บัญชาการสงครามพิเศษรับสมัครทหารกองหนุนบรรจุเขารับราชการเปนนายทหารประทวน

เปิดอ่าน 14,904 views

แชร์ข่าวนี้

บัญชาการสงครามพิเศษรับสมัครทหารกองหนุนบรรจุเขารับราชการเปนนายทหารประทวน  หนวยบัญชาการสงครามพิเศษ มีความประสงครับสมัครทหารกองหนุน เพื่อสอบคัดเลือก  บรรจุเขารับราชการเปนนายทหารประทวน (อัตรา ส.อ.) ในหนวยบัญชาการสงครามพิเศษ จํานวน 200 อัตรา   (รุนที่ 5)  ดังนี้.-

1.1  กลุมงานสวนกําลังรบ จํานวน 190 อัตรา
1.2 กลุมงานปฏิบัติการทางจิตวิทยา จํานวน 10 อัตรา

2.. คุณสมบัติทั่วไป
2.1 ทหารกองหนุนประเภทที่ 1 ซึ่งเคยรับราชการเปนทหารกองประจําการ (มี สด.8 หรือ สด.3 แลว) หรือผูที่สําเร็จการศึกษาหลักสูตรนักศึกษาวิชาทหาร 3 ปขึ้นไป (ได สด.8 หรือ สด.3 แลว) โดยมี อายุ 18 ปบริบูรณและไมเกิน 28 ปบริบูรณ (ผูที่เกิดระหวางวันที่ 30 ตุลาคม 2530  ถึง วันที่ 30 ตุลาคม  2540 )
2.2 สําเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเทาขึ้นไป ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเทาขึ้นไป โดยจะตองสําเร็จการศึกษาและไดรับระเบียนแสดงผลการเรียน
2.3 เปนผูมีคุณสมบัติครบถวนในการขอแตงตั้งยศเปนนายทหารประทวน ตามขอบังคับกระทรวงกลาโหมวาดวยการแตงตั้งยศทหาร พ.ศ.๒๕๐๗ และฉบับแกไขเพิ่มเติม
2.4 ผูสมัครตองมีสัญชาติไทยโดยกําเนิด และ บิดา มารดา มีสัญชาติไทย
2.5 มีอวัยวะ รูปราง ลักษณะทาทาง และขนาดรางกายเหมาะแกการเปนทหาร ไมเปนโรคที่ขัดตอการรับราชการทหารตามที่กําหนดไวในกฎหมายวาดวยการรับราชการทหาร และตาไมบอดสีไมมีรอยสักนอกรมผา (แขน : ไมเกินกึ่งกลางของแขนทอนบนนับจากหัวไหลถึงขอศอก, ขา : ไมเกินกึ่งกลางขาทอนบนนับจากโคนขากับหัวเขา) ไมมีแผลเปนที่ดูนาเกลียดและไมพบรองรอยการเจาะหู, อื่นๆ ใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการ
2.6 ไมเปนผูบกพรองในศีลธรรม ไมเปนผูที่มีหนี้สินลนพนตัว เปนผูเลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ดวยความบริสุทธิ์ใจ
2.7 ไมอยูในสมณะเพศ
2.8 ไมเปนผูอยูในระหวางตองคดีอาญา และไมเคยตองคําพิพากษาโทษจําคุก เวนแตความผิดในลักษณะลหุโทษ หรือความผิดอันไดกระทําโดยประมาท
2.9 ไมเคยทุจริตในการสมัครสอบคัดเลือกเขารับราชการในทุกหนวยมากอน
2.10 ไมเปนผูเสพยาเสพติดหรือสารเคมีเสพติดใหโทษ มีประวัติเกี่ยวของกับยาเสพติดทั้งเปนผูเสพหรือผูคา หรืออยูในระหวางเปนจําเลยในคดีอาญา

3.. ขอกําหนด
3.1  ผูที่มีคุณวุฒิสูงกวาที่กําหนดไวในขอ 2.2  จะใชคุณวุฒิตางๆ ที่สูงกวานั้นมาเรียกรองสิทธิบรรจุตามคุณวุฒิที่ตนมีอยูไมได
3.2  เมื่อไดรับการบรรจุตามขอ ๓.๑ แลวจะตองเขารับการฝกอบรม หลักสูตรปรับพื้นฐานนักรบพิเศษ เปนเวลา ๘ สัปดาห
3.3 กรณีตรวจพบประวัติเสียเกี่ยวกับยาเสพติด หนวยบัญชาการสงครามพิเศษ จะใหออกจากราชการ
3.4  กรณีรับราชการไมครบ 1 ป ตั้งแตวันบรรจุเปนตนไป ไมวากรณีใดๆ จะตองเสียคาปรับจํานวน 3 เทาของเงินเดือน

4. คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง
4.1 กลุมงานสวนกําลังรบ ( 190 อัตรา )
–  เปนทหารกองหนุน อายุไมต่ํากวา ๑๘ ปบริบูรณ แตไมเกิน ๒๘ ปบริบูรณ
– สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) หรือเทียบเทาขึ้นไป  (สําหรับผูที่มีคุณวุฒิสูงกวาที่ทางราชการ กําหนดไวจะใชคุณวุฒิตาง ๆ ที่สูงกวานั้น มาเรียกรองสิทธิใด ๆ ภายหลังมิได)
4.2 กลุมงานสวนปฏิบัติการทางจิตวิทยา ( 10 อัตรา )
– เปนทหารกองหนุน อายุไมต่ํากวา 18 ป และไมเกิน 28 ปบริบูรณ
– สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเทาขึ้นไป(สําหรับผูที่มีคุณวุฒิสูงกวาที่ทางราชการกําหนดไว จะใชคุณวุฒิตาง ๆ ที่สูงกวานั้น มาเรียกรองสิทธิใด ๆ ภายหลังมิได)

** กลุมนักรอง นักแสดง : มีความสามารถขับรองเพลงไทยลูกทุง หรือเพลงพื้นบาน โดยหากสามารถรองเพลงสากล หรือภาษาประเทศเพื่อนบานได จะถือเปนความสามารถพิเศษที่ใชประกอบการพิจารณา โดยแนบหลักฐานหนังสือรับรอง หรือประกาศนียบัตรแสดงความสามารถดานการรองเพลง ประกอบการสมัครที่ออกโดยสถานศึกษา หรือสถานประกอบการที่เคยทํางานเกี่ยวกับการใชความสามารถดังกลาว ในวันรับสมัคร

**กลุมนักดนตรี :สามารถใชเครื่องดนตรีประเภทตางๆ ไดดี ไดแก แซกโซโฟนทรัมเปต ฟลุดกลอง กีตาร หรือเบส และหากสามารถใชเครื่องดนตรีโปงลาง เครื่องดนตรีไทย หรือเครื่องดนตรีประจําทองถิ่นไดจะถือเปนความสามารถพิเศษที่ใชประกอบการพิจารณา โดยแนบหลักฐานหนังสือรับรอง หรือประกาศนียบัตรแสดงความสามารถ ประกอบการสมัครที่ออกโดยสถานศึกษา หรือสถานประกอบการที่เคยทํางานเกี่ยวกับการใชความสามารถดังกลาว ในวันรับสมัคร

**  กลุมผูประกาศ และผูปฏิบัติงานเกี่ยวของกับการโฆษณา/ประชาสัมพันธ:
มีความสามารถในดานการพูดโนมนาว การพูดในที่ชุมชน และการพูดเพื่อการเจรจาตอรอง หรือหากมีความสามารถ
ในการพูดดวยภาษาประเทศเพื่อนบานจะถือเปนความสามารถพิเศษสําหรับใชประกอบการพิจารณา โดยแนบ
หลักฐานหนังสือรับรอง หรือประกาศนียบัตรแสดงความสามารถประกอบการสมัครที่ออกโดยสถานศึกษา หรือ
สถานประกอบการที่เคยทํางานเกี่ยวกับการใชความสามารถดังกลาว ในวันรับสมัคร
** กลุมผูปฏิบัติงานดานการผลิตสื่อโฆษณา : มีความสามารถระดับผูชํานาญในการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําหรับงานกราฟก การตกแตงภาพและโปรแกรมดานมัลติมีเดีย เพื่อใชในการผลิตสื่อโฆษณา/ประชาสัมพันธ โดยแนบหลักฐานหนังสือรับรอง หรือประกาศนียบัตรแสดงความสามารถประกอบการสมัครที่ออกโดยสถานศึกษา หรือสถานประกอบการที่เคยทํางานเกี่ยวกับการใชความสามารถดังกลาว ในวันรับสมัคร

5. หลักฐานประกอบการรับสมัคร
5.1 ใบสมัคร (ตามแบบของหนวยบัญชาการสงครามพิเศษกําหนด)
5.2 เอกสารแสดงคุณวุฒิ เชน ประกาศนียบัตร ใบสุทธิ หรือระเบียนแสดงผลการเรียนฉบับจริงและสําเนา จํานวน 1 ชุด
5.3 บัตรประจําตัวประชาชน (ฉบับตัวจริง พรอมสําเนา จํานวน 1 ชุด)
5.4 สําเนาทะเบียนบานของผูสมัคร และบิดา มารดา จํานวน 1 ชุด
5.5 สําเนาทะเบียนสมรสหรือทะเบียนหยา ของบิดา มารดา จํานวน 1 ชุด
5.6 สําเนาสูติบัตร จํานวน 1 ฉบับ
5.7 หนังสือสําคัญทางทหาร (สด.8) หรือหนังสือสําคัญ สด.3 และหนังสือรับรองจากหนวยตนสังกัดที่เคยรับราชการอยู ซึ่งรับรองวาไดรับราชการในกองประจําการ ผลัดใด ตั้งแตเมื่อใด และปลดประจําการเมื่อใด มาแสดง และตองสามารถนํา สด.8 หรือ สด.3 มาสงไดภายในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2558   กรณีเปนทหารกองประจําการที่จะปลดใน 31 ตุลาคม 2558 สามารถสมัครได ทั้งนี้ ตองมีหนังสือรับรองจากหนวยตนสังกัดระดับกองพันขึ้นไป หรือกองรอยอิสระ จํานวน 1 ชุด
5.8 รูปถายหนาตรงไมสวมหมวกและแวนตา ขนาด 1 นิ้ว จํานวน 2 รูป (ไมเกิน 6 เดือน)
5.9 สําเนาหลักฐานอื่นๆ (ถามี) เชน หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว, ชื่อสกุล, ใบมรณบัตรถาบิดามารดาถึงแกกรรมแลว จํานวน 1 ฉบับ

6. การทดสอบสมรรถภาพรางกาย (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
6.1 ดันพื้น 32 ครั้งขึ้นไป (เกณฑผาน)
6.2   ลุก – นั่ง 50 ครั้งขึ้นไป (เกณฑผาน)
6.3 ดึงขอ 9 ครั้งขึ้นไป (เกณฑผาน)
6.4 วิ่ง 1.6 กม. ไมเกิน 8 นาที (เกณฑผาน)
6.8 วายน้ํา 100 ม. ไมเกิน 2.35 นาที (เกณฑผาน)

7. การสอบภาควิชาการ (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) ทําการทดสอบ ดังนี้.-
7.1 ภาษาไทย (25 คะแนน)
7.2 คณิตศาสตร (25 คะแนน)
7.3 วิทยาศาสตร (25 คะแนน)
7.4 ภาษาอังกฤษ (25 คะแนน)

8. การสอบสัมภาษณ (คะแนนเต็ม 20 คะแนน)

9. กําหนดจําหนายระเบียบการรับสมัคร, วันรับสมัคร และสอบคัดเลือก
9.1 จําหนายระเบียบการรับสมัครใน กันยายน ๒๕๕๘ ถึง ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๘ ณกองบัญชาการหนวยบัญชาการสงครามพิเศษ คายสมเด็จพระนารายณมหาราช ตําบลทะเลชุบศร อําเภอเมืองจังหวัดลพบุรี ตั้งแตเวลา 08.00-16.00  เวนวันหยุดราชการ
9.2 รับสมัครใน 26-30 ตุลาคม2558  ณ แหลงชุมนุมทหารรบพิเศษ   คายสมเด็จพระนารายณมหาราช ตําบลทะเลชุบศร อําเภอเมือง จังหวัดลพบุรีตั้งแตเวลา 08.00-016.00   เวนวันหยุดราชการ โดยแยกการรับสมัครฯ ดังนี้.-
– หมายเลขใบสมัคร 0001 – 0500 รับสมัครฯ ในวันที่ 26 ตุลาคม 2558
– หมายเลขใบสมัคร 0501 – 1000รับสมัครฯ ในวันที่ 27 ตุลาคม 2558
– หมายเลขใบสมัคร 1001 – 1500 รับสมัครฯ ในวันที่ 28 ตุลาคม 2558
– หมายเลขใบสมัคร 1501 – 2000 รับสมัครฯ ในวันที่ 29 ตุลาคม 255
– หมายเลขใบสมัคร 2001 ขึ้นไป รับสมัครฯ ในวันที่ 30 ตุลาคม 2558

บัญชาการสงครามพิเศษรับสมัครทหารกองหนุนบรรจุเขารับราชการเปนนายทหารประทวน

บัญชาการสงครามพิเศษรับสมัครทหารกองหนุนบรรจุเขารับราชการเปนนายทหารประทวน

10. สอบคัดเลือก
10.1 ทดสอบสมรรถภาพรางกาย ใน 11-12 พฤศจิกายน 2558 ผูสมัครสอบคัดเลือกรายงานตัวหนาศาลาสีหราชเดโช ณ สนามหนากองบัญชาการหนวยบัญชาการสงครามพิเศษ เวลา  06.30-07.30
–  การแตงกาย : ชุดกีฬากางเกงขาสั้น เสื้อยืดคอกลมสีขาวลวนไมมีลวดลาย และใหนํากางเกงวายน้ํา, บัตรประจําตัวประชาชน, บัตรประจําตัวสอบ, ปากกา มาดวย (รับประทานอาหารเชาใหเรียบรอย ถามารายงานตัวเกิน 07.30 ถือวาสละสิทธิ์, ไมมีสิทธิ์เขาทดสอบ) สําหรับวันทดสอบจะกําหนดไวในบัตรประจําตัวสอบ ผูที่ทดสอบตกทาใดทาหนึ่งถือวาไมผานการทดสอบสมรรถภาพรางกายจะไมมีสิทธิผานเขาไปสอบภาควิชาการ
10.2 ทดสอบภาควิชาการ ใน 14 พฤศจิกายน 2558 ณ โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภคายนารายณศึกษา โดยใหมารายงานตัวหนาศาลเจาแมจามเทวีเวลา12.00
– การแตงกาย: ชุดสุภาพนําปากกาสีน้ําเงิน, บัตรประจําตัวประชาชน, บัตรประจําตัวสอบ มาดวย (รับประทานอาหารกลางวัน
ใหเรียบรอย)
10.3 สอบสัมภาษณ ใน 15  พฤศจิกายน 2558 ผูผานการสอบภาควิชาการรายงานตัว ณ โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภคายนารายณศึกษา เวลา 7.00 – 07.45
– การแตงกาย : ชุดสุภาพพรอมกับนําบัตรประจําตัวประชาชน และบัตรประจําตัวสอบ มาแสดงตอผูคุมสอบ (รับประทานอาหารเชา
ใหเรียบรอย) ผูที่มาชากวากําหนดถือวาสละสิทธิไมอนุญาตใหเขาสอบ
10.4 สอบภาคปฏิบัติ (เฉพาะผูที่สมัครกลุมงานสวนปฏิบัติการจิตวิทยา) ในวันที่  15 พฤศจิกายน 2558 โดยจะทําการทดสอบตอจากการสอบสัมภาษณ
10.5 ใหผูเขารับการทดสอบนําบัตรประจําตัวประชาชน และบัตรประจําตัวสอบมาแสดงตอกรรมการคุมสอบในวันเขาสอบทุกครั้ง (ทดสอบสมรรถภาพรางกาย, สอบภาควิชาการ, สอบสัมภาษณ)
10.6 ผูสมัครสอบในกลุมงานสวนปฏิบัติการจิตวิทยา กรณีที่มีผูทดสอบผานไมครบตามเกณฑมาตรฐานและจํานวนอัตราที่กําหนด หนวยบัญชาการสงครามพิเศษ สามารถโอนอัตราจํานวนที่เหลือไปใหกลุมงานสวนกําลังรบได

11. ประกาศผลสอบครั้งสุดทายใน ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ณ กองบัญชาการหนวย บัญชาการสงครามพิเศษ เวลา 10.00 และทางเวปไซด www.swc.rta.mi.th เวลา 13.00

12. ใน 26 พฤศจิกายน 2558 เวลา 08.00ผูสอบไดตัวจริงลําดับที่ 1-100 รายงานตัว ทําสัญญาและพิมพลายนิ้วมือตรวจประวัติอาชญากร ณ แหลงชุมนุมทหารรบพิเศษ ทั้งนี้ จะตองนําผลการตรวจโรคจากโรงพยาบาลทหารมาดวย

13. ใน 27 พฤศจิกายน 2558 เวลา 08.00 ผูสอบไดตัวจริงลําดับที่ 101-200 รายงานตัวทําสัญญาและพิมพลายนิ้วมือตรวจประวัติอาชญากร ณ แหลงชุมนุมทหารรบพิเศษ  ทั้งนี้ จะตองนําผลการตรวจโรคจากโรงพยาบาลทหารมาดวย

14. ใน 1 กุมภาพันธ 2559 เวลา 08.00 รายงานตัวฝกปรับพื้นฐานนักรบพิเศษ  ณ แหลงชุมนุมทหารรบพิเศษ  (บรรจุเขารับราชการ ตั้งแต 1 กุมภาพันธ 2559 เปนตนไป) ระยะเวลาการฝก 8 สัปดาห ตั้งแต 8 กุมภาพันธ ถึง 31 มีนาคม 2559

15. ติดตอสอบถามรายละเอียดการสมัครไดที่ กองกําลังพลหนวยบัญชาการสงครามพิเศษคายสมเด็จพระนารายณมหาราช ตําบลทะเลชุบศร อําเภอเมือง จังหวัดลพบุรี โทรศัพท (036) 413412   หรือ 084-4524225 ในวันและเวลาราชการเทานั้น

 

รายละเอียดเพิ่มเติม  
1. ระเบียบการประกาศรับสมัครกองบัญชาการสงครามพิเศษรับสมัครทหารกองหนุนบรรจุเขารับราชการเปนนายทหารประทวน

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : บัญชาการสงครามพิเศษรับสมัครทหารกองหนุนบรรจุเขารับราชการเปนนายทหารประทวน