รับสมัครสอบเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน 60 จำนวน 183 อัตรา เพศชาย

เปิดอ่าน 1,894 views

แชร์ข่าวนี้

 

 

 

        รับสมัครบุคคลภายนอกเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน พ.ศ. 2560 จำนวน 183 อัตรา (เพศชาย)

รับสมัครสอบเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน 60 จำนวน 183 อัตรา เพศชาย

บช.ตชด.รับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน พ.ศ. 2560 (สายงานปฏิบัติการป้องกันปราบปราม ทำหน้าที่งานดับเพลิง)

ด้วยสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้มอบหมายให้ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนดำเนินการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน พ.ส. 2560 ดำรงตำแหน่งในสายปฏฺิบัติการป้องกันปราบปราม ทำหน้าที่งานดับเพลิง   จึงประกาศรับสมัครและสอบแข่งขันดังต่อไปนี้

 1. ตำแหน่งและอัตราที่เปิดรับสมัคร
  ตำแหน่ง ผู้บังคับหมู่หรือเทียบผู้บังคับหมู่ สายงานปฏิบัติการป้องกันปราบปราม ทำหน้าที่ดำเพลิง ในสังกัดกองบัญชาการตำรวจตะเวนชายแดน จำนวน 183 อัตรา เรียกว่า สายดับเพลิง ใช้อักษรย่อของสายสอบคือ  สอ.1
 2. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
  2.1 เป็นบุคคลภายนนอก เพศชาย
  2.2 มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 27 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร ( นับวันชนวันถึงวันที่ 18 สิงหาคม 2560 ) โดยต้องเป็นผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2533 ถึงวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2542
  2.3 ร่างกายสูงไม่น้อยกว่า 160 ซม. และรอบอกไม่น้อยกว่า 77 ซม.
  2.4 มีคุณสมบัติทั่วไป และไม่มีลักษณะต้องห้าม ตาผนวก ก. และ ผนวก ข. ท้ายประกาศนี้  2.5 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาประกาศนียวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า  (ผู้มีคุณวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ไม่รับสมัคร เนื่องจากเป็นไปตามมติ ก.ตร. ที่เกี่ยวข้องและอัตราเงินเดือนที่ใช้แต่งตั้ง) โดยต้องสำเร็จการศึกาาและได้รับอนุมัติประกาศนียบัตรจากสถานศึกษาภายในวันปิดรับสมัคร ( 18 สิงหาคม พ.ศ. 2560)
  2.6 วุฒิการศึกษาที่ใช้ในการสมัครสอบแข่งขันต้องเป็นคุณวุฒิการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการ หรือคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ (ก.ตร.) หรือคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ได้รับรองไว้แล้ว)
  2.7 ไม่รับสมัครสอบผู้ที่มีภาระทางทหารทุกรณี
 3. วิธีการรับสมัคร    กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน รับสมัครทางอินเตอร์เน็ตโดยให้เข้าระบบอินเตอร์เน็ตเว็ตไซต์ www.policeadmission.org    โดยตรง ตั้งแต่วันที่ 27 กรกฎาคม – 18 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ตลอด 24 ชั่วโมง ยกเว้น วันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2560 (วันสุดท้ายของการรับสมัคร) จะเปิดรับสมัครถึงเวลา 16.30 น.  ส่วนหน่วยที่รับผิดชอบดำเนินการ คือ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน เลขที่ 1279 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม 10400 เว็บไซต์  www.bpp.go.th   และเน้นย้ำว่าผุ้สมัครเข้าระบบอินเตอร์เน็ตและสมัครสอบได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น
ดาวโหลดประกาศ :: รับสมัครสอบเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน 60 จำนวน 183 อัตรา เพศชาย

2225600113

 

กดติดตามเราได้ที่ :

Fanpage ::   www.facebook.com/jobs.army
กลุ่ม ::  www.facebook.com/groups/jobsarmy

งานราชการ, สอบราชการ, สอบตำรวจ, สอบทหาร, สอบครู, สอบราชการปี 60, ผลสอบ, ประกาศผลสอบ

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : รับสมัครสอบเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน 60 จำนวน 183 อัตรา เพศชาย