บริษัท่านอากาศยานไทย จำกัด เปิดรับสมัครงานหลายตำแหน่ง [วันนี้ – 26 พ.ค.57]

เปิดอ่าน 511 views

แชร์ข่าวนี้

บริษัท่านอากาศยานไทย จำกัด เปิดรับสมัครงานหลายตำแหน่ง [วันนี้ - 26 พ.ค.57]

บริษัทท่าอากาศยานไทย จำกัด เปิดรับสมัครงานราชการหลายตำแหน่ง ปฏิบัติงาน ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง , ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ, ท่าอากาศยานเชียงราย, ท่าอากาศยานภูเก็ต  ขึ้นอยู่กับตำแหน่ง …

แนะนำวิธีการสมัครงาน
1. เข้าสู่เว็บไซต์  http://jobs.airportthai.co.th
2. เลือกตำแหน่งงานที่ต้องการสมัคร
3. กรอกข้อมูลลงในแบบสมัครงาน พร้อมแนบเอกสารประกอบการสมัครงาน
ให้ครบถ้วน
4. เมื่อยืนยันการสมัครงานแล้วจะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้
หลังจากยืนยันการสมัครงานแล้ว ผู้สมัครต้องชำระค่าสมัคร 100 บาท
ผ่านธนาคารกรุงไทย/ธนาคารทหารไทย ภายในวันพุธที่ 28 พ.ค.57
การสมัครงานจึงจะสมบูรณ์    หลังจากชำระเงินค่าสมัครแล้ว ให้ผู้สมัครตรวจสอบสถานะการชำระเงินของตนเองภายหลังจากชำระเงิน 2 วันทำการผ่านทาง website การรับสมัครงานของ ทอท.
หมายเหตุ    หากสถานะการชำระเงินไม่ถูกต้อง กรุณาแจ้งชื่อ-นามสกุลผู้สมัคร พร้อมทั้งส่งหลักฐานการชำระเงินจากธนาคารมาที่ E-Mail : esupport@airportthai.co.th โดยใช้ Subject : สำเนา Pay Slip [หมายเลขผู้สมัคร] และรอตรวจสอบภายใน 2 วันทำการ
ถ้ามีปัญหาในการสมัครงาน กรุณาติดต่อ คุณวสุรัตน์ 0-2535-4049 หรือ คุณวริศรา 0-2535-1445 (ในวันทำการของ ทอท. ระหว่างเวลา 08:00 – 12:00 และ 13:00 – 17:00 น.)

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1. ตำแหน่งหมายเลข 1 นิติกรอายุโส ระดับ 5-6 ฝ่ายกิจการเพื่อสังคมและกำกับดูแลกิจการ ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานใหญ่ (ดอนเมือง)
2. ตำแหน่งหมายเลข 2 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยอาวุโส ระดับ 5-6 ศูนย์ปฏิบัติการพิเศษ ปฏิบัติงาน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
3. ตำแหน่งหมายเลข 3 วิศวกร ระดับ 3-4 ฝ่ายกลยุทธิ์เทคโนโลยีสารสนเทศ ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานใหญ่ (ดอนเมือง)
4. ตำแหน่งหมายเลข 4 วิศวกร ระดับ 3 – 4 ฝ่ายระบบสารสนเทศ ปฏิบัติงาน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
5. ตำแหน่งหมายเลข 5 ช่างเทคนิค ระดับ 2-4 ฝ่ายระบบคอมเิวเตอร์และเครือข่าย ปฏิบัติงาน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
6. ตำแหน่งหมายเลข 6 ช่างเทคนิค ระดับ 2-4 ฝ่ายสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ ปฏิบัติงาน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
7. ตำแหน่งหมายเลข 7  เจ้าหน้าที่การต่างประเทศอาวุโส ระดับ 5-6 ฝ่ายกิจการต่างประเทศ ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานใหญ่ (ดอนเมือง)
8. ตำแหน่งหมายเลข 8  เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคลอาวุโส ระดับ 5-6  ฝ่ายพัฒนาระบบงานบุคคล ปฏิบัติงาน ณ สำหนังานใหญ่ (ดอนเมือง)
9. ตำแหน่งหมายเลข 9 เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคลอาวุโส ระดับ 5-6  ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานใหญ่ (ดอนเมือง)
10.ตำแหน่งหมายเลข 10 เจ้าหน้าที่ทรัพยกรบุคคลอาวุโส ระดับ 5-6 ฝ่ายสวัสดิการและแรงงานสัมพันธ์ ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานใหญ่(ดอนเมือง)
11. ตำแหน่งหมายเลข 11  เจ้าหน้าที่ควบคุมยานพาหนะ ระดับ 2-4 ฝ่ายอำนวยการกลาง ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานใหญ่(ดอนเมือง)
12. ตำแหน่งหมายเลข 12  เจ้าหน้าที่บัญชีอาวุโส ระดับ5-6 ฝ่ายบัญชี ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานใหญ่ (ดอนเมือง)
13. ตำแหน่งหมายเลข 13 เจ้าหน้าที่บัญชี ระดับ 3-4 ฝ่ายบัญชี ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานใหญ่ (ดอนเมือง)
14. ตำแหน่งหมายเลข 14  เจ้าหน้าที่วิเคราะห์อาวุโส ระดับ 5-6 ฝ่ายบริหารทรัพย์สิน ปฏิบัติงาน ณ สำกนักงานใหญ่(ดอนเมือง)
15 ตำแหน่งหมายเลข 15  วิศวกร ระดับ 3-4 ฝ่ายวิศวกรรมโครงการ ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานใหญ่ (ดอนเมือง)
16 ตำแหน่งหมายเลข 16  สถาปนิก ระดับ 3-4 ฝ่ายวิศวกรรมโครงการ ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานใหญ่ (ดอนเมือง)
17 ตำแหน่งหมายเลข 17 ช่างโยธา ระดบ 2-4 ฝ่ายวิศวกรรมโครงการ ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานใหญ่(ดอนเมือง)
18 ตำแหน่งหมายเลข 18 เจ้าหน้าที่นิรภัยท่าอากาศยานอาวุโส ระดับ 5-6 ฝ่ายมาตรฐานการบริการท่าอากาศยานและการบิน  ปฏิบัติงาน ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง
19 ตำแหน่งหมายเลข 19 เจ้าห้นที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับ 3 ท่าอากาศยานหาดใหญ่  ปฏิบัติงาน ณ ท่าอากาศยานหาดใหญ่
20 ตำแหน่งหมายเลข 20 เจ้าหน้าที่บริการท่าอากาศยาน ระดับ 3 ท่าอากาศยานหาดใหญ่  ปฏิบัติงาน ณ ท่าอากาศยานหาดใหญ่
21. ตำแหน่งหมายเลข 21 ช่างเทคนิค ระัดบ 2-4 ท่ากาอศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย ปฏิบัติงาน ณ ท่าอากาศยานเชียงราย
22 ตำแหน่งหมายเลข 22 เจ้าหน้าที่การเงิน ระดับ 3-4 ฝ่ายบัญชีและการเงิน ท่าอากาศย่านสุวรรณภูมิ ปฏิบัติงาน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
23 ตำแหน่งหมายเลข 23 เจ้าหน้าที่บัญชี ระดับ 3-4 ฝ่ายบัญชีและการเงิน ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ปฏิบัติงาน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
24 ตำแหน่งหมายเลข 24 เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการท่าอากาศยาน ระดับ 3 ฝ่ายปฏิบัติการเขตการบิน ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ปฏิบัติงาน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
25 ตำแหน่งหมายเลข 25 เจ้าหน้าที่บริการท่าอากาศยาน ระดับ 3 ฝ่ายการท่าอากาศยาน ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ปฏิบัติงาน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
26 ตำแหน่งหมายเลข 26 ช่างเทคนิค ระดับ 2 ฝ่ายไฟฟ้าและเครื่องกล ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ปฏิบัติงาน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
27 ตำแหน่งหมายเลข 27 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ ระดับ 3 ฝ่ายการพาณิชย์ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ปฏิบัติงาน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
28 ตำแหน่งหมายเลข 28 เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับ 3 ท่าอากาศยานภูเก็ต  ปฏิบัติงาน ณ ท่าอากาศยานภูเก็ต
29 ตำแหน่งหมายเลข 29 เจ้าหน้ารที่นิรภัยท่าอากาศยาน  ระดับ 3 ท่าอากาศยานภูเก็ต  ปฏิบัติงาน ณ ท่าอกาศยานภูเก็ต

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : บริษัท่านอากาศยานไทย จำกัด เปิดรับสมัครงานหลายตำแหน่ง [วันนี้ – 26 พ.ค.57]