ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ

เปิดอ่าน 409 views

แชร์ข่าวนี้

กรรมการดำเนินการสรรหาและคัดเลือกพนักงานราชการ กองทัพอากาศ

กรมกำลังพลทหารอากาศ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจ้างเป็นพนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
     1.1 เจ้าหน้าที่บริหารงานอาวุโส กลุ่มงานเชี่ยวชาญเฉพาะ จำนวน 1 อัตรา ค่าจ้างเดือนละ 37,680 บาท

2. ลักษณะงานของตำแหน่ง
     2.1 เป็นที่ปรึกษาของผู้บังคับบัญชาและฝ่ายอำนวยการเกี่ยวกับการบริหารงาน
2.2 วางแผน กำหนดความต้องการให้ได้มาซึ่งกำลังพล พัสดุ เครื่องมีเครื่องใช้ที่จำเป็นต้องใช้งาน  ให้สามารถตอบสนองภารกิจที่ต้องปฏิบัติได้อย่างครบถ้วน
2.3 รับผิดชอบและอำนวยการจัดทำโครงการกำหนดการและแผนงานต่าง ๆ
2.4 ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวกับราชการ หรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

3. ระยะเวลาการจ้าง  ตั้งแต่วันที่มีคำสั่งจ้างเป็นพนักงานราชการ จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2557

4. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัคร  ไม่มีลักษณะต้องห้าม

5. การสมัคร
      ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่  แผนกบรรจุปลด กองจัดการกำลังพล  กรมกำลังพลทหารอากาศ  ตั้งแต่วันจันทร์ที่  21 เมษายน 2557 ถึง วันอังคารที่  29 เมษายน 2557 เวลา 09.00 – 15.30 (เว้นวันหยุดราชการ)  สามารถติดต่อสอบถามได้ที่  02-534-1213-4

รายละเอียดเพิ่มเติม  กรมกำลังพลทหารอากาศรับสมัครพนักงานราชการ

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ