ศูนย์การกำลังสำรอง เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ จำนวน 3 อัตรา [ 4-8 ส.ค. 57]

เปิดอ่าน 581 views

แชร์ข่าวนี้

ศูนย์กำลังสำรอง เปิดรับสมัครบุคคลพลเรือนและทหารกองหนุนเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ จำนวน 3 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
     1.1 ตำแหน่ง พนักงานธุรการ ศสร. จำนวน 1 อัตรา (เพศหญิง)
     1.2 ตำแหน่ง พนักงานบริการ ศสร.  จำนวน 1 อัตรา (เพศชาย)
     1.3 ตำแหน่ง พนักงานบริการ รร.กสร.ศสร. จำนวน 1 อัตรา (หญิง)

2. คุณสมบัติ
     2.1 เป็นบุคคลพลเรือน หรือ ทหารกองหนุน ประเภท 1 จบหลักสูตรนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป
     2.2 สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่า ม.3
     2.3 มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์
     2.4 ผู้สมัคร บิดา มารดา มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด
     2.5 ไม่เป็นผู้ทุพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้

3. การสอบภาควิชาการ
     3.1 วิชาภาษาไทย    20 คะแนน
     3.2 วิชาภาษาอังกฤษ     20 คะแนน
     3.3 กองทัพชวรรู้     30 คะแนน
     3.4 วิชาพิมพ์ดีดีภาษาไทยด้วยคอมพิวเตอร์ (จับความเร็วในการพิมพ์)   30 คะแนน
     3.5 ทัศนคติต่อกองทัพ สถาบัน และการเมือง   เกณฑ์ผ่าน/ไม่ผ่าน

4. การสอบภาคปฏิบัติ
     4.1 ดันเพื้อน  ภายใน 2 นาที
     4.2 ลุก – นั่ง ภายใน 2 นาที
     4.3 วิ่งระยะทาง 2 กิโลเมตร ภายในเวลากำหนด

5. การสมัคร
     จำหน่ายระเบียบการรับสมัคร ชุดละ 100 บาท ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 8 สิงหาคม 2557 เว้นวันหยุดราชการ  ณ ศูนย์การกำลังสำรอง ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม. ด้าวโหลดได้ที่เว็บไซต์  www.ruksadindan.com  และรับสมัครตั้งแต่วันที่ 4 – 8 สิงหาคม 2557  ในวันและเวลาราชการ 

6. รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ   ศูนย์การกำลังสำรอง ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม. 

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : ศูนย์การกำลังสำรอง เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ จำนวน 3 อัตรา [ 4-8 ส.ค. 57]