มณพลทหารบกที่ 12 เปิดรับสมัครสอบราชการทหาร จำนวน 2 อัตรา [20 ตุ.ค. – 3 พ.ย. 57]

เปิดอ่าน 762 views

แชร์ข่าวนี้

มณพลทหารบกที่ 12 เปิดรับสมัครสอบราชการทหาร

มณพลทหารบกที่ 12 เปิดรับสมัครสอบราชการทหาร ด้วยมณพลทหารบกที่ 12 มีความประสงค์เปิดรับสมัครทหารกองหนุนเพื่อบรรจุเข้ารับราชการในตำแหน่ง พลสารวัตร (ชกท.951)  ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
     ตำแหน่ง พลสารวัตร (ชกท.951)  จำนวน  2 ตำแหน่ง

2. คุณสมบัติผู้สมัคร
     2.1 เป็นทหารกองหนุนชั้นปีที่ 1 ประเภท 1 อายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์
     2.2 มีความรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า
     2.3 มีความสูง 168 เซนติเมตรขึ้นไป

3. หลักฐานการสมัคร
     3.1 ประกาศนียบัตร หรือ  ระเบียนแสดงผลการเรียน
     3.2 สำเนาทะเบียนบ้าน ของตนเอง บิดา  มารดา
     3.3 ใบสำคัญทหารกองหนุน (สด.8)
     3.4 หนังสือสำคัญประจำตัวแสดงวิทยฐานะจากกรมรักษาดินแดน (นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3-5)
     3.5 หลักฐานแสดงผลการตรวจเลือก (สด.43)
     3.6 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
     3.7 ทหารกองหนุนจะต้องมีหนังสือรับรองความประพฤติจากผู้บังคับบัญชาครั้งสุดท้าย  ผู้บังคับกองพันขึ้นไป พร้อมประวัติทหารบก (ทบ.100-075) 
     3.8 ใบรับรองการตรวจร่างกายของแพทย์ทหารประจำการ (ทบ.466-620)
     3.9 รูปถ่ายสุภาพหน้าตรง ไม่สวมหมวก – แว่นตาดำ  ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 4 รูป และ รูปขนาด 3 x 5 นิ้ว ท่ายืนเต็มตัว จำนวน 2 รูป

4. วิชาที่สอบคัดเลือก
     4.1 ภาควิชาการ  วิชาภาษาไทย   วิชาคณิตศาสตร์  วิชาภาษาอังกฤษ  วิชาสังคมศึกษา  วิชาความรู้รอบตัว   วิชาแบบธรรมเนียมทหาร
     4.2 ภาคทดสอบร่างกาย    วิ่ง  2 กม.  ดันพื้น  ลุกนั่น    โดยใช้หลักเกณฑ์การทดสอบของ ทบ.  อัตราค่าสมัคร  คนละ 100 บาท

5. กำหนดการรับสมัคร
     5.1  เปิดรับสมัครวันที่ 20 ต.ค. 57 ถึง วันที่ 3 พ.ย. 57  ในเวลาราชการ  08.30 – 16.30 น.
     5.2 สอบวันที่ 11 พฤศจิกายน 2557  เวลา 09.00 น.  ณ. ห้องพระบรมฉายาลักษณ์  กองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 12

     สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  กองกำลังพล  กองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 22  ค่ายจักรพงษ์   อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี   หมายเลขโทรศัพท์    037- 475100  ,  037-075-240-2 ต่อ 61014 

1 2 3

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : มณพลทหารบกที่ 12 เปิดรับสมัครสอบราชการทหาร จำนวน 2 อัตรา [20 ตุ.ค. – 3 พ.ย. 57]