มณฑลทหารบกที่ 21 เปิดรับสมัครสอบราชการทหาร จำนวน 1 อัตรา [10 – 14 พ.ย.57]

เปิดอ่าน 747 views

แชร์ข่าวนี้

มณฑลทหารบกที่ 21เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ จำนวน 1 ตำแหน่ง [28-31 ต.ค.57]

มณฑลทหารบกที่ 21 เปิดรับสมัครสอบราชการทหาร  ด้วยมณฑลทหารบกที่ 21  มีความประสงค์เปิดรับสมัครทหารกองหนุน เพื่อสอบคัดเลือกเป็นราชการนายทหารชั้นประทวน ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
     ตำแหน่ง เสมียนกองบังคับการ (ชกท.710) ตอนบังคับการกองพัน กองร้อยกองบังคับการ กองพันทหารราบ มณฑลทหารบกที่ 21  (อัตราสิบเอก) จำนวน 1 อัตรา 

2. คุณสมบัติผู้สมัคร
     2.1 เป็นทหารกองหนุน อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และอายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ นับตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร
      2.2 สำเร็จการศึกาาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรอืเทียบเท่าขึ้นไป
      2.3 ผู้สมัคร  บิดา มารดา มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด
      2.4 ไม่เป็นโรคที่ขัดต่อการรับราชการทหาร

3. หลักฐานการสมัคร 
     3.1 สำเนาทะเบียนบ้านผู้สมัคร บิดา และมารดา
     3.2 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้สมัคร
     3.3 สำเนาใบประกาศนียบัตร หรือใบระเบียนแสดงผลการศึกษา
     3.4 หนักงสือสำคัญทางทหาร
     3.5 หลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ สกุล
     3.6 รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว ถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก จำนวน 2 รูป
     3.7 ใบสำคัญความเห็นแพทย์ทหาร (แบบ ทบ.466-620)  อนุโลมให้นำมาหลังจากสอบภาควิชาการผ่านแล้ว 

4. หลักเกฑณ์การขอคะแนนเพิ่ม
     4.1 ทหารกองหนุนประเภทที่ 1  (ทหารกองประจำการ) เพิ่มให้ 5 คะแนนใน 100 คะแนน
     4.2 บุคคลที่สำเร็จการศึกษาวิชาทหาร (นศท.) เพิ่ให้ 3-5 คะแนน ใน 100 คะแนน
     4.3 ลูกจ้างประจำ พนักงาราชการและลูกจ้างชั่วคราว สังกัด กองทัพบกปัจจุบันที่มีระยะเวลาปฏิบัติงาน ตั้งแต่ 2 ปี ขึ้นไป เพิ่มให้ 5 คะแนน ใน 100 คะแนน
     4.4 บุตรของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการสังกัดกองทัพบกหรือเคยรับราชการในกองทัพบกมาก่อน เว้นผู้ที่ถูกปลดออกจากราชการเนื่องจากผิดต่อหน้าที่ เพิ่ให้ 2 คะแนน ใน 100 คะแนน  สำหรับบุตรของผู้ที่เสียชีวิตจากการป้องกันประเทศ ให้เพิ่ม 10 คะแนน ใน 100 คะแนน 

5. รายวิชาการสอบ
     5.1 วิชาภาษาไทยระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย   30 คะแนน
     5.2 ระเบียนงานสารบรรณ    20 คะแนน
     5.3 พิมพ์ดีดีภาษาไทยจับความเร็วด้วยคอมพิวเตอร์       20 คะแนน
     5.4 วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป   10 คะแนน
     5.5 สอบสัมภาษณ์   10 คะแนน
     5.6 ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย    10 คะแนน

6. กำหนดการรับสมัครและสถานที่รับสมัคร  
     6.1 วันที่เปิดรับสมัคร   เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 10 – 14 พฤศจิกายน 2557 ในเวลาราชการ  ณ กองกำลังพล มณพลทหารบกที่ 21 ค่ายสุรนารี  โทร 044-255530-8 ต่อ 2506
     6.2 วันที่สอบคัดเลือก   สอบคัดเลือกวันที่ 20 พฤศจิกายน 2557 
– เวลา 08.00 น. ผุ้สมัครรายงานตัว
– เวลา 08.30 น. สอบสัมภาษณ์
– เวลา 10.30 สอบภาควิชาการ
– เวลา 13.00 ทดสอบพิมพ์ดีดีภาาาไทยจับความเร็วด้วยคอมพิวเตอร์
– เวลา 16.00 ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย
     6.3 ประกาศผลสอบ   วันที่ 24 พฤศจิกายน 2557 ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ มณฑลทหารบกที่ 21 และทางเว็บไซต์ มณฑลทหารบกที่ 21 http://www.mtb21.org   ผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกต้องมารายงานตัวภายใน 7 วัน นับแต่วันประกาศผล

รายละเอียดเพิ่มเติม  มณฑลทหารบกที่ 21 เปิดรับสมัครสอบราชการทหาร จำนวน 1 อัตรา [10 – 14 พ.ย.57]

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : มณฑลทหารบกที่ 21 เปิดรับสมัครสอบราชการทหาร จำนวน 1 อัตรา [10 – 14 พ.ย.57]