ศูนย์การบินทหารบก รับสมัครเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน จำนวน 12 อัตรา

เปิดอ่าน 1,582 views

แชร์ข่าวนี้

 

 

 

        ศูนย์การบินทหารบก รับสมัครเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน จำนวน 12 อัตรา

ประกาศศูนย์การบินทหารบก เรื่อง การสอบคัดเลือกทหารกองหนุน/บุคคลพลเรือนเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นทหารประทวน และพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ 2560 ( ชาย ) จำนวน 12 อัตรา  ดังรายละเอียดต่อไปนี้
 1. ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
  1.1 ตำแหน่ง เสมียน (บรรจุเป็นนายทหารประทวน)      จำนวน 6 อัตรา
  1.2 ตำแหน่ง ช่างยานยนต์ล้อ (บรรจุเป็นนายทหารประทวน)  จำนวน 3 อัตรา
  1.3 ตำแหน่ง พลขับรถ (บรรจุเป็นนายทหารประทวน)   จำนวน 4 อัตรา
  1.4 ตำแหน่ง ช่างประปา (บรรจุเป็นพนักงานราชการ)  จำนวน 1 อัตรา
 2. คุณสมบัติผู้สมัคร
  2.1 เพศชาย อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ ( ผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2530 ถึงวันที่ 25 สิงหาคม 2542 ) ยกเว้น ตำแหน่ง พลขับรถ (ชกท.640) อายุไม่ต่ำกว่า 22 ปี บริบูรณ์ และไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ ( ผุ้ที่เกิดตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2530 ถึงวันที่ 25 สิงหาคม 2538 )
  2.1.1 ผุ้ที่ผ่านการตรวจเลือกทหารแล้ว รับสมัครเฉพาะผุ้ที่มีผลการตรวจคัดเลือกระบุว่าเป็นคนจำพวกที่ 1 และต้องมีความสูงตั้งแต่ 160 ซม. และขนาดรอบอก 76/79 ซม. ขึ้นไป ตามขนาดที่คณะกรรมการตรวจเลือกได้วัดได้
  2.1.2 ผุ้ที่อายุยังไม่ถึงเกณฑ์เข้ารับการตรวจเลือก ต้องมีร่างกายสมบูรณ์ ไม่จัดอยู่ในคำจำพวกที 2 ตาม พรบ.รับราชการทหาร พ.ศ. 2497 ต้องมีความสูงตั้งแต่ 160 ซม. และรอบอก 75/78 ซม. ตามขนาดที่คณะกรรมการตรวจวัดขนาดร่างกายของ ศูนย์การบินทหารบก วัดได้
  2.2 มีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง ไม่เป็นโรคที่ขัดต่อการรับราชการทหารตาม พ.ร.บ. รับราชการทหาร พ.ศ. 2497
  2.3 ผู้สมัครมีสัญชาติไทยโดยการเกิด ตามกฎหมายด้วยสัญชาติ
  2.4 มีความประพฤติเรียบร้อย ไม่เคยต้องโทษในคดีอาญา ตามคำพิพากษาของศาล หรืออยู่ในระหว่างดำเนินคดี โดยเฉพาะข้อหายาเสพติดทุกประเภท
  2.5 เป็นผุ้ที่มีความเลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
  2.6 ไม่เป็นผุ้บกพร่องในศิลธรรมอันดีงาม
  2.7 ไม่เป็นผู้ที่มีหนี้สินล้นพ้นตัว หรือเป็นบุคคลล้มละลายตามคำพิพากษาศาล
  2.8 ไม่เป็นนายสิบกองหนุนที่มียศ จ่าสิบตรี – จ่าสิบเอก กลับเข้ารับราชการใน ทบ.และไม่เป็นผู้ที่อยู่ในระหว่างพักราชการ
  2.9 ไม่เป็นผุ้ที่เคยให้ออกจากราชการเพราะความผิดและมีมลทินมัวหมอง
  2.10 รับสมัครเฉพาะผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนในวันรับสมัครเท่านั้น
 1. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
  3.1 ตำแหน่ง เสมียน (ชกท.710/716 และ 760) อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ขึ้นไป สามารถพิมพ์ดีดได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้ มีความรู้ในการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น ( สำหรับผุ้ที่มีคุณวุฒิสูงกว่ากำหนดใว้ จะใช้คุณวุฒิที่สูงกว่านั้นมาเรียกร้องสิทธิ์ใด ๆ ภายหลังมิได้)
  3.2 ช่างยานยนต์ล้อ (ชกท.631) อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูณ์ และไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับช่างเครื่องยนต์ ( สำหรับผุ้ที่มีคุณวุฒิสูงกว่ากำหนดใว้ จะใช้คุณวุฒิที่สูงกว่านั้นมาเรียกร้องสิทธิ์ใด ๆ ภายหลังมิได้)
  3.3 ตำแหน่ง พลขับรถ (ชกท.640)
  3.3.1 รับสมัครเฉพาะทหารกองหนุน อายุไม่ต่ำกว่า 22 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 30 ปีบริบูณณ์
  3.3.2 สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ขึ้นไป
  3.3.3 สามารถขับรถยนต์ได้เป็นอย่างดี มีใบอนุญาตขับรถยนต์ของกรมการขนส่งทางบก หรือมีใบอนุญาตพิเศษสำหรับขับรถยนต์ทางจากการการขนส่งทหารบก และมีความรู้ด้านการซ่อมเครื่องเบื้องต้นได้ ( สำหรับผุ้ที่มีคุณวุฒิสูงกว่ากำหนดใว้ จะใช้คุณวุฒิที่สูงกว่านั้นมาเรียกร้องสิทธิ์ใด ๆ ภายหลังมิได้)
  3.4 ตำแหน่งช่างประปา  อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบริบูรณ์ และไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ สำเร็จการศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาช่างก่อสร้าง  ( สำหรับผุ้ที่มีคุณวุฒิสูงกว่ากำหนดใว้ จะใช้คุณวุฒิที่สูงกว่านั้นมาเรียกร้องสิทธิ์ใด ๆ ภายหลังมิได้)
 2. หลักฐานประกอบการสมัคร    ผู้สมัครสอบคัดเลือกจะต้องนำเอกสารหลักฐานมาแสดงในวันรับสมัครให้ครบถ้วน พร้อมถ่ายสำเนาจำนวน 1 ชุด ดังนี้
  4.1 ประกาศนียบัตร หรือใบสุทธิ และระเบียนแสดงผลการเรียน
  4.2 บัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัคร
  4.3 ทะเบียนบ้านของผู้สมัคร บิดา และมารดา ของผู้สมัคร
  4.4 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและแว่นตา ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป (ไม่เกิน 3 เดือน)
  4.5 หลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) เชน หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล ของตนเอง บิดา มารดา ,ใบรับรองสถานที่เกิดจากเขต/ อำเภอ ของตนเอง (ใบสูจิบัตร)  ในกรณีบิดา มารดาถึงแก่กรรมให้นำหลักฐานใบมรณบัตร ฯลฯ
  4.6 เอกสารทางทหาร พร้อมถ่ายสำเนา จำนวน 1 ชุด
  4.6.1 ทหารกองหนุน ประเภทที่ 1 ใช้ สด.8 และหนังสือรับรองความประพฤติจากหน่วยต้นสังกัด
  4.6.2 ทหารกองหนุนที่สำเร็จการศึกษาวิชาทหาร ปีที่ 3 หรือ 5 ใช้ สด.8 และ หนังสือสำคัญประจำตัวแสดงวิทยฐานะการฝึกวิชาทหารจากหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน
  4.6.3 บุคคลพลเรือนที่ผ่านการตรวจเลือกทหารแล้ว ใช้ สด.43
  46.4 บุคคลพลเรือนที่อายุไม่ถึงเกณฑ์ตรวจเลือกใช้ สด.9

 ศูนย์การบินทหารบก รับสมัครเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน จำนวน 12 อัตรา

ศูนย์การบินทหารบก รับสมัครเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน จำนวน 12 อัตรา

ศูนย์การบินทหารบก รับสมัครเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน จำนวน 12 อัตรา

ศูนย์การบินทหารบก รับสมัครเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน จำนวน 12 อัตรา

ศูนย์การบินทหารบก รับสมัครเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน จำนวน 12 อัตรา

กดติดตามเราได้ที่ :

Fanpage ::   www.facebook.com/jobs.army
กลุ่ม :: www.facebook.com/groups/jobs

งานราชการ, สอบราชการ, สอบตำรวจ, สอบทหาร, สอบครู, สอบราชการปี 60, ผลสอบ, ประกาศผลสอบ

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : ศูนย์การบินทหารบก รับสมัครเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน จำนวน 12 อัตรา