ศูนย์การกำลังสำรองเปิดรับสมัครบุคคลพลเรือนและทหารกองหนุนเข้ารับราชการเป็นพนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา [ 30 มิ.ย-1 ก.ค. 2557]

เปิดอ่าน 896 views

แชร์ข่าวนี้

ศูนย์การกำลังสำรองเปิดรับสมัครพนักงานราชการ

ศูนย์การกำลังสำรอง มีความประสงค์เปิดรับสมัครบุคคลพลเรือนและทหารกองหนุน เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการเป็นพนักงานราชการ ดังนี้

1. ตำแหน่งพนักงานราชการที่เปิดรับ
1.1 ตําแหน่งช่างประณีตศิลป์ จำนวน ๑ อัตรา (เพศชาย)

2. คุณสมบัติ
2.1 เป็นบุคคลพลเรือน หรือทหารกองหนุน ประเภท 1 และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 3
2.2 การศึกษาไม่ต่ำกว่า ปวช. ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
2.3 มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี บริบูรณ์ (งดรับผู้ที่เกิดปี 2536 -2537)
2.4 ผู้สมัคร บิดามารดา มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด

3. หลักฐานประกอบการสมัคร   ให้ยื่นเอกสารประกอบการสมัครสอบฉบับจริงพร้อมสําเนาอย่างละ ๑ ชุด โดยมีหลักฐานดังนี้
3.1 ใบสมัคร (ตามแบบของศูนย์การกําลังสํารอง)
3.2 เอกสารแสดงคุณวุฒิ เช่น ประกาศนียบัตร
3.3 บัตรประจําตัวประชาชนของผู้สมัคร
3.4 ใบสําคัญความเห็นแพทย์ที่ออกโดยโรงพยาบาลทหารเท่านั้น
3.5 สําเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร, บิดาและมารดา กรณีนามสกุลบิดา และมารดาไม่ตรงกัน จะต้องแนบสูติบัตรของผู้สมัครเพื่อยืนยัน
3.6 รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด ๑ นิ้ว จํานวน ๓ รูป
3.7 สําเนาหลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว, ชื่อสกุล, ใบมรณบัตร ถ้าบิดามารดา ถึงแก่กรรมแล้ว
3.8 หลักฐานขอรับสิทธิ์คะแนนเพิ่ม (ถ้ามี)

4. หลักฐานการขอคะแนนเพิ่ม
4.1 หลักฐานที่แสดงว่าเป็นบุตรข้าราชการที่ซึ่งต้องประสบอันตรายถึงทุพพลภาพ ในขณะที่ปฏิบัติราชการในหน้าที่ เพิ่มให้ 10 คะแนน ใน 80 คะแนน ภาควิชาการ
4.2 หลักฐานการฝึกวิชาทหารชั้นปีที่ 5 เพิ่มให้ 5 คะแนน ใน 80 คะแนนภาควิชาการ
4.3 หลักฐานการฝึกวิชาทหารชั้นปีที่ 4 เพิ่มให้ 4 คะแนน ใน 80 คะแนนภาควิชาการ
4.4 หลักฐานการฝึกวิชาทหารชั้นปีที่ 3 เพิ่มให้ 3 คะแนน ใน 80 คะแนนภาควิชาการ
4.5 หลักฐานแสดงว่าเป็นบุตรทหาร, ข้าราชการ และลูกจ้างประจํา สังกัด กองทัพบก ที่ยังรับราชการหรือเคยรับราชการในกองทัพบกมาก่อน เพิ่มให้ 2 คะแนน ใน 80 คะแนน ภาควิชาการ
4.6 ทหารกองหนุนที่เคยรับราชการกองประจําการมาแล้ว เพิ่มให้ ๕ คะแนน ใน ๘๐ คะแนนภาควิชาการ
4.7 ลูกจ้างชั่วคราว ลูกจ้างประจํา พนักงานราชการ สังกัดกองทัพบก ที่ยังปฏิบัติงาน ในกองทัพบก และมีระยะเวลาปฏิบัติงานใน ทบ. ตั้งแต่ ๒ ปีขึ้นไป เพิ่มให้ ๕ คะแนน ใน ๘๐ คะแนนภาควิชาการ
** ถ้าเข้าหลายข้อใช้หลักเกณฑ์ที่ได้รับคะแนนสูงสุดเท่านั้น**

5. เกณฑ์ในการสอบภาควิชาการและภาคปฏิบัติ
5.1 ภาษาไทย 20 คะแนน
5.2 วิชาระเบียบงานสารบรรณ พุทธศักราช ๒๕๕๕, ทัศนคติต่อกองทัพ สถาบัน และการเมือง 20 คะแนน
5.3 วิชาช่างประณีตศิลป์, ช่างไม้ประณีต และงานช่างเขียน 20 คะแนน
5.4 การทดสอบสมรรถภาพร่างกาย เกณฑ์การทดสอบสมรรถภาพร่างกายตามระเบียบกองทัพบก โดยใช้เกณฑ์ผ่าน/ไม่ผ่าน ผู้ที่มีคะแนนทดสอบสมรรถภาพร่างกายรวมกัน ๓ ท่าน้อยกว่า ๕๐% ถือว่าไม่ผ่านการสอบคัดเลือก และไม่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โดยทําการทดสอบดังนี้
5.4.1 ดันพื้น ภายใน 2 นาที
5.4.2 ลุก – นั่ง ภายใน 2 นาที
5.4.3 วิ่งระยะทาง 2 กิโลเมตร ภายในเวลาที่กําหนด
5.4.4 การสอบสัมภาษณ์ (๒๐ คะแนน) เกี่ยวกับบุคลิกลักษณะ, ไหวพริบ, ท่วงทีวาจา

6. กําหนดจําหน่ายระเบียบการรับสมัคร, วันรับสมัคร (ราคาชุดละ 100 บาท)
6.1 จําหน่ายระเบียบการรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 1 กรกฎาคม 2557 เว้นวันหยุดราชการ ณ กองบัญชาการศูนย์การกําลังสํารอง ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 02-2754504 หรือดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ www.ruksadindan.com
6.2 รับสมัครในวันที่ 30 มิถุนายน ถึง 1 กรกฎาคม 2557 ตั้งแต่ เวลา 08.30-16.00 ณ กองบัญชาการศูนย์การกําลังสํารอง ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร

ประกาศเปิดรับสมัครพนักงานราชการตำแหน่งนี้เพิ่มเติม

ระเบียบการประกาศเปิดรับสมัครพนักงานราชการตำแหน่งนี้เพิ่มเติม

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : ศูนย์การกำลังสำรองเปิดรับสมัครบุคคลพลเรือนและทหารกองหนุนเข้ารับราชการเป็นพนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา [ 30 มิ.ย-1 ก.ค. 2557]