วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบกรับสมัครนักเรียนผู้ช่วยพยาบาลกองทัพบก ประจำปีการศึกษา 2558 จำนวน 100 คน [ 26 ม.ค. – 26 มิ.ย. 2558]

เปิดอ่าน 10,677 views

แชร์ข่าวนี้

วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบกรับสมัครนักเรียนผู้ช่วยพยาบาลกองทัพบก ประจำปีการศึกษา 2558

วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบกรับสมัครนักเรียนผู้ช่วยพยาบาลกองทัพบก ประจำปีการศึกษา 2558

ด้วย วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก  มีความประสงค์รับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนผู้ช่วยพยาบาลกองทัพบก  ประจำปีการศึกษา 2558  ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. ประเภททุนส่วนตัว  จำนวน  100 คน ( ชายและหญิง)

2. คุณสมบัติผู้สมัคร
     2.1 สำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายตามหลักสูตรของกระทวงศึกษาธิการ (ไม่รับผู้สำเร็จการศึกษาเทียบเท่าทางวิชาชีพ)  หรือ ผู้ที่สถานศึกษารับรองว่ากำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษาที่เปิดรับสมัคร
     2.2 สถานภาพโสด  อายุครบ 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 35 ปี  นับถึงวันเปิดการศึกษาของปีที่สมัคร
     2.3 มีร่างกายและจิตใจสมบูรณ์  มีน้ำหนักตัวไม่น้อยกว่า  45 กก.  และส่วนสูงไม่ต่ำกว่า  155 ซม.  และไม่เป็นโรคหรือมีความพิการตามที่กำหนด
     2.4 ต้องมีสัญชาติไทย  และบิดา – มารดาต้องมีสัญชาติไทยโดยกำเนิด
     2.5 ไม่อยู่ในระหว่างเป็นผู้ต้องหาหรือจำเลยในคดีอาญาและไม่เคยพิพากษาให้จำคุก เว้นแต่ความผิดลหุโทษหรือความประมาท
     2.6 ได้รับอนุญาตจากบิดา – มารดา หรือผุ้ปกครองที่ถูกต้องตามกฎหมาย

3. กำหนดการรับสมัคร 
     รับสมัครผ่านทางเว็บไซต์  http://www.rtanc.ac.th  และ  http://www.rtanc.thaijobjob.com  ตั้งแต่วันที่ 26 มกราคม 2558 ถึง วันที่ 26 มิถุนายน 2558

4. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่   แผนกธุรการและกำลังพล  วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก  317/6  ถนนราชวิถี  เขตราชเทวี  กทม.  102400  โทร  02-354-7842  และทางเว็บไซต์  http://www.rtanc.ac.th

รายละเอียดเพิ่มเติม
1. ประกาศวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบกรับสมัครนักเรียนผู้ช่วยพยาบาลกองทัพบก ประจำปีการศึกษา 2558
2. ระเบียบการวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบกรับสมัครนักเรียนผู้ช่วยพยาบาลกองทัพบก ประจำปีการศึกษา 2558
3. ระบบการวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบกรับสมัครนักเรียนผู้ช่วยพยาบาลกองทัพบก ประจำปีการศึกษา 2558

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบกรับสมัครนักเรียนผู้ช่วยพยาบาลกองทัพบก ประจำปีการศึกษา 2558 จำนวน 100 คน [ 26 ม.ค. – 26 มิ.ย. 2558]