“รัฐสภา เปิดรับสมัครสอบราชการ จำนวน 40 อัตรา ไม่ต้องผ่าน ภาค ก. ของ ก.พ. [ 9 -23 พ.ค. 2557 ]

เปิดอ่าน 425 views

แชร์ข่าวนี้

"รัฐสภา เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 9 -23 พ.ค. 2557 รวม 40 อัตรา ปวช.-ป.ตรี"

“รัฐสภา เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 9 -23 พ.ค. 2557  รวม 40 อัตรา ปวช.-ป.ตรี” ไม่ต้องผ่าน ภาค ก. ของ ก.พ.   ด้วยคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการรัฐสภาสามัญจะดำเนินการสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการรัฐสภาสามัญ ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน และตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ในสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร และสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 38 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการรัฐสภา พ.ศ.2554 และหนังสือคณะกรรมการข้าราชการรัฐสภาที่ 26/2555 (ว 9) ลงวันที่ 20 มีนาคม 2555 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการรัฐสภาสามัญ จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันโดยมีรายละเอียด ดังนี้

รายละเอียดตำหน่งที่รับสมัครสอบแข่งขัน
  1. เจ้าพนักงานบันทึกข้อมูลปฏิบัติงาน จำนวน 11 อัตรา (ปวช.)
  2. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน จำนวน 2 อัตรา (ปวช.)
  3. เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน จำนวน 1 อัตรา (ปวช.)
  4. เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาปฏิบัติงาน จำนวน 2 อัตรา (ปวช.)
  5. นายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน จำนวน 1 อัตรา (ปวช.)
  6. นิติกรปฏิบัติการ จำนวน 20 อัตรา (ป.ตรี)
  7. นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ จำนวน 3 อัตรา (ป.ตรี)
ข้อมูลเพิ่มเติม

ความคิดเห็น

TAGS ที่เกี่ยวข้อง

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : “รัฐสภา เปิดรับสมัครสอบราชการ จำนวน 40 อัตรา ไม่ต้องผ่าน ภาค ก. ของ ก.พ. [ 9 -23 พ.ค. 2557 ]