มทบ.24 เปิดรับสมัครเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นพนักงานราชการ จำนวน 4 อัตรา [บัดนี้-16 ก.ย. 2557]

เปิดอ่าน 775 views

แชร์ข่าวนี้

มณฑลทหารบกที่ 24

มทบ.24 เปิดรับสมัครเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นพนักงานราชการ ด้วยมณฑลทหารบกที่ 24 รับสมัครบุคลพลเรือน ทหารกองหนุน เพื่อบสอบคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
     1.1 ตำแหน่ง  พนักงานธุรการ  จำนวน 1 อัตรา
     1.1 ตำแหน่ง  ช่างไฟฟ้าและประปา  จำนวน 1 อัตรา
     1.2 ตำแหน่ง ช่างไม้  จำนวน 1 อัตรา
     1.3 ตำแหน่ง  ช่างเครื่องสื่อสาร  จำนวน 1  อัตรา

2. คุณสมบัติทั่วไป
     2.1 เป็นผู้มีสัญชาติไทย
     2.2 มีอายุไมต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์
     2.3 หากมีความรู้ด้านภาษาอังกฤษ (สามารถพูด อ่านและเขียน ได้เป็นอย่างดี จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ)

3. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
     3.1  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง พนักงานธุรการ
       –  เพศชาย / หญิง 
     – สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่าขึ้นไป
     – มีความรู้เกี่ยวกับงานสารบรรณ สามารถพิมพ์ดีดีภาษาไทยได้ดี และมีความรู้เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
     3.2  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ช่างไฟฟ้าและประปา
   –  เพศชาย  
   – สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาชาวิชาช่างไฟฟ้า , ช่างไฟฟ้ากำลัง ,ช่างอิเล็กทรอนิกส์, เทคนิควิศวกรรมไฟฟ้า
        3.3  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง  ช่างไม้
   –  เพศชาย  
   – สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาชาวิชาช่างก่อสร้าง 
        3.4  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง  ชื่องเครื่องมือสื่อสาร
   –  เพศชาย  
   – สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ช่างอิเล็กทรอนิกส์,  ช่างไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

4. หลักฐานประกอบการสมัคร
     4.1 ระเบียนแสดงผลการศึกษา  จำนวน 1 ฉบับ
     4.2 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านผู้สมัคร จำนวน 1 ฉบับ
     4.3 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน บิดา และมารดาของผู้สมัคร (ถ้าบิดาหรือมารดาเสียชีวิตแล้วแต่กรณี ให้แนบใบมรณะบัตรมาแสดงด้วย)  จำนวน 1 ชุด
     4.4 สำเนาาทะเบียนสมรส หรือสำเนาใบสำคัญการหย่า ของบิดาร – มราดา (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ
     4.5 ใบสำคัญความเห็นแแพทย์ จากแพทย์ทหารประจำการ (แบบ ทบ.466-620) ซึ่งระบุว่า “ไม่เป็นโรคที่ขัดต่อการรับราชการทหาร” และผลการตรวจเลือดหาโรคเอดส์ (ฉบับจริง) จำนวน 1 ชุด
     4.6 รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1.5 X 2 นิ้ว ไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตา ถ่ายในคราวเดียวกันไม่เกิน 6 เดือน นับแต่วันเปิดรับสมัคร) จำนวน 1 รูป
     4.7 หลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส, ใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อ / สกุล ของผุ้สมัคร (ถ้ามี)  จำนวน 1 ฉบับ
     4.8 กรณีเพศชายให้ยื่นเอกสานทางทหารดังนี้ แล้วแต่กรณ๊  ใบ สด.9 / ใบ สด.43 / ใบ สด.8 / ใบ สด.4 และประวัติทหารบก (แบบ ทบ.100-075) 

***** รับสมัครเฉพาะผู้ที่มีหลักฐานครบเท่านั้น

5. กำหนดการการรับสมัคร
     5.1 รับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันอังคารที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2557 ณ กองกำลังพล มณฑลทหารบกที่ 24 ค่ายประจักษ์ศิลปาคม อำเภอเมืองอุดรธานี  จังหวัดอุดรธานี  (ตามวัน เวลาราชการ)
     5.2 ประกาศราชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ในวันที่ 17 กันยายน  2557

รายละเอียดเพิ่มเติม  มทบ.24 เปิดรับสมัครเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นพนักงานราชการ

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : มทบ.24 เปิดรับสมัครเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นพนักงานราชการ จำนวน 4 อัตรา [บัดนี้-16 ก.ย. 2557]