ทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ รับสมัครสอบงานราชการทหาร ตั้งแต่ 20 ก.ค.-26 ก.ย. 60

เปิดอ่าน 3,402 views

แชร์ข่าวนี้ทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ รับสมัครสอบงานราชการทหาร ปี 2560


หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ ฯ มีความประสงค์รับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือน เข้ารับราชการเป็นทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ ณ (พลอาสามัคร) โดยกำหนดรายละเอียดดังนี้

 1. คุณสมบัติของผู้สมัคร   ชายไทยอายุตั้งแต่ 20 – 28 ปี
  1.1 เป็นทหารกองหนุนจาก 3 เหล่าทัพ วุฒิการศึกษาตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) ขึ้นไป
  1.2 บุคคลพลเรือนทั่วไป วุฒิการศึกษาตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกาาตอนปลาย (ม.6) ขึ้นไป ผ่านการศึกาาวิชาทหารปีที่ 3 ปีที่ 5
  1.3 บิดามารดาถือสัญชาติไทยโดยกำเนิด
  1.4 มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง
  1.5 มีบุคคลิกลักษณะท่างทางดี มีทัศนคติที่ดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
  1.6 มีความประพฤติเรียบร้อย ไม่บกพร่องในศีลธรรมอันดี
  1.7 มีความสุงตั้งแต่ 65 ซม. ขึ้นไปและไม่เกิน 180 ซม.
  1.8 นับถือศาสนาพุทธ
  1.9 ไม่มีรอยสักยันต์ตามร่างกาย
  1.10 ไม่มีประวัติเกี่ยวข้องกับคดีอาญาและยาเสพติด (มีการตรวจปัสสาวะหาสารสเสพติด)
  1.11 ไม่เป็นผุ้มีหนี้สินล้นพ้นตัว หรือบุคคลล้มละลาย
  1.12 ไม่เป็นผุ้ถูกฟ้องหรือต้องหา ตกเป็นจำเลยในคดีอาญาหรือเคยต้องคำพิพากษาของศาลว่าได้กระทำความผิดในคดีอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือลหุโทษ
  1.13 ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง หรือเป็นนักบวชในศาสนาใด ๆ
  1.14 ไม่เป็นผุ้มีร่างกายทุพพลภาพ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
  1.15 ไม่มีโรคประจำตัวที่สังคมรังเกียจ ขัดต่อระเบียบการรับราชการ
  1.16 ไม่เป็นผุ้พิการทางสายตา
  1.17 ว่ายน้ำเป็น

  ทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ รับสมัครสอบงานราชการทหาร ปี 2560

  ทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ รับสมัครสอบงานราชการทหาร ปี 2560

 2. หลักฐานประกอบการสมัคร
  2.1 ใบกองหนุน (สด.8) และใบผ่านการเกณฑ์ทหาร (สด.43)
  2.2 บัตรประจำตัวประชาชน
  2.3 ทะเบียนบ้่าน
  2.4 วุฒิการศึกษา (ตามคุณสมบัติที่สำเร็จการศึกษาจริง ม.3 ขึ้นไป)
  2.5 รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 2 ใบ
  2.6 ผลการตรวจร่างกาย ( ตรวจเลือด HIV)  ผลการตรวจการวัดสายตา
 3. เกณฑ์การคัดเลือก
  3.1 สอบภาควิชาการ , วิชาทหารเบื้อนต้น, ความรุ้รอบตัว สอบสัมภาษณ์, ดูบุคคลิกลักษณะ
  3.2 ทดสอบร่างกาย และทดสอบว่ายน้ำ
  3.3 ตรวจโรคโดยแพทย์ของโรงพยาบาลพระมงกภฎเกล้า
  3.4 พิมพ์ลายน้ำมือ (โดยกองทะเบียนประวัติอาชญากร สำสักงานตรวจแห่งชาติ)
 4. สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับ
  4.1 ระหว่างทำการฝึกได้รับพระราชทานเงินท้ายที่นั่งดังนี้
  4.1.1 เทอมที่ 1 ( 7 สัปดาห์) ยังไม่ได้รับเงินพระราชทาน
  4.1.2 เทอมที่ 2 (7 สัปดาห์) ได้รับเงินพระราชทานเดือนล่ะ 2000 บาท
  4.1.3 เทอมที่ 3 ( 6 สัปดาห์) ได้รับเงินพระราชทานเดือนล่ะ 4000 บาท
  4.1.4 เทอมที่ 4 ( 6 สัปดาห์) ได้รับเงินพระราชทานเดือนล่ะ 9000 บาท
  4.2 หลังจากฝึกจบยังไม่ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการได้รับเงินรายได้รายเดือน 11,800 บาท
  4.3 ต้องทดสองงานเป็นระยะเวลา 3 ปี ก่อนการบรรจุ แต่ได้รับสิทธิประโยชน์เสมือนหนึ่งผุ้ได้รับการบรรจุ หากมีความประพฤติดี มีความรับผิดชอบต่องานดีจะได้รับการพิจารณาบรรจุก่อนกำหนด
  4.4 มีสิทธิสวัสดิการ เช่นเดียวกับข้าราชการทหารทั่วไป (ค่าเล่าเรียนบุตร ,ค่ารักษาพยาบาล, สมรสพระราชทาน, นาคในพระชาชานุเคราะห์หรือได้รับพระมหากรุณาธิคุณในการสงเคราะห์อื่น ๆ )
  4.5 ได้รับพระราชทานเครื่องแบบเครื่องแต่งกายเป็นประจำทุกปี
  4.6 ได้รับเลื่อนฐานะเป็นนายทหารชั้นประทวนหรือชั้นสัญญาบัตร ตามความรู้ความสามารถเมื่อถึงเวลาสมควร
  4.7 มีสิทธิพิเศษ ได้รับการพิจารณาคัดเลือกเข้ารับการศึกษาหลักสูตรนักเรียนนายสิบทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ ฯ
  4.8 มีสิทธิพิเศษได้รับการพิจารณาคัดเลือกเข้ารับการฝึกหลักสุตรพิเศา หลักสูตรส่งทางอากาศ(โดดร่ม) และหลักสูตรการบแบบจู่โจม
  4.9 อื่น ๆ ได้รับพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณเช่นเดียวกับข้าราชบริพารในพระองค์ฯ
  4.10 การสมัครเข้าเป็นทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ฯ (พลอาสาสมัคร) ไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น


 5. กำหนดการประกาศและรับสมัคร
  5.1 โดยประกาศรับสมัครตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 – 26 กันยายน 2560
  5.2 สมัครด้วยตนเอง ที่โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ ฯ วังทวีวัฒนา ถนนบรมราชนนี เขตทวีวัฒนา  กรุงเทพฯ ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2560 – 26 กันยายน 2560 ไม่เว้นวันหยุดราชการ (ไม่เสียค่าสมัครใด ๆ ทั้งสิ้น)
  5.3 รายงานตัวดำเนินกรรมวิธีคัดเลือกในวันที่ 27 กันยายน 2560 และคัดเลือกตั้งแต่วันที่ 27 กันยายน 2560 – 1 ตุลาคม 2560
  5.4 เปิดหลักสุตรการฝึกในวันที่ 2 ตุลาคม 2560 จบการฝึกในวันที่ 15 เมษายน 2561 ( หลักสุตรการฝึกระยะเวลา 26 สัมปดาห์)
  5.5 สอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทร 02-4569452, 02-356-0893
ทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ รับสมัครสอบงานราชการทหาร ตั้งแต่ 20 ก.ค.-26 ก.ย. 60

กดติดตามเราได้ที่ :

Fanpage ::   www.facebook.com/jobs.army
กลุ่ม ::  www.facebook.com/groups/jobsarmy

งานราชการ, สอบราชการ, สอบตำรวจ, สอบทหาร, สอบครู, สอบราชการปี 60, ผลสอบ, ประกาศผลสอบ

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : ทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ รับสมัครสอบงานราชการทหาร ตั้งแต่ 20 ก.ค.-26 ก.ย. 60