สตช.เตรียมเปิดรับสมัครสอบนายร้อยตำรวจ จำนวน 410 อัตรา [ ยังไม่เป็นทางการ ]

เปิดอ่าน 1,080 views

แชร์ข่าวนี้

ตามที่มีการแชร์ใน Social network  เกี่ยวกับข่าวการประกาศรับสมัครสอบนายร้อยตำรวจ สตช.เตรียมเปิดรับสมัครสอบนายร้อยตำรวจ จำนวน 410 อัตรา  จากบุคคลภายนอกนั้น 

สตช.เตรียมเปิดรับสมัครสอบนายร้อยตำรวจ จำนวน 410 อัตรา

1. ตำแหน่งและวุฒิการศึกษาที่คาดว่าจะเปิดรับสมัคร
     1.1 ตำแหน่ง นิติกร  จำนวน 100 อัตรา 
            วุฒิการศึกษาที่รับ ระดับปริญญาโท หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางกฎหมาย และสำเร็จวิชากฎหมายไทย 3 วิชา คือ ประมวลกฎหมายอาญาครบทุกลักษณะ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาครบทุกลักษณะ และกฎหมายลักษณะพยาน หรือผู้ได้รับประกาศนียบัตรเนติบัณฑิตจากสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
     1.2 ตำแหน่ง บัญชี การเงินและบัญชี ตรวจสอบภายใน การเงิน การเงินและพัสดุ การเงินและงบประมาณ และปฏิบัติการ (การเงิน) จำนวน 100 อัตรา 
            วุฒิการศึกษาที่รับ  ระดับปริญญาตรี หรือเทียบ สาขา ทางบัญชี
     1.3 ตำแหน่ง ประมวลผล(นายร้อยสายประมวลผล) จำนวน 100 อัตรา 
           วุฒิการศึกษาที่รับ  ระดับปริญญาตรี หรือเทียบ สาขาทางคอมพิวเตอร์ หรือวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
     1.4 ตำแหน่ง  นักวิทยาศาสตร์ (สบ 1)  สังกัดสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ จำนวน 100 อัตรา โดยแยกเป็น
            – สาขาเคมี  จำนวน 37 อัตรา ดังรายละเอียดต่อไปนี้
                 * กลุ่มงานตรวจสถานที่เกิดเหตุ (เพศชาย) จำนวน 6 อัตรา
                 * กลุ่มงานตรวจอาวุธปืนและเครื่องกระสุน (เพศชาย) จำนวน 4 อัตรา
                 * กลุ่มงานอื่นๆ นอกจากข้อ (1) และ (2), พฐ.จว.,กพอ.,สขบ.(เพศชาย/หญิง) จำนวน 27 อัตร
            – สาขาฟิสิกส์, สาขาฟิสิกส์ประยุกต์ และสาขาฟิสิกส์อิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 45 อัตรา ดังรายละเอียดต่อไปนี้
                 *  กลุ่มงานตรวจสถานที่เกิดเหตุ (เพศชาย) จำนวน 8 อัตรา
                 * กลุ่มงานตรวจอาวุธปืนและเครื่องกระสุน (เพศชาย) จำนวน 5 อัตรา
                 * กลุ่มงานอื่นๆ นอกจากข้อ (1) และ (2), พฐ.จว., กพอ. (เพศชาย/หญิง) จำนวน 32 อัตรา
            – สาขาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ- สขบ. (เพศชาย/หญิง) จำนวน 6 อัตรา
            – สาขาชีววิทยา  ดังรายละเอีดยต่อไปนี้
                * กลุ่มงานตรวจสถานที่เกิดเหตุ (เพศชาย) จำนวน 5 อัตรา
            – สาขาจุลชีววิทยา สาขาจุลชีววิทยาประยุกต์ สาขาจุลชีวิทยาอุตสาหกรรม และสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ   ดังรายละเอียดต่อไปนี้
                * กลุ่มงานตรวจชีววิทยาและดีเอ็นเอ (เพศชาย/หญิง) จำนวน 7 อัตรา
            – สาขาจิตวิทยาคลินิก
                * กลุ่มงานตรวจทางเคมี ฟิสิกส์ (เพศชาย/หญิง) จำนวน 4 อัตรา
     1.5 ตำแหน่ง  บริการการศึกษา กองบัญชาการศึกษา จำนวน 10 อัตรา
            วุฒิการศึกษาที่รับ   ระดับปริญญาตรี ทางวิจัยการศึกษา สถิติการศึกษา การวัดผลและประเมินผลการศึกษา พัฒนาหลักสูตร พัฒนาการศึกษา บริหารการศึกษา เทคโนโลยีทางการศึกษา โสตทัศนศึกษา การวัดผลการศึกษา การอุดมศึกษา อุตสาหกรรมการศึกษา พัฒนศึกษาศาสตร์ หรือการวิจัยและพัฒนาหลักสูตร

2. การรับสมัครและสอบ
     2.1 ประกาศรับสมัครช่วงต้นเดือน ต.ค. 57 แ
     2.2 สอบข้อเขียนปลายเดือน พ.ย. 57 และ
     2.3 บรรจุแต่งตั้งเดือน ก.พ. 58

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : สตช.เตรียมเปิดรับสมัครสอบนายร้อยตำรวจ จำนวน 410 อัตรา [ ยังไม่เป็นทางการ ]