มณฑลทหารบกที่ 33 รับสมัครสมัครกองหนุนรับราชการอัตราสิบเอก [ 7-27 พ.ค.57 ]

เปิดอ่าน 865 views

แชร์ข่าวนี้

ประกาศมณฑลทหารบกที่ ๓๓
เรื่อง รับสมัครทหารกองหนุนเขารับราชการ

                 เนื่องดวยมณฑลทหารบกที่ ๓๓มีความประสงครับสมัครทหารกองหนุน เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเขารับราชการ ปงบประมาณ๕๗ในตําแหนง พลขับรถ สํานักงานขนสง มณฑลทหารบกที่ ๓๓(อัตรา สิบเอก) จํานวน ๑ อัตรา และตําแหนงพลขับรถ แผนกสงกําลังบํารุง โรงพยาบาลคายกาวิละ (อัตรา สิบเอก) จํานวน ๑ อัตรา

๒.คุณสมบัติทั่วไปของผูสมัคร
๒.๑ เพศชายเปนทหารกองหนุนประเภท ๑ หรือผูสําเร็จการศึกษานักศึกษาวิชาทหาร (รด.ป ๓ – ๕ )
๒.๒ เปนผูที่มีสัญชาติไทยโดยกําเนิด และบิดามารดามีสัญชาติไทยโดยกําเนิด แตถาบิดาเปนทหารซึ่งมีสัญชาติไทยโดยกําเนิดแลว มารดาจะมิใชผูมีสัญชาติไทยโดยกําเนิดก็ได
๒.๓ ผูสมัคร, บิดา และมารดา มีสัญชาติไทยโดยกําเนิด
๒.๔ มีรางกายสมบูรณ แข็งแรง ไมเปนโรคที่ขัดตอการรับราชการทหาร และมีคุณสมบัติครบถวนตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗ และฉบับที่แกไข
๒.๕ เปนผูเลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย มีพระมหากษัตริยเปนประมุข และไมเปนผูบกพรองในศิลธรรมอันดีงาม
๒.๖ ไมเคยตองโทษคําพิพากษาของศาลในคดีอาญาใดๆ ยกเวนความผิดฐานประมาทหรือลหุโทษ ไมเคยตองคําพิพากษาของศาลใหเปนบุคคลลมละลายและมีความประพฤติเรียบรอย สําหรับผูมีประวัติอาญา และไมกรอกลงในใบสมัครเขารับราชการและไมแจงขอเท็จจริงตอหนวยรับบรรจุ ตามความเปนจริง เมื่อตรวจสอบพบในภายหลัง หนวยจะถือไดวา ผูสมัครแจงขอมูลอันเปนเท็จตอทางราชการตั้งแตครั้งแรก ซึ่งอาจจะกอใหเกิดความเสียหายตอทางราชการ ดังนั้นจะสงวนสิทธิในการพิจารณาไมรับการบรรจุ
๒.๗ เปนผูไมมีโรคดังที่ระบุไวในระเบียบกองทัพบก วาดวยโรงเรียนนายสิบทหารบก
๓. คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง
๓.๑ เปนผูที่สําเร็จการศึกษาตั้งแตมัธยมศึกษาตอนตน(ม.๓) หรือเทียบเทาขึ้นไป สําหรับผูที่มีคุณวุฒิสูงกวาที่กําหนดไวหากสอบคัดเลือกไดแลวจะใชคุณวุฒิสูงกวานั้น มาเรียกรองสิทธิ์บรรจุตามคุณวุฒิที่ตนมีอยูไมได

๓.๒ ตองมีอายุไมต่ํากวา ๒๒ป บริบูรณ และมีความรูดานซอมเครื่องยนต เบื้องตนดวย
๓.๓ มีใบขับขี่รถยนตลอดชีพหรือใบขับขี่ชั่วคราว

๔. หลักฐานประกอบการรับสมัคร
๔.๑ ใบสมัคร (รับแบบฟอรมใบสมัครไดในวันสมัคร ณ สถานที่รับสมัคร)
๔.๒ รูปถายหนาตรง ไมสวมหมวก ไมสวมแวนตาดํา ขนาด ๑ นิ้ว จํานวน ๒ รูป ถายมาแลวไมเกิน ๖ เดือน
๔.๓ สําเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (รบ.)
๔.๔ สําเนาทะเบียนบาน, สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน ของผูสมัคร
๔.๕ สําเนาทะเบียนบาน บิดา มารดา หากบิดาและหรือมารดาเสียชีวิตใหใชสําเนา ใบมรณะบัตรแทน
๔.๖ สําเนาหนังสือรับรองผลการตรวจเลือกทหารกองเกินเขารับราชการทหาร สด.๔๓ และหนังสือรับรองผลการฝกวิชาทหาร หนวยบัญชาการกําลังพลสํารอง
๔.๗ สําเนาประวัติทหารบก (แบบ ทบ.๑๐๐ – ๐๗๕)
๔.๘ สําเนาหนังสือสําคัญ สด.๘ และ สด.๓
๔.๙ ใบรับรองแพทย ของ รพ.คายทหาร (รับรองไมเกิน ๑ เดือน)
๔.๑๐ ใบเปลี่ยนชื่อสกุล (ถามี)

๕. กําหนดใหคะแนนเพิ่ม แกผูเปนทายาทของ ขาราชการทหาร ลูกจางประจํา และพนักงาน ราชการ สังกัด ทบ. ใน ๑๐๐ คะแนน ดังนี้
๕.๑ เสียชีวิตเนื่องจากการปฏิบัติหนาที่ปองกันประเทศ และไดรับการปูนบําเหน็จพิเศษ จํานวน ๑๐ คะแนน ใน ๑๐๐ คะแนน
๕.๒ พิการทุพพลภาพจนกระทั่งถูกปลดออกจากราชการ จากการปฏิบัติหนาที่ปองกันประเทศ จํานวน ๑๐ คะแนน ใน ๑๐๐ คะแนน
๕.๓ ที่รับราชการใน ทบ. หรือเคยรับราชการใน ทบ. มากอน เวนผูที่ถูกปลดออกจากราชการเนื่องจาก มีความผิดบกพรองตอหนาที่ จํานวน ๒ คะแนน ใน ๑๐๐ คะแนน
๕.๔ ผูที่มีคุณสมบัติเขาหลักเกณฑไดรับการเพิ่มคะแนนจากหลักเกณฑขางตนหลายขอ ใหเพิ่มคะแนนใหตามหลักเกณฑในขอที่ไดรับคะแนนเพิ่มสูงสุดเพียงขอเดียว

๖. วัน เวลา สถานที่ และการสอบคัดเลือก
๖.๑ รับสมัคร ตั้งแตวันที่ ๗– ๒๗พฤษภาคม ๒๕๕๗ ณ กองกําลังพล มณฑลทหารบกที่ ๓๓ คายกาวิละ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ในเวลาราชการ
๖.๒ สอบคัดเลือกวันที่ ๒๙พฤษภาคม ๒๕๕๗ ณ กองรอยทหารสารวัตร มณฑลทหารบกที่ ๓๓ เวลา ๐๘๐๐ – ๐๙๐๐ กรรมการและผูสมัครสอบรายงานตัว
เวลา ๐๙๐๐ – ๑๖๐๐ ทําการสอบคัดเลือก
๖.๓ การสอบคัดเลือก จะคัดเลือกผูที่มีคะแนนสูงสุดไว จํานวน ๕ นาย

๗. วิชาที่สอบ (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) ดังนี้
๗.๑ กฎจราจรและเครื่องยนต ๓๐ คะแนน
๗.๒ วิชาทหารเบื้องตน(คูมือ นศท.ป ๓-๕)และความรูทั่วไป(ไทยรัฐ,เดลินิวส ฉบับวันที่ ๗พ.ค. ถึง ๑๙ พ.ค.๕๗) ๒๐ คะแนน
๗.๓ ทดสอบขับรถ ๒๐ คะแนน
๗.๔ สัมภาษณ ๒๐ คะแนน
๗.๕ ทดสอบสมรรถภาพรางกาย(เกณฑการแขงขัน) ๑๐ คะแนน

๘. ประกาศผลการสอบคัดเลือก
– วันที่๒มกราคม ๒๕๕๗ตั้งแตเวลา ๐๙๓๐ เปนตนไป ณ กองกําลังพล  มณฑลทหารบกที ๓๓

๙. อื่นๆ
ติดตอสอบถามรายละเอียดไดที่ กองกําลังพล มณฑลทหารบกที่ ๓๓ เบอรโทรศัพท  ๐ ๕๓๒๔ ๑๖๔๔ ตอ ๗๕๒๑๐ ในเวลาราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม  รับสมัครราชการทหาร

 

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : มณฑลทหารบกที่ 33 รับสมัครสมัครกองหนุนรับราชการอัตราสิบเอก [ 7-27 พ.ค.57 ]