ประกาศผลสอบ พล 1 รักษาพระองค์

เปิดอ่าน 1,848 views

แชร์ข่าวนี้

ตามที่กองพลที่ 1 รักษาพระองค์ได้ทำการเปิดรับสมัครเพื่อบรรจุเป็นราชการ จำนวน 131 อัตรา  นั้นบัดนี้ได้ประกาศผลการคัดเลือกดังต่อไปนี้

ข้อควรปฏิบัติสำหรับผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการ 
(ตำแหน่ง  ทั่วไป , ช่างยานยนต์, ช่างวิทยุ , ช่างเชื่อม , นายสิบการประปา ,ช่างเขียน)

1. การรายงานตัวและทำสัญญาเข้ารับราชการ
1.1 ให้ผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือก (ตัวจริง) มาทำสัญญาเข้ารับราชการ ภายในวันที่ 6,7,8 สิงหาคม 2557 เวลา 08.00 – 16.00 ณ ห้องเยี่ยมญาติ หน้า บก.พล.1 รอ. (ถ้าหากไม่มารายงานตัวตามกำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์หรือชี้แจงเหตุผลประกอบการพิจารณา)
1.2 หลักฐานในการทำสัญญา และการค้ำประกัน
1.2.1 ผู้ค้ำประกันตั้งเป็นข้าราชการ ระดับ 3 ขึ้นไป อายุไม่เกิน 58 ปี (ทหาร,ตำรวจ มีชั้นยศตั้งแต่ ร.ต. ขึ้นไป)
1.2.2 สำเนาบัตรปะรจำตัวข้าราชการผู้ค้ำ (ที่ยังไม่หมดอายุ) 1 ฉบับ
1.2.3 สำเนาทะเบียนบ้านผู้ค้ำ 1 ฉบับ
1.2.4 สำเนาทะเบียนบั้นสมรสผู้ค้ำ 1 ฉบับ
1.2.5 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบั้ตรข้าราชการคู่สมรสผู้ค้ำ 1 ฉบับ
1.2.6 กรณีผู้ค้ำเป็นโสด ให้หน่วยงานต้นสังกัดออกหนั้งสือรับรองสถานภาพโสด
1.2.7 ใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลทหาร สังกัด ทบ. โดยให้ผลการตรวจคือ ผลการตรวจปัสสาวะ ผลการตรวจเลือด ผลการตรวจ X-ray ปอด  ผลการตรวจอื่น ๆ ที่แพทย์ขอตรวจ
1.2 กรณีบุคคลอะไหล่ได้รับการเรียกตัวมาบรรจุเข้ารับราชการเพิ่มเติม จะต้องนำหลักฐานทำสัญญาเข้ารับราชการดังกล่าวมายื่นให้ จนท.พล1 รอ. ในวันรายงานตัวที่หน่วยกำหนดด้วย
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม   จ.ส.อ. บุญเลิศ ฯ โทร 02-282-2885, 086-0357887

1. บัญชีผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้ารับบรรจุรับราชการในตำแหน่ง ทั่วไป จำนวน 71 อัตรา ดังต่อไปนี้

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการทหาร ตำแหน่ง ทั่วไป 1

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการทหาร ตำแหน่ง ทั่วไป 2

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการทหาร ตำแหน่ง ทั่วไป 2

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการทหาร ตำแหน่ง ทั่วไป 4

2. บัญชีผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้ารับบรรจุรับราชการในตำแหน่ง ช่างวิทยุ จำนวน 7 อัตรา ดังต่อไปนี้

พล 1 รักษาพระองค์

3. บัญชีผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้ารับบรรจุรับราชการในตำแหน่ง ช่างยานยนต์ จำนวน 7 อัตรา ดังต่อไปนี้

พล 1 รักษาพระองค์ ช่างยานยนต์

4. บัญชีผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้ารับบรรจุรับราชการในตำแหน่ง ช่างประปา จำนวน 1 อัตรา ดังต่อไปนี้

พล 1 รักษาพระองค์ ช่างประปา

5. บัญชีผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้ารับบรรจุรับราชการในตำแหน่ง ช่างเชื่อม จำนวน 3 อัตรา ดังต่อไปนี้

พล 1 รักษาพระองค์ ช่างเชื่อม

6. บัญชีผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้ารับบรรจุรับราชการในตำแหน่ง ช่างเขียน จำนวน 2 อัตรา ดังต่อไปนี้

พล 1 รักษาพระองค์ ช่างเขียน

7. บัญชีผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้ารับบรรจุรับราชการในตำแหน่ง พลขับ จำนวน 7 อัตรา ดังต่อไปนี้

พล 1 รักษาพระองค์ พลขับ

พล 1 รักษาพระองค์ พลขับ

พล 1 รักษาพระองค์ พลขับ

 

แผนที่แผนที่

 

 

เอกสารการรายงานตัวการรายงานตัว3

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : ประกาศผลสอบ พล 1 รักษาพระองค์