มณฑลทหารบกที่ 21เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ จำนวน 1 ตำแหน่ง [28-31 ต.ค.57]

เปิดอ่าน 635 views

แชร์ข่าวนี้

มณฑลทหารบกที่ 21เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ จำนวน 1 ตำแหน่ง [28-31 ต.ค.57]

มณฑลทหารบกที่ 21เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ  ด้วยมณฑลทหารบกที่ 21 ค่ายสุรนารี เปิดรับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรื่อน เข้าเป็นพนักงานราชการ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร 
     ตำแหน่ง นักร้อง หมวดดุริยางค์ มณฑลทหารบอกที่ 21  จำนวน 1 อัตรา

2. คุณสมบัติ
     2.1  มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ ( เพศชาย งดรับบุคคลพลเรือนที่เกิด พ.ศ. 2536-2537 )
     2.2 ผู้สมัคร บิดาและมารดา มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด
     2.3 สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 
     2.4 มีประสบการณ์และความสามารถขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง , เพลงไทยสากล และเพลงสากล
     2.5 มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่เป็นโรคที่ขัดต่อการรับราชการทหาร

3. หลักฐานการรับสมัคร
     3.1 สำเนาใบปรกาศนียบัตร หรือใบระเบียนแสดงผลการศึกษา
     3.2 สำเนาทะเบียนบ้านผู้สมัคร บิดา และมารดา
     3.3 ใบสำคัญทางทหาร (สด.8, สด.9 หรือ สด.43 ) (เฉพาะเพศชาย)
     3.4 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผุ้สมัคร
     3.5 รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว ถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก จำนวน 2 รูป
     3.6 หลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ สกุล 
     3.7 ใบสำคัญความเห็นแพทย์ทหาร (แบบ ทบ.466-620)  อนุโลมให้นำมาแสดงหลังจากสอบผ่านวิชาการแล้วได้

4. วิชาที่ทำการทดสอบ
     4.1 ทดสอบความรู้ทางด้านวิชาการตามคุณวุฒิ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6  วิชาภาษาไทย วิชาคณิตศาสตร์  วิชาวิทยาศาสตร์  วิชาสังคม
     4.2 ทดสอบการชับร้องเพลง (เพลงไทยลูกทุ่ง ,เพลงไทยสากล และเพลงสากล)
     4.3 สอบสัมภาษณ์

5. วัน เวลา ที่รับสมัคร
     5.1 วันที่เปิดรับสมัคร  เปิดรับสมัครตั้งแต่ วันที่ 28 – 31 ตุลาคม 2557 ในเวลาราชการ ณ กองกำลังพล มณฑลทหารบกที่ 21 ค่ายสุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา โทร 044-255530 – 8 ต่อ 22506
     5.2 วันที่สอบ   สอบคัดเลือก วันที่ 6 พฤศิจกายน 2557  
– เวลา 08.00 – 08.30 น. รายงานตัว
– เวลา 08.45   สอบสัมภาษณ์  ณ อาคารอเนกประสงค์ มณฑลทหารบกที่ 21 
– เวลา 10.30 สอบภาควิชาการ ณ ห้องอบรม  ร้อยบริการ ที่ 1 กองพันทหารราบ มณฑลทหารบกที่ 21
     5.3 ประกาศผลการสอบคัดเลือก  วันจันทร์ ที่ 10 พฤศจิกายน 2557 ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ มณฑลทหารบกที่ 21 และทางเว็บไซต์ของ มณฑลทหารบกที่ 21 http://www.mtb21.org

รายละเอียดเพิ่มเติม  มณฑลทหารบกที่ 21เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ จำนวน 1 ตำแหน่ง [28-31 ต.ค.57]

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : มณฑลทหารบกที่ 21เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ จำนวน 1 ตำแหน่ง [28-31 ต.ค.57]