง  พนักงานการตลาด 3 ปฏิบัติงาน ณ ททท. สำนักงานสาขาในประเทศจำนวน 7 อัตรา
     1.39.1 ประจำ  ททท.สำนักงานเชียงราย ภูมิภาคภาคเหนือ
     1.39.2 ประจำ  ททท.สำนักงานแม่ฮ่องสอน ภูมิภาคภาคเหนือ
    1. 39.3 ประจำ  ททท.สำนักงานกาญจนบุรี ภูมิภาคภาคกลาง
    1. 39.4 ประจำ  ททท.สำนักงานกระบี่ ภูมิภาคภาคใต้
    1. 39.5 ประจำ  ททท.สำนักงานพัทยา ภูมิภาคภาคตะวันออก
     1.39.6 ประจำ  ททท.สำนักงานระยอง ภูมิภาคภาคตะวันออก
    1. 39.7 ประจำ  ททท.สำนักงานนครนายก ภูมิภาคภาคตะวันออก
     คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง   สำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาตรีทุกสาขา มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office (Word, Excel, Power Point) และมีความสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ ทั้งการฟัง พูด อ่าน และเขียน

1.40. ตำแหน่ง  พนักงานการตลาด 3 งานพัฒนาและส่งเสริมการตลาดเอเชียตะวันออก กองตลาดเอเชียตะวันออก ภูมิภาคเอเชียตะวันออก จำนวน 1 อัตรา
        คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง   สำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาตรีทางการตลาด การท่องเที่ยว มนุษยศาสตร์ ศิลปศาสตร์ อักษรศาสตร์ นิเทศศาสตร์ สื่อสารการตลาด รัฐศาสตร์ มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office (Word, Excel, Power Point) และมีความสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ ทั้งการฟัง พูด อ่าน และเขียน มีความสามารถในการใช้ภาษาจีน หรือญ๊่ปุ่น หรือเกาหลี ระดับดี

1.41. ตำแหน่ง  พนักงานการตลาด 3 งานประสานงานการตลาดอาเซียน เอเชียใต้ และแปซิฟิกใต้ กองตลาดอาเซียน และแปซิฟิกใต้ ภูมิภาคอาเซียน เอเชียใต้ และแปซิฟิกใต้ จำนวน 1 อัตรา
     คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง   สำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาตรีทุกสาขา มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office (Word, Excel, Power Point) และมีความสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ ทั้งการฟัง พูด อ่าน และเขียน

1.42. ตำแหน่ง  พนักงานการตลาด 3 งานพัฒนาและส่งเสริมการตลาดยุโรป แอฟริกา และตะวันออกกลาง กองตลาดยุโรป แอฟริกา และตะวันอออกกลาง ภูมิภาคยุโรป แอฟริกา และตะวันออกกลาง จำนวน 1 อัตรา
     คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง   สำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาตรีทุกสาขา มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office (Word, Excel, Power Point) และมีความสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ ทั้งการฟัง พูด อ่าน และเขียน

1.43. ตำแหน่ง  พนักงานประชาสัมพันธ์ 3 งานสื่อประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ กองประชาสัมพันธ์ ต่างประเทศ ฝ่ายโฆษณาและประชาสัมพันธ์ าจำนวน 1 อัตรา
     คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง    สำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาตรี นิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ ัอักษรศาสตร์ ศิลปศาสตร์ มนุษยศาสตร์ มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office (Word, Excel, Power Point) และมีความสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ ทั้งการฟัง พูด อ่าน และเขียน

1.44. ตำแหน่ง  พนักงานประชาสัมพันธ์ 3 งานแผนประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ กองประชาสัมพันธ์ ต่างประเทศ ฝ่ายโฆษณาและประชาสัมพันธ์ าจำนวน 1 อัตรา
     คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง   สำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาตรี นิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ ัอักษรศาสตร์ ศิลปศาสตร์ มนุษยศาสตร์ มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office (Word, Excel, Power Point) และมีความสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ ทั้งการฟัง พูด อ่าน และเขียน

1.45. ตำแหน่ง  พนักงานส่งเสริมการตลาด 3 งานวีดิทัศน์ กองผลิตอุปกรณ์เผยแพร่ ฝ่ายบริการการตลาด จำนวน 2 อัตรา
     คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง   สำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาตรี นิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ อักษรศาสตร์ ศิลปศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ทุกสาขา (ที่มีทักษะ ประสบการณ์ ด้านผลิตสื่อภาพยนต์ และวีดิทัศน์) สามารถถ่ายภาพด้วยกล้อง VDO และ DSLR ได้ สามารถเขียนบทบรรยายสารคดี Spot โฆษณา สามารถใช้คอมพิวเตอร์ตัดต่อได้ทั้ง PC, MAC สามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้ มีประสบการณ์การทำงานด้านผลิตสื่อภาพยนต์และวีดิทัศน์ และด้านวีดิทัศน์ ไม่น้อยกว่า 3 ปี

1.46. ตำแหน่ง  ลูกจ้างทำหน้าที่พนักงานบริหารทั่วไป งานสถานที่ กองอาคารสถานที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
     คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง   สำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาตรีทุกสาขา มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office (Word, Excel, Power Point) และมีความสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ ทั้งการฟัง พูด อ่าน และเขียน

1.47. ตำแหน่ง  ลูกจ้างทำหน้าที่พนักงานบริหารทั่วไป งานยานพาหนะ กองอาคารสถานที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป จำนวน 2 อัตรา
     คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง   สำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาตรีทุกสาขา มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office (Word, Excel, Power Point) และมีความสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ ทั้งการฟัง พูด อ่าน และเขียน

1.48. ตำแหน่ง  ลูกจ้างทำหน้าที่พนักงานการเงิน งานตรวจจ่ายภายนอก กองตรวจจ่าย ฝ่ายการเงิน จำนวน 1 อัตรา
     คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง   สำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาตรี ทางการจัดการ การบัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ และมีความสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ ทั้งการฟัง พูด อ่าน และเขียน

1.49. ตำแหน่ง  ลูกจ้างทำหน้าที่พนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว งานแหล่งท่องเที่ยว ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กองส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยว ฝ่ายส่งเสริมสินค้าการท่องเที่ยว จำนวน 1 อัตรา
     คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง   สำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาตรีทุกสาขา มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office (Word, Excel, Power Point) และมีความสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ ทั้งการฟัง พูด อ่าน และเขียน

1.50. ตำแหน่ง  ลูกจ้างทำหน้าที่พนักงานการตลาด ปฏิบัติงาน ณ ททท. สำนักงานสาขาในประเทศ จำนวน 4 อัตรา
     1.50.1 ประจำ  ททท สำนักงานพระนครศรีอยุธยา ภูมิภาคภาคกลาง
     1.50.2 ประจำ  ททท. สำนักงานภูเก็ต ภูมิภาคภาคใต้
     1.50.3 ประจำ  ททท. สำนักงานกระบี่ ภูมิภาคภาคใต้
     1.50.4 ประจำ  ททท. สำนักงานระยอง ภูมิภาคภาคตะวันออก
     คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง   สำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาตรีทุกสาขา มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office (Word, Excel, Power Point) และมีความสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ ทั้งการฟัง พูด อ่าน และเขียน

2. ผู้สนใจสามารถติดต่อขอทราบรายละเอียด ได้ที่ http://thai.tourismthailand.org หรืองานบรรจุและแต่งตั้ง กองบริหารงานบุคคล โทร. 022505500 ต่อ 2720-2724

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : ททท. เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างและพนักงาน 68 อัตรา