ประวัติความเป็นมาการฝึก COBRA GOLD

เปิดอ่าน 381 views

แชร์ข่าวนี้

COBRA GOLD

ประวัติความเป็นมาการฝึก COBRA GOLD

     หลังสงครามโลกครั้งที่สอง และในยุคสงครามเย็น ประเทศไทยกับสหรัฐฯ มีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่มุ่งเน้นด้านความมั่นคง ซึ่งเป็นผลสืบเนื่องมาจากปัจจัยภายนอกที่สำคัญได้แก่ ภัยคุกคามจากลัทธิคอมมิวนิสต์ ทั้งสองประเทศได้เริ่มมีการฝึกทางทหารร่วมกันตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๔๙๙ โดยเป็นการฝึกยกพลขึ้นบกระหว่าง ทร.ไทย (กองเรือยุทธการ (กร.) และนาวิกโยธิน (นย.)) กับ ทร.และ นย.สหรัฐฯ ในระดับไม่เกิน ๑ กองพันยกพลขึ้นบก จนถึง พ.ศ.๒๕๒๑

– ต่อมาในปี ๒๕๒๒ การฝึกผสมยกพลขึ้นบกได้ถูกกำหนดชื่อการฝึกว่า “PHIBTRAEX – 79″ และกำหนดให้ฝึกต่อเนื่องกันมา จนกระทั่งปี ๒๕๒๔ (..๑๙๘๑ได้ยกระดับการฝึกเป็นระดับกรมผสมยกพลขึ้นบก และใช้ชื่อว่า “PHIBTRAEX – 81″
– ในปี พ..๒๕๒๕ เพื่อให้การฝึกมีลักษณะบูรณาการมากขึ้น กองทัพไทยและกองทัพสหรัฐฯ ได้เริ่มการฝึกร่วม/ผสม โดยรวมการฝึก “PHIBTRAEX” การฝึก“SEA SIAM” การฝึก “UNDERSEAL” และการฝึก “MINEX/EODEX” เข้าด้วยกัน โดย ทร.เป็นเจ้าภาพ และ ทอ.จัดกาลังเข้าร่วม มีการฝึกปฏิบัติการทางเรือ ทางอากาศ และการยกพลขึ้นบก ร่วมกับ ทร.และนย.สหรัฐฯ และตั้งชื่อการฝึกนี้ว่า คอบร้าโกลด์ ๘๒” (COBRA GOLD 82)
– ต่อมาในปี พ..๒๕๒๖ กองทัพบกไทยได้จัดหน่วยรบพิเศษเข้าร่วมการฝึกอีกเหล่าทัพหนึ่ง กล่าวได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการฝึกร่วม/ผสม ครบทั้งสามเหล่าทัพเป็นครั้งแรกในประเทศไทย
หลังจากนั้นกองบัญชาการทหารสูงสุดได้เข้ารับผิดชอบดาเนินการฝึกคอบร้าโกลด์ ๘๖ ในปี พ..๒๕๒๙ โดยเน้นการฝึกหน่วยทหารในการปฏิบัติการรบตามแบบ ด้วยกาลังขนาดใหญ่ระดับกองกาลังเฉพาะกิจร่วม/ผสม เข้าปฏิบัติการในยุทธบริเวณ และดาเนินการฝึกต่อเนื่องเป็นประจาทุกปีมาจนถึงปัจจุบัน
– เมื่อสงครามเย็นยุติลง สถานการณ์ด้านความมั่นคงเปลี่ยนแปลงไป แนวโน้มของการเกิดสงครามขนาดใหญ่มีความเป็นไปได้น้อย พ.๒๕๔๓ การฝึกคอบร้าโกลด์จึงได้เพิ่มรูปแบบการฝึกให้มีปฏิบัติการทางทหารนอกเหนือจากสงคราม (MOOTW : Military Operations Other Than War) ภายใต้กรอบของสหประชาชาติเข้าไว้ด้วย เช่น การรักษาสันติภาพ การต่อต้านการก่อการร้าย การบรรเทาภัยพิบัติทางธรรมชาติ และอื่นๆ รวมทั้งมีการขยายขอบเขตการฝึก จากทวิภาคี เป็นการฝึกพหุภาคี โดยสิงคโปร์เป็นชาติแรกที่เข้าร่วม นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้ประเทศที่สนใจจัดผู้แทนเข้าร่วมสังเกตการณ์การฝึกได้

การฝึกคอบร้าโกลด์ เน้นการฝึกหน่วยทหารในการปฏิบัติการรบตามแบบ ด้วยกาลังขนาดใหญ่ระดับกองกาลังเฉพาะกิจร่วม/ผสม เข้าปฏิบัติการในยุทธบริเวณ และดาเนินการฝึกต่อเนื่องเป็นประจาทุกปีจนถึงปัจจุบัน มีกาลังจากกองทัพไทยทุกเหล่าทัพเข้าร่วมการฝึก หมุนเวียนไปตามกองทัพภาค และกองเรือภาค

วัตถุประสงค์การฝึกคอบร้าโกลด์
๑. วัตถุประสงค์การฝึกของ ทบ.
๑.๑ เพื่อพัฒนาความสัมพันธ์ทางทหารที่ดีระหว่างมิตรประเทศที่เข้าร่วมการฝึก
๑.๒ เพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการอานวยการยุทธ์ร่วม/ผสม ต่อกาลังรบขนาดใหญ่
๑.๓ เพื่อฝึกการประยุกต์ ใช้กาลังรบในสถานการณ์อื่นๆ เช่น ป้องกันและปราบปรามการก่อความไม่สงบ, การต่อต้านการก่อการร้าย, การช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม และการบรรเทาภัยพิบัติ เป็นต้น
๑.๔ เพื่อฝึกการใช้ รปจ.กองกำลังผสมนานาชาติ และเตรียมความพร้อมของกองทัพไทย ในการจัดกำลังเพื่อปฏิบัติภารกิจภายใต้กรอบสหประชาชาติ เมื่อได้รับคำสั่ง

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : ประวัติความเป็นมาการฝึก COBRA GOLD