มณฑลทหารบกที่ 21 เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 8 อัตรา[ 3-10 ก.ย.57 ]

เปิดอ่าน 801 views

แชร์ข่าวนี้

มณฑลทหารบกที่ 21 เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ

มณฑลทหารบกที่ 21 เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 8 อัตรา รับทหารกองหนุนและพลเรือน (ชาย,หญิง) เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานราชการ เพื่อปฏิบัติหน้าที่แทนนายทหารประทวน ประจำปีงบประมาณ 2557 จำนวน 8 อัตรา รายละเอียดตังนี้

1. ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
     1.1 ตำแหน่ง พนักงานการเงินและบัญชี  จำนวน 4 อัตรา (ชาย/หญิง)
     1.2 ตำแหน่ง พนักงานบริการ   จำนวน 1 อัตรา (ชาย)
     1.3 ตำแหน่ง ช่างไฟฟ้า – ประปา   จำนวน 1 อัตรา (ชาย)
     1.4 ตำแหน่ง ช่างกล  จำนวน 1 อัตรา (ชาย)
     1.5 ตำหน่ง ช่างเครื่องสื่อสาร   จำนวน 1 อัตรา (ชาย/หญิง)

2. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร
     2.1 มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 40 ปีบริบูรณ์ 
     2.2 เพศชายงดรับผู้ที่เกิด พ.ศ. 2536 – 2537 ซึ่งจะเข้ารับการตรวจเลือกทหารกองประจำการ
     2.3 ผู้สมัคร บิดา มารดา มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด
     2.4 ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ หรือมีโรคซึ่งไม่สามารถจะรับราชการทหารได้ตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง

3. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง  
     3.1 ตำแหน่ง พนักงานการเงินและบัญชี สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชา พาณิชยกรรม  สาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาพาณิยการ หรือในสาขาวิชาเกี่ยวกับบัญชีอย่างน้อย 9 หน่วยกิต
     3.2 ตำแหน่ง พนักงานบริการ  สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชา พาณิชยกรรม สาขาวิชาการบัญชี . พาณิชยการ, คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
     3.3 ตำแหน่ง  ช่างไฟฟ้า – ประปา สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาช่างไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

4. หลักฐานการสมัคร ผู้สมัครจะต้องนำหลักฐานมาแสดงในวันที่สมัครด้วยตนเอง ทั้งฉบับจริงและสำเนา
     4.1 สำเนาใบประกาศนียบัตร หรือ ใบระเบียนแสดงผลการเรียน
     4.2 สำเนาทะเบียนบ้านผู้สมัคร , บิดา มารดา
     4.3 ใบสำคัญทางหทาร (สด.8 , สด. 9 หรือ สด.43) (เฉพาะเพศชาย)
     4.4 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้สมัคร
     4.5 รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว ถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก จำนวน 2 รูป
     4.6 หลักฐานอืน ๆ (ถ้ามี) เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ นามสกุล 
     4.7 ใบสำคัญความเห็นแพทย์ (แบบ ทบ.466-620) จาแพทย์ทหาร 
     4.8 รับสมัครเฉพาะผู้ที่มีหลักฐานครบถ้วนในวันสมัครเท่านั้น
     4.9 หลักฐานประกอบสิทธิขอคะแนนเพิ่ม 
          – ผู้ที่สำเร็จการศึกษาวิชาทหาร (นศท.) ชั้นปีที่ 5 หรือเทียบเท่า เพิ่ม 5 ใน 100 คะแนน
          – ผู้ที่สำเร็จการศึกษาวิชาทหาร (นศท.) ชั้นปีที่ 4 หรือเทียบเท่า เพิ่ม 4 ใน 100 คะแนน
          – ผู้ที่สำเร็จการศึกษาวิชาทหาร (นศท.) ชั้นปีที่ 3 หรือเทียบเท่า เพิ่ม 3 ใน 100 คะแนน
          – ทหารกองหนุนที่เคยรับราชการกองประจำการ ,ลูกจ้างชั่วคราว สังกัด ทบ. ที่มีระยะเวลาปฏิบัติงาน ตั้งแต่ 2 ปี ขึ้นไป เพิ่ม 5 ใน 100 คะแนน
          – บุตรของข้าราชการ ,ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ สังกัด ทบ. ที่เสียชีวิตเนื่องจากปฏิบัติหน้าที่ป้องกันประเทศ เพิ่มให้ 10  ใน 100 คะแนน (ใช้สำเนาคำสั่ง ทบ.ฯลฯ)
          – บุตรของข้าราชการประจำ ,ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ สังกัด ทบ. ที่รับราชการใน ทบ. เว้นผู้ที่ถูกปลดออกจากราชการ เพิ่ให้ 2 ใน 100 คะแนน 
     หมายเหตุ  ผู้ที่เข้าหลักเกณฑ์ได้รับคะแนนเพิ่มหลายข้อให้เพิ่มคะแนนสูงสุดได้เพียงข้อเพียวเท่านั้น

5. วัน เวลา รับสมัคร
     รับสมัครตั้งแต่วันที่ 3 – 10 กันยายน พ.ศ. 2557 ในเวลาราชการ ณ กองกำลังพล มณฑลทหารบกที่ 21 ค่ายสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โทร 044-255530 – 8 ต่อ 22506

รายละเอียดเพิ่มเติม  มณฑลทหารบกที่ 21 เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : มณฑลทหารบกที่ 21 เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 8 อัตรา[ 3-10 ก.ย.57 ]