ศูนย์การทหารปืนใหญ่เปิดรับสมัครสอบราชการทหาร จำนวน 120 อัตรา [20 -29 ม.ค. 2558]

เปิดอ่าน 10,167 views

แชร์ข่าวนี้

ศูนย์การทหารปืนใหญ่เปิดรับสมัครสอบราชการทหาร

ศูนย์การทหารปืนใหญ่เปิดรับสมัครสอบราชการทหาร  ด้วยศูนย์การทหารปืนใหญ่ มีความประสงค์จะเปิดรับสมัครทหารกองหนุน ที่เคยรับราชการเป็นทหารกองประจำการ เหล่าทหารปืนใหญ่ เืพ่อสอบคัดเลือกบรรจะเข้ารับราชการเป็นนายทหารชั้นประทวน ในหน่วยทหารปืนใหญ่ ในส่วนกำลังรบ  ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร 
     ตำแหน่ง นายทหารชั้นประทวน  จำนวน 120 อัตรา

2. คุณสมบ้ติของผู้สมัคร
     2.1 เป็นทหารกองหนุนประเภทที่ 1 ที่เคยรับราชการเป็นทหารกองประจำการใสหล่าทหารปืนใหญ่ อย่างน้อย 1 ปี หรือเป็นหน่วยทหารกองประจำการในเหล่าทหารปืนใหญ่ ที่รับราชการมาแล้วอย่างน้อย 1 ปี และจะเป็นครบกำหนดปลดเป็นทหารกองหนุนชั้นที่ 1 ใน 30 เมษายน 2558  โดยมีอายุไม่เกิน 24 ปี 
     2.2 สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
     2.3 ไม่มีโรคที่ชัดต่อการรับราชการ  มีอวัยวะ รูปร่าง  ลักษณท่าทางและขนาดร่างกายเหมาะสมแก่การเป็นทหาร  และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติรับราชการ พ.ศ. 2597 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม
     2.4 เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนในการขอแต่งตั้งยศเป็นนายทหารรประทวน ตามข้อบังคับกระทรวงกลาโหม  ว่าด้วยการแต่งตั้งยศทหาร พ.ศ. 2507 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม
     2.5 มีสัญชาติไทย และบิดามารดามีสัญชาติไทยโดยกำเนิด แต่ถ้าบิดาเป็นนายทหารสัญญาบัตรหรือนายทหารประทวน ซ่งมีสัญชาติไทยโดยกำเนิดแล้ว มารดาจะมิใช่สัญญชาติไทยโดยกำเนิดก็ได้
     2.6 เป็นผู้เลื่อใสในการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
     2.7 ไม่เคยทุจริตในการสมัครสอบหรือการสอบคัดเลือกเข้าเป็นข้าราชการทหาร

3. หลักฐานประกอบการสมัคร
     3.1 รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นตา ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 6 รูป และขนาด 1 นิ้ว จำนวน 6 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)
     3.2 หลักฐานการศึกษา เช่น ใบระเบียนแสดงผลการศึกษา
     3.3 บัตรประจำตัวประชาชนผุ้สมัคร
     3.4 หนังสือสำคัญ สด.8 
     3.5 กรณียังไม่มีหนังสือสำคัญ สด.8 อันเนื่องมาจากจะปลดจากกองประจำการใน เม.ย. 58 และผู้ที่ปลดจากกองประจำการ เมื่อ พ.ย. 57  ซึ่งสัสดียังไม่ออกหนังสือสำคัญ สด.8 ให้ ต้องมีหลักฐานหนังสือสำคัญ สด.3 และหนังสือรับรองจากหน่วยต้นสังกัดที่เคยรับราชการอยู่ โดยรับรองว่าได้รับราชการในกองประจำการ ผลัดใด ตั้งแต่เมื่อใด และปลอดประจำการเมื่อใด  มาแสดง
     3.6 ทะเบียนบ้านของผู้สมัคร บิดา และมารดาฉบับจริง พร้อมสำเนา  จำนวน 3 ชุด 
     3.7 หลักฐานตมข้อ 3.2 – 3.6 ให้ถ่ายอกสารขนาด A4 มาอย่างละ 3 ชุด
     3.8 ใบสำคัญความเห็นของแทพย์ทหาร (สามารถนำมาส่งในวันทำสัญญาบรรจุเข้ารับราชการได้)

4. ข้อกำหนด
     4.1 ผู้ที่มีคุณวุฒิสูงกว่าที่กำหนดไว้ใจข้อ 2.2 จะใช้คุณวุฒิต่าง ๆ ที่สูงกว่านั้นมาเรียกร้องสิทธิ์บรรจุตามคุณวุฒิที่ตนมีอยู่มิได้
     4.2 เมื่อผ่านการสอบคัดเลือกแล้วจะได้รับการบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน ประจำเหล่าทหารปืนใหญ่ ตั้งแต่ 1 พฤษภาคม 2558 และได้รับยศสิบตรี ซึ่งจะได้รับเงินเดือนรวมค่าครองชีพชั่วคราว ไม่น้อยกว่า 10,000/เดือน และได้รับเครื่องแต่งกายตามที่ กองทัพบก กำหนด
     4.3 เมื่อได้รับการบรรจุแต่งตั้งยศ ตามข้อ 4.2 แล้วจะต้องเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรเรียมนายสิบชั้นต้นสำหรับทหารกองหนุน เหล่าทหารปืนใหญ่ เป็นเวลา 12 สัปดาห์ หลังจากสำเร็จการฝึกอบรมแล้วจะได้รับการปรับย้ายไปในหน่วยต่าง ๆ ของส่วนกำลังรบ ตามผลการฝึกอบรมและความเหมาะสม กรณีไม่สำเร็จการฝึกอบรม กองทัพบกจะดำเนินการตามมาตรฐษรทางการปกครอง ทางวินัย หรืออาจจะดำเนินการให้ออกจากราชการก็ได้
     4.4 กรณีตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษา และประวัติอาชญากรรม หากตรวจพบภายหลังว่าไม่ถูกต้องตามข้อ  2.2 จะถูกปลดออกจากราชการทันที

5. การสอบและกำหนดการสอบ
     5.1 สอบภาควิชาการ (รอบแรก)  วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 1300 น. ถึง เวลา 16.00 น. ณ โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย ต.เขาพระงาม อ.เมือง จ.ลพบุรี
– สอบวิชาทั่วไป ประกอบด้วย วิชาคณิตศาสตร์  วิชาภาษาไทย วิชาภาษาอังกฤษ  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ และวิชาความรู้ทั่วไป  
– สอบวิชาทหาร ประกอบด้วย การฝึกทหารใหม่เบื้องต้น และการฝึกตามหน้าที่
   ประกาศผลภาควิชาการ วันที่ 13 กุมภาพันธ์  2558 ณ สโมสรนายทหารปืนใญ่ ค่ายพหลโยธิน ต.เขาพระงาม อ.เมือง  จ.ลพบุรี  และทางเว็ฐไซต์ http://www.artycenter.rta.mi.th
    5.2 สอบสัมภาษณ์ และทดสอบสมรรถภาพร่างกาย (รอบสอง) ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558  ถึงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558  เวลา 0800 น. น. ถึง 1700  น. ณ สโมสรนายทหารปืนใหญ่  ค่ายพหลโยธิน  และสนามหญ้าหน้ากองบัญชาการศูนย์การทหารปืนใหญ่ ค่ายพหลโยธิน
 ประกาศผลสอบรอบคัดเลือกรอบสุดท้าย วันที่ 6 มีนาคม 2557  ณ สโมสรนายทหารปืนใหญ่ ค่ายพหลโยธิน ต.เขาพระงาม อ.เมือง จ.ลพบุรี และทางเว็บไซต์  http://artycenter.rta.mi.th

6. กำหนดการรับสม้คร
     6.1 ผู้สมัครสามารถขอรับใบสมัครและระเบียบการฟรีที่ ศูนย์การทหารปืนใหญ่ ค่ายพหลโยธิน อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี โทรศัพท์ 036-486433-4 ต่อ 39023 , 085-4072946
     6.2 รับสมัครตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม 2558 ถึง วันที่ 29 มกราคม 2558 เวลา 08.30 น. ถึง เวลา 16.00 น. (ไม้เว้นวันหยุดราชการ)  โดยสามารถขอรับใบสมัครและสมัครด้วนตนเองได้ฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ 

รายละเอียดเพิ่มเติม  ศูนย์การทหารปืนใหญ่เปิดรับสมัครสอบราชการทหาร จำนวน 120 อัตรา [20 -29 ม.ค. 2558]

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : ศูนย์การทหารปืนใหญ่เปิดรับสมัครสอบราชการทหาร จำนวน 120 อัตรา [20 -29 ม.ค. 2558]