บริษัทไปรษณีย์ไทยเปิดรับสมัครสอบพนักงาน [ 29 ส.ค.-15 ก.ย.]

เปิดอ่าน 1,250 views

แชร์ข่าวนี้

บริษัทไปรษณีย์ไทยเปิดรับสมัครสอบพนักงาน

บริษัทไปรษณีย์ไทยเปิดรับสมัครสอบพนักงานคุณวุฒิปริญญาตรี ไม่ต้องผ่าน ภาค ก. ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. ตำแหน่ง / คุณวุฒิที่เปิดรับสมัครสอบ
     1.1 คุณวุฒิปริญญาตรีทางด้านทรัพยากรบุคคล  เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50
     1.2 คุณวุฒิปริญญาตรีบัญชี เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50
     1.3 คุณวุฒิปริญญาตรีด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50
     1.4 คุณวุฒิปริญญาตรีด้านโลจิสติกส์  เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50
     1.5 คุณวุฒิปริญญาตรีนิติศาสตร์  เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50
     1.6 คุณวุฒิปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ สาขาชีววิทยา  เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50
     1.7 คุณวุฒิปริญญาตรีบริหารธุรกิจ 
            – สาขาการตลาด
            – สาขาการจัดการ
            – สาขาวิชาระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์
            – สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
            – สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
            – สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
    1.8 คุณวุฒิปริญญาตรีนิเทศศาสตร์  เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50
    1.9 คุณวุฒิปริญญาตรีรัฐศาสตร์   เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50
    1.10 คุณวุฒิปริญญาตรีศิลปศาสตร์   เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50
            – สาขาชิภาษาอังกฤษ
    1.11 คุณวุฒิปริญญาตรีทางด้านเศรษฐศาสตร์  เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50
    1.12 คุณวุฒิปริญญาตรีทางด้านเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม  เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า  2.50

2. คุณสมบัติทั่วไป
     2.1 มีสัญชาติไทย
     2.2 อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันที่สมัคร)
     2.3 เพศชายพ้นภาระทางทหาร
     2.4 ไม่เป็นโรคที่ขัดต่อการรับราชการ

3. การสมัครสอบ
         ผู้ประสงค์จะสมัครสอบให้ติดต่อขอทราบรายละเอียดได้ที่ฝ่าย ทรัพยากรบุคคล  บริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด ถนนแจ้งวัฒนะ  เขตหลักสี่  กทม. 10210 -0299 ชั้น 1 โซน B  โทรศัพท์ 02-831-3378  หรือเว็บไซต์ไปรษณีย์ไทย 

รายละเอียดเพิ่มเติม  บริษัทไปรษณีย์ไทยเปิดรับสมัครสอบพนักงาน

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : บริษัทไปรษณีย์ไทยเปิดรับสมัครสอบพนักงาน [ 29 ส.ค.-15 ก.ย.]