ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี รับสมัครบุคคลสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ ประจำปีการศึกษา 2557

เปิดอ่าน 948 views

แชร์ข่าวนี้

 

ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี รับสมัครบุคคลสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ ประจำปีการศึกษา 2557

ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี รับสมัครบุคคลสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ ประจำปีการศึกษา 2557

ด้วยศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี กรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม  ประกาศเปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ ประจำปีการศึกษา 2557  โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร
1.1 เป็นชาย สัญชาติไทย เป็นผู้มีความประพฤติดี ความสูงไม่ต่ำกว่า 160 เซนติเมตร
1.2 เป็นผู้มีสายตาปกติ ไม่บอดสี และมีสายตาในการมองเห็น เมื่อไม่สวมแว่นหรือคอนแทคเลนส์ ไม่ต่ำกว่า 0.1 (20/200)
1.3 เป็นผู้มีสุขภาพสมบูรณ์ มีความสามารถในการว่ายน้ำได้เป็นอย่างดี สามารถปฏิบัติงานในทะเลได้ ไม่เป็นโรคติดต่อที่สังคมรังเกียจ
1.4 ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบไม่มีรอยสักบนร่างกาย
1.5 ไม่เป็นผู้เคยถูกให้ออกจากโรงเรียนหรือสถานศึกษาอื่นใด เพราะเหตุประพฤติชั่วเพราะการกระทำความผิด หรือผิดวินัย หรือมีความประพฤติไม่เรียบร้อย
1.6 ไม่เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบคัดเลือก หรือสอบแข่งขันใด ๆ

2. คุณสมบัติเฉพาะ
2.1 นักเรียนเดินเรือพาณิชย์ หลักสูตรวิทยาการเดินเรือ
2.1.1 สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เรียนวิชาฟิสิกส์ เคมี และชีววิทยา โดยมีผลการเรียนรวมเฉลี่ย (GPAX)ไม่ต่ำกว่า 2.25
2.1.2 อายุไม่เกิน 21 ปี โดยนับจากปี พ.ศ. เกิด (เกิดตั้งแต่ พ.ศ. 2536)
2.2 นักเรียนเดินเรือพาณิชย์ หลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกลเรือ
2.2.1 สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เรียนวิชาฟิสิกส์ เคมีและชีววิทยา โดยมีผลการเรียนรวมเฉลี่ย (GPAX)ไม่ต่ำกว่า 2.25
2.2.2 อายุไม่เกิน 21 ปี โดยนับจากปี พ.ศ. เกิด (เกิดตั้งแต่ พ.ศ. 2536)
2.3 นักเรียนเดินเรือพาณิชย์ หลักสูตรประกาศนียบัตรนายประจำเรือฝ่ายเดินเรือ
2.3.1 สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าขึ้นไปโดยมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร (GPAX)ไม่ต่ำกว่า 2.25
2.3.2 อายุไม่เกิน 30 ปี โดยนับจากปี พ.ศ. เกิด (เกิดตั้งแต่ พ.ศ. 2527)
2.4 นักเรียนเดินเรือพาณิชย์ หลักสูตรประกาศนียบัตรนายประจำเรือฝ่ายช่างกลเรือ
2.4.1 สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าขึ้นไปโดยมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร (GPAX)ไม่ต่ำกว่า 2.25
2.4.2 อายุไม่เกิน 30 ปี โดยนับจากปี พ.ศ. เกิด (เกิดตั้งแต่ พ.ศ. 2527)

3. จำนวนที่จะรับเข้าศึกษา
3.1 นักเรียนเดินเรือพาณิชย์ หลักสูตรวิทยาการเดินเรือ จำนวน 100 คน
3.2 นักเรียนเดินเรือพาณิชย์ หลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกลเรือ จำนวน 50 คน
3.3 นักเรียนเดินเรือพาณิชย์ หลักสูตรประกาศนียบัตรนายประจำเรือฝ่ายเดินเรือจำนวน 25 คน
3.4 นักเรียนเดินเรือพาณิชย์ หลักสูตรประกาศนียบัตรนายประจำเรือฝ่ายช่างกลเรือจำนวน 25 คน

ประกาศรับสมัครบุคคลสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ ประจำปีการศึกษา 2557
ตรวจสอบสถานะการสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ ประจำปีการศึกษา 2557
กรอกข้อมูลการสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ ประจำปีการศึกษา 2557(บัดนี้ถึง 30 เมษายน 2557)

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี รับสมัครบุคคลสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ ประจำปีการศึกษา 2557