ศูนย์เทคโนโลยีทางทหารเปิดรับสมัครสอบราชการทหาร จำนวน 1 อัตรา [23-24 ธ.ค.57]

เปิดอ่าน 3,792 views

แชร์ข่าวนี้

ศูนย์เทคโนโลยีทางทหารเปิดรับสมัครสอบราชการทหาร

ศูนย์เทคโนโลยีทางทหารเปิดรับสมัครสอบราชการทหาร จำนวน 1 อัตรา อัตราสิเอก ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร 
     ตำแหน่ง เสมียน (อัตราสิบเอก) จำนวน 1 ตำแหน่ง

2. คุณสมบัติผู้สมัคร
     2.1 เป็นบุคคลพลเรือน (เพศหญิง) อายุ 18 ปี บริบูรณ์และไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์
     2.2 สำเร็จการศึกษาระัดบมัฝะยมศึกษาตอนต้น (ม.3) เป็นอย่างต่ำ
     2.3 ผู้สมัคร บิดา  มารดา มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด

3. หลักฐานประกอบการสมัคร  (จะต้องนำหลักฐานมาแสดงในวันที่สมัครด้วยตนเองพร้อมทั้งฉบับจริง และถายสำเนามาจำนวน 1 ชุด)
     3.1 ใบประกาศนียบัตร หรือใบระเบียนแสดงผลการเรียน
     3.2 สำเนาทะเบียนบ้านของผุ้สมัคร  บิดา  มารดา
     3.3 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัคร
     3.4 ภาพถ่ายหน้าตรง แต่งกายสุภาพ  ไม่สวมหมวก  ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 ภาพ (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) 
     3.5 ใบสำคัญความเห็นแพทย์ (แบบ ทบ.466-620)  จากแพยท์ทหารประจำการ (ไม่เกิน 6 ดือน)
     3.6 หลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ สกุล เป็นต้น
   ******   รับสมัครเฉพาะผู้ที่มีเอกสารครบถ้วนเท่านั้น

4. กำหนดการรับสมัคร
     4.1 รับสมัครตั้งแต่วันที่ 23 ธันวาคม 2557 ถึง วันที่ 24 ธันวาคม 2557 ในเวลาราชการ (08.30 – 15.00) ณ แผนกธุรการ ศูนย์เทคโนโลยีทางทหาร อาคาร3 ชั้น 1 ใน กองบัญชาการกองทัพบก ถนนราชดำเนินนอก  เขตพระนคร  กทม. โทร 02-2977029  โทรสาร  02-2978094 
     4.2 ตรวจสอบรายชื่อผุ้มีสิทธ์สอบ วันที่ 27 ธันวาคม 2557 ที่เว็บไซต์ของกองทัพบก http://www.rta.mi.th และบอร์ดกิจกรรม ศูนย์เทคโนโลยีทางทหาร อาคาร 3 ชั้น 1 

5. วิชาที่ทำการสอบ
     5.1 คอมพิวเตอร์ 30 คะแนน
     – โปรแกรม Microsoftword  10  คะแนน
     – โปรแกรม Microsoft excel 10 คะแนน
     – โปรแกรม Microsoft power pont  10 คะแนน
     5.2 ความรู้ทั่วไป      30 คะแนน
     5.3 ทดสอบสมรรถภาพร่างกายตามเกณฑ์ที่ ทบ.กำหนด    20 คะแนน
     – ดันพื้น 
     – ลุกนั่ง
     – วิ่งระยะทาง 2 กม.
     5.4 สัมภาษณ์      20 คะแนน

ศูนย์เทคโนโลยีทางทหารเปิดรับสมัครสอบราชการทหาร

ศูนย์เทคโนโลยีทางทหารเปิดรับสมัครสอบราชการทหาร

ศูนย์เทคโนโลยีทางทหารเปิดรับสมัครสอบราชการทหาร

ศูนย์เทคโนโลยีทางทหารเปิดรับสมัครสอบราชการทหาร

ศูนย์เทคโนโลยีทางทหารเปิดรับสมัครสอบราชการทหาร

ศูนย์เทคโนโลยีทางทหารเปิดรับสมัครสอบราชการทหาร

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : ศูนย์เทคโนโลยีทางทหารเปิดรับสมัครสอบราชการทหาร จำนวน 1 อัตรา [23-24 ธ.ค.57]