ศูนย์รักษาความปลอดภัย กองบัญชาการกองทัพไทย รับสมัครบุคคลเป็นนายทหาร จำนวน 24 อัตรา [ ตั้งแต่ 28 เม.ย.- 8 พ.ค. 57]

เปิดอ่าน 4,416 views

แชร์ข่าวนี้

กองบัญชาการกองทัพไทย
      ศูนย์รักษาความปลอดภัย กองบัญชาการกองทัพไทย  มีความประสงค์จะเปิดรับสมัครบุคคลพลเรือนที่มีความรู้ภาษาท้องถิ่นและประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อสอบคัดเลือกเพื่อนบรรจุเข้ารับราชการในศูนย์รักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2557

 

1. ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร (ภาคผนวก ก.)
นายทหารสัญญาบัตร   จำนวน 4 ตำแหน่ง  4 อัตรา
นายทหารประทวน        จำนวน 10 ตำแหน่ง  20 อัตรา

2. คุณสมบัติทั่วไป
2.1. เป็นบุคคลพลเรือน นายทหารประทวน  ทหารกองหนุน  ลูกจ้าง พลอาสาสมัคร หรือ พนักงานราชการ ที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2557
2.2. มีอายุไม่เกิน 35 ปี สำหรับผู้สอบตำแหน่งนายทหารสัญญาบัตร (เกิดระหว่างวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2522 ถึง 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2539)
2.3. อายุไม่เกิน 30 ปี สำหรับผู้สอบตำแหน่งนายทหารชั้นประทวน (เกิดระหว่างวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2527 ถึง 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2539)
2.4. ไม่เป็นผู้ถูกเลือกเข้าเป็นทหารกองประจำการในปี 2557
2.5. เป็นผู้มีคุณวุฒิทางการศึกษา / สาขา วิชา เพศ คุณลักษณะเฉพาะ และคุณสมบัติอื่น ๆ ตามที่ทางราชการกำหนดไว้ในตำแหน่งที่จะสมัครสอบ
2.6. ผู้สมัครสอบเพศชาย จะต้องมีความสูงไม่น้อยกว่า  155 ซม.  และผู้สมัครสอบเพศหญิงจะต้องมีความสูงไม่น้อยกว่า 150 ซม.

3. การสมัครสอบ
จำหน่ายคู่มือแนะนำการสอบคัดเลือกพร้อมใบสมัคร  ตั้งแต่ วันที่ 28 เมษายน 2557 ถึง 8 พฤษภาคม 2557 เวลา 09.00 น. ถึง  15.30 น.  ณ กองกำลังพล กองบัญชาการศูนย์รักษาความปลอดภัย กองบัญชาการกองทัพไทย เลขที่ 17 ซอย รามอินทรา 2.1 แขวงอนุเสาวรีย์ เยตบางเขน กทม ฯ (ราคาเล่มละ 60 บาท)

4. วิธีการรับสมัครสอบ  
การสมัครสอบในทุกตำแหน่ง ต้องสมัครด้วยตนเอง ระหว่างวันที่ 1 – 8 พฤษภาคม 2557 เวลา 09.00 น. ถึง 15.30 น. ณ กองกำลังพล กองบัญชาการศูนย์รักษาความปลอดภัย กองบัญชาการกองทัพไทย (เว้นวันหยุดราชการ)

รายละเอียดเพิ่มเติม  ศูนย์รักษาความปลอดภัย กองบัญชาการกองทัพไทยรับสมัครสอบ

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : ศูนย์รักษาความปลอดภัย กองบัญชาการกองทัพไทย รับสมัครบุคคลเป็นนายทหาร จำนวน 24 อัตรา [ ตั้งแต่ 28 เม.ย.- 8 พ.ค. 57]