มณฑลทหารบกที่ 15 รับสมัครสอบพนักงานราชการ จำนวน 6 อัตรา [ 1-15 ก.ย.57 ]

เปิดอ่าน 695 views

แชร์ข่าวนี้

มณฑลทหารบกที่ 15 รับสมัครสอบพนักงานราชการ จำนวน 6 อัตรา  มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลพลเรือน (ชาย/หญิง), ทหารกองหนุน ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
     1.1 ตำแหน่ง พนักงานการเงินและบัญชี    จำนวน 2 อัตรา
     1.2 ตำแหน่ง ช่างไม้ จำนวน 1 อัตรา
     1.3 ตำแหน่ง ช่างทาสี จำนวน 1 อัตรา
     1.4 ตำแหน่ง ช่างเครื่องสื่อสาร จำนวน 1 อัตรา
     1.5 ตำแหน่ง ช่างไฟฟ้า จำนวน 1 อัตรา

2. คุณสมบัติของผู้สมัคร
     2.1 เป็นผู้มีสัญชาติไทย
     2.2 มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 35 ปี
     2.3 ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ, รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงาน หรือลูกจ้างของส่วนราชการท้องถิ่น
     2.4 ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในมาตร 41แห่งพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.2497
     2.5 ไม่เป็นผู้ที่อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน
     2.6 ผู้ที่มีคุณสมบัติไม่ครบ และไม่กรอกลงในใบสมัครหรือไม่แจ้งตามความเป็นจริง เมื่อตรวจพบภายหลัง มณฑลทหารบกที่ 15 จะถือได้ว่าผู้สมัครแจ้งข้อมูลอันเป็นเท็จต่อทางราชการ ซึ่งอาจจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อ มณฑลทหารบกที่ 15 ได้ในภายหลัง ดังนั้น มณฑลทหารบกที่ 15 จะสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาไม่รับบรรจุ หรือยกเลิกเพิกถอน หรือระงับการบรรจุในภายหลังได้

3. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
3.1 ตำแหน่ง พนักงานการเงินและบัญชี
– สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า ประเภทวิชาพณิชย กรรม สาขาการบัญชี หรือสาขาวิชาพณิชยกรรม หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในด้านเกี่ยวกับการบัญชี อย่างน้อย 9 หน่วย
3.2 ตำแหน่ง ช่างไม้
– สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ช่างก่อสร้าง
3.3 ตำแหน่ง ช่างทาสี
– สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ช่างก่อสร้าง, ช่างกลโรงงาน
3.4 ตำแหน่ง ช่างไฟฟ้า
– สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาช่างไฟฟ้า, ช่างก่อสร้าง 3.5 ตำแหน่ง ช่างเครื่องสื่อสาร
– สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชา ช่างไฟฟ้า และอิเลคทรอนิกส์

4. หลักฐานการรับสมัคร      ผู้สมัครจะต้องนำหลักฐานมาแสดงในวันสมัครด้วยตนเอง (นำตัวจริงมาแสดง และถ่ายสำเนาเอกสาร จำนวน 1 ชุด) 
     4.1 สำเนาประกาศนียบัตร หรือใบระเบียนแสดงผลการเรียน
     4.2 สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร, บิดาและมารดา
     4.3 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัคร
     4.4 ใบสำคัญทางทหาร (สด.8, สด.3) (เฉพาะเพศชาย)
     4.5 ภาพถ่ายหน้าตรง แต่งกายสุภาพ ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ (ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน) ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป
     4.6 ใบสำคัญความเห็นแพทย์ (แบบ ทบ.466 – 620) จากแพทย์ทหารประจำการ (ไม่เกิน 6 เดือน) พร้อมผลการตรวจโรคเอดส์ และแพทย์ต้องลงความเห็นว่าไม่เป็นโรคที่ขัดต่อการรับราชการทหาร
     4.7 หลักฐานอื่นๆ เช่น การเปลี่ยนตัว ชื่อสกุล ใบมรณบัตรของบิดา มารดา ในกรณีเสียชีวิต (ถ้ามี)
     4.8 หลักฐานเพิ่มสำหรับผู้ที่ได้รับคะแนนเพิ่ม ตามข้อ 5.4
     4.9 รับสมัครเฉพาะผู้ที่มีคุณสมบัติและเอกสารหลักฐานครบถ้วนเท่านั้น

5.  วิชาที่ทำการสอบ
     5.1 ตำแหน่ง พนักงานการเงินและการบัญชี
     – ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย (10 คะแนน) ตามเกณฑ์ที่ กองทัพบก กำหนด
     – สอบภาควิชาการ วิชา ความรู้ทั่วไป (10 คะแนน), คอมพิวเตอร์ (10 คะแนน), การเงินและการบัญชี (20 คะแนน), ระเบียบงานสารบรรณ (10 คะแนน), สอบสัมภาษณ์ (40 คะแนน)
    5.2 ตำแหน่ง ช่างไม้, ช่างทาสี, ช่างไฟฟ้า, ช่างเครื่องสื่อสาร
     – ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย (10 คะแนน) ตามเกณฑ์ที่ กองทัพบก กำหนด
     – สอบภาควิชาการ วิชา ความรู้ทั่วไป (10 คะแนน), คอมพิวเตอร์ (10 คะแนน), วิชาช่างตามสาขาวิชาที่รับบรรจุ (20 คะแนน),ระเบียบงานสารบรรณ (10 คะแนน), สอบสัมภาษณ์ (40 คะแนน)

7. กำหนดการที่สำคัญ
     7.1 กำหนดการสอบสมรรถภาพร่างกายในวันที่ 18 กันยายน พ.ศ.2557  เวลา 0700
     – ผู้สมัครสอบคัดเลือกรายงานตัว ต่อคณะกรรมการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ณ กองร้อยทหารสารวัตร มณฑลทหารบกที่ 15 (ชุดกีฬา) หากเลยเวลาที่กำหนดไว้ถือว่าสละสิทธิ์ในการสอบ
     – ทดสอบสมรรถภาพร่างกายเวลา 1300 – ผู้สมัครสอบรายงานตัวต่อคณะกรรมการสอบวิชาการ ณ กองร้อยทหารสารวัตร มณฑลทหารบกที่ 15 (ชุดสุภาพ) หากเลยเวลาที่กำหนดไว้ถือว่าสละสิทธิ์ในการสอบ
     7.2 กำหนดการสอบวิชาการวันที่ 19 กันยายน พ.ศ.2557    เวลา 0900 น.
     7.3 ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ รายงานตัว ณ กองกำลังพล มณฑลทหารบกที่ 15 (ชุดสุภาพ) และสอบสัมภาษณ์ ณ ห้องประชุม 1 กองบัญชาการ มณฑลทหารบกที่ 15
     7.4 ประกาศผลการสอบคัดเลือกในวันพุธที่ 24 กันยายน พ.ศ.2557 ณ กองบัญชาการ มณฑลทหารบกที่ 15 หรือเว็บไซต์ของ มณฑลทหารบกที่ 15 http://WWW.mtb15.tht.bz/ ทั้งนี้ ให้ผู้ที่สอบได้ มารายงานตัว ณ กองกำลังพล มณฑลทหารบกที่ 15 

5. วัน เวลา สถานที่รับสมัคร
      รับสมัครตั้งแต่ วันที่ 1 กันยายน 2557 ถึงวันที่ 15 กันยายน พ.ศ.2557 ในเวลาราชการ (0830 – 1600) ณ กองกำลังพล มณฑลทหารบกที่ 15 ค่ายรามราชนิเวศน์ ถนนราชดำเนิน ตำบล คลองกระแชง อำเภอ เมือง จังหวัดเพชรบุรี โทรศัพท์ 0 3242 8506–10 ต่อ 50218, 50221, 50298

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : มณฑลทหารบกที่ 15 รับสมัครสอบพนักงานราชการ จำนวน 6 อัตรา [ 1-15 ก.ย.57 ]