ศูนย์การทหารม้า ค่ายอดิศร รับสมัครทหารกองหนุนบรรจุเข้ารับราชการนายทหารประทวน จำนวน 100 อัตรา [20-29 ม.ค.58]

เปิดอ่าน 2,557 views

แชร์ข่าวนี้

ศูนย์การทหารม้า ค่ายอดิศร รับสมัครทหารกองหนุนบรรจุเข้ารับราชการนายทหารประทวน

ศูนย์การทหารม้า ค่ายอดิศร รับสมัครทหารกองหนุนบรรจุเข้ารับราชการนายทหารประทวน

กองทัพบกมีความประสงค์รับสมัครทหารกองหนุนที่เคยรับราชการในกองประจำการ เหล่าทหารม้าเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวนในกองพันของหน่วยในส่วนกำลังรบและส่วนสนับสนุนการรับ ประจำปีงบประมาณ 2558 จำนวน 100 อัตรา ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. คุณสมบัติของผุ้สมัครสอบคัดเลือก
     1.1 เป็นทหารกองหนุนชั้นที่ 1 ที่เคยรับราชการทหารกองประจำการในเหล่าทหารม้าอย่างน้อย 1 ปี หรือเป็นทหารกอลประจำการที่รับราชการในเหล่าทหารม้า  มาแล้วอย่างน้อย 1 ปี และจะครบกำหนดปลดเป็นทหารกองหนุนชั้นที่ 1 ใน 30 เม.ย.58 โดยมีอายุไม่เกิน 25 ปี (เกิดตั้งแต่ พ.ศ. 2533 ) และต้องสมัครในเหล่าทหารม้าเท่านั้น
     1.2 สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
     1.3 ไม่มีโรคที่ชัดต่อการรับราชการ  มีอวัยวะ รูปร่าง  ลักษณะท่าทาง และขนาดร่างกายเหมาะสมแก่การเป็นทหาร
     1.4 มีสัญชาติไทยและบิดา มารดามีสัญชาติไทยโดยกำเนิด
     1.5 ไม่อยู่ในสมณเพศ

2. หลักฐานประกอบการสมัคร
     2.1 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและแว่นตา ขนาด  2 นิ้ว  จำนวน  6 รูป และขนาด 1 นิ้ว จำนวน 6 รูป (ถ่ายไม่เกิน 3 เดือน)
     2.2 หลักฐานการศึกษา(ระเบียนแสดงผลการเรียน)
     2.3 บัตรประจำตัวประชาชนผู้สมัครที่ยังไม่หมดอายุ 
     2.4 หนังสือสำคัญ สด.3 หรือ สด.8  (ทหารกองประจำการให้แนบ สด.43 ด้วย)
     2.5 ทะเบียนบ้านของผู้สมัคร  บิดา และมารดา 
     2.6 หลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ สกุล ของผู้สมัคร บิดา  มารดา ใบหย่า/ทะเบียนสมรสของบิดา มารดา
     2.7 หนังสือรับรองโดยผู้บังคับหน่วย  ระุห้วงเวลาที่ประจำการ และเป็นผู้มีความประพฤติดี

3. กำหนดการรับสมัคร
     3.1 รับสมัครในวันที่ 20 มกราคม 2558 ถึง วันที่ 29 มกราคม 2558  เวลา 08.00 – 16.00 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)  โดยสมัครด้วยตนเอง ณ แหล่งสมาคมนายทหาร  นายสิบ  ศูนย์การทหารม้า ค่ายอดิศร  อ.เมือง จ.สระบุรี

รายละเอียดเพิ่มเติม   ศูนย์การทหารม้า ค่ายอดิศร รับสมัครทหารกองหนุนบรรจุเข้ารับราชการนายทหารประทวน จำนวน 100 อัตรา [20-29 ม.ค.58] 

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : ศูนย์การทหารม้า ค่ายอดิศร รับสมัครทหารกองหนุนบรรจุเข้ารับราชการนายทหารประทวน จำนวน 100 อัตรา [20-29 ม.ค.58]