มณฑลทหารบกที่ 12 เปิดรับสมัครสอบทหาร จำนวน 2 อัตรา [23 ก.ค.-1 ส.ค.57]

เปิดอ่าน 1,524 views

แชร์ข่าวนี้

มณฑลทหารบกที่ 12 มีความประสงค์จะเปิดรับสมัครทหารกองหนุนเพื่อบรรจะรับราชการในตำแหน่ง ต่าง ๆ  ดังต่อไปนี้

1. ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1.1 ตำแหน่ง พลสารวัตร (ชกท.951) อัตราสิบเอก หมวดทหารสารวัตร กองร้อยทหารสารวัตร กองพันทหารสารวัตรที่ 12  จำนวน 1 อัตรา
1.2 ตำแหน่ง พลสารวัตร (ชกท.951) อัตราพลอาสาสมัคร หมวดทหารสารวัตร กองร้อยทหารสารวัตร กองพันทหารสารวัตรที่ 12  จำนวน 1 อัตรา

2. คุณสมบัติผู้สมัคร
2.1 เป็นทหารกองหนุน ชั้นที่ 1 ประเภทที่ 1 อายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์
2.2 จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า ขึ้นไป
2.3 ไม่เคยต้องโทษคดีตามคำพิพากษาของศาลมาก่อน
2.4 มีความสูงไม่ต่ำกว่า 168 เซนติเมตร

3. หลักฐานประกอบการสมัคร
3.1 ใบประกาศรียบัตร หรือระเบียนแสดงผลการเรียน
3.2 สำเนาทะเบียนบ้านของตนเอง  บิดา  มารดา
3.3 ใบสำคัญทหารกองหนุน (สด.8)
3.4 หลักฐานแสดงผลการตรวจเลือกทหาร (สด.43)
3.5 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
3.6 ทหารกองหนุนต้องมีมหนังสือรับรองความประพฤติจากผู้บังคับบัญชาครั้งสุดท้าย
3.7 ใบรับรองการตรวจร่างกายของแทพย์ทหารประจำการ
3.8 รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 4 รูป และรูปถ่ายขนาด 3X5 นิ้ว ท่ายืนเต็มตัว จำนวน 2 รูป

4. อัตราค่สมัคร 100 บาท

5. กำหนดการรับสมัคร  
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 ถึง วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2557 ในวันและเวลาราชการ

6. กำหนดวันสอบคัดเลือก 
วันพุธที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2557  เวลา 09.00 น. ณ สโมสรนายทหารค่ายจักรพงษ์

7. กำหนดการสอบสัมภาษณ์ 
สอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2557 เวลา 09.00 น. ณ สโมสรนายทหารค่า่ยจักรพงษ์

8. วิชาที่สอบคัดเลือก
8.1 ภาควิชากการ   วิชาคณิตศาสตร์  ภาษาไทย  ภาษาอังกฤษ  สังคมศึกษา (ประวัติศาสตร์ไทย ,หน้าที่ – ศีลธรรม)  ความรู้รอบตัว  วิชาแบบธรรมเนียมทหาร
(1)  ผู้สมัครในตำแหน่งอัตราสิบเอก จะใช้ควาามรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
(2) ผู้สมัครในตำแหน่งอัตราพลอาสาสมัคร  จะใช้ความรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
8.2 ทดสอบสมรรถนภาพร่างกาย  (วิ่ง 2 กม. , ดันพื้น , ลุกนั่ง)
8.3 การสอบสัมภาษณ์

9. ประกาศผลสอบ
วันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2557 เวลา 10.00 น. ณ กองบัญชาการมณฑลทหารบอกที่ 12

10. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่
กองกำลังพล กองบัญชาการมณฑลทหารบอกที่ 12 ค่ายจักรพงษ์  อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี  โทร 037-475100, 475240-2 ต่อ 61014

 

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : มณฑลทหารบกที่ 12 เปิดรับสมัครสอบทหาร จำนวน 2 อัตรา [23 ก.ค.-1 ส.ค.57]