สตช. เปิดรับสอบนายสิบตำรวจ ในส่วนของตำรวจชายแดนภาคใต้ จำนวน 900 อัตรา [ 22 ก.ค. – 13 ส.ค. 57 ]

เปิดอ่าน 969 views

แชร์ข่าวนี้

     

                     ตามที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติประกาศรับสมัครสอบราชการเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายสิบตำรวจ ประจำปี 2557  จำนวน 6800 อัตราโดยแบ่งตามหน่วยงานที่รับผิดชอบนั้น  ในส่วนของตำรวจชายแดนภาคใต้ (ตชดใ)  ได้รับมอบหมายให้คัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อสอบและบรรจุเป็นราชการชั้นประทวน จำนวน 900 อัตรา  ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร 
     ผู้ได้รับคัดเลือกจะได้รับบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ โดยบรรจุเป็นข้าราชการพลตำรวจ รับอัตราเงินเดือน ระดับ พ.1 ชั้น 1 (1,360 บาท) ดำรงตำแหน่ง รองผู้บังคับหมู่ประจำ ศูนย์ฝึกอบรม ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้และเข้ารับการฝึกอบรมตามหลักสูตร 1 ปี เมื่อสำเร็จการศึกษาจะได้รับบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการชั้นประทวน ยศสิบตำรวจตรี  ดำรงตำแหน่ง ผู้บังคับหมู่ กลุ่มสายงานป้องกันปราบปราม ในสังกัด ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนใต้ ได้รับอัตราเงินเดือน ระดับ ป.1 ชั้น 19 (10,760 บาท)  โดยจะแบ่งดังนี้
1.1 นักเรียนนายสิบตำรวจผู้ที่มีภูมิลำเนาตามทะเบียนบ้านอยู่ในพื้นที่ 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง ( จังหวัดตรัง สตูล พัทลุง ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส) จำนวน 600 อัตรา ใช้อักษรย่อของสายการสอบคือ  สตช..6
1.2 นักเรียนนายสิบตำรวจผู้มีภูมิลำเนาตามทะเบียนบ้านอยู่ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (จังหวัด สงขลา ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส) และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา (อำเภอจะนะ เทพา นาทวี และสะบ้าย้อย) และต้องมีความสามารถในการใช้ภาษามลายูถิ่นและทักษะพื้นฐานทางภาษาไทยได้ดี จำนวน 300 อัตรา ใช้อักษรย่อยของสายการสอบ คือ ศชต.7 

2. คุณสมบัติทั่วไป
     2.1 เป็นบุคคลภายนอก เพศชาย มีสถานภาพโสด
     2.2 มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 27 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันปิดรับสมัคร)
     2.3 มีควารมสูงไม่น้อยกว่า 160 ซม. และรอบอกไม่น้อยกว่า 77 ซม.
     2.4 ไม่มีลักษณะต้องห้ามในการรับราชการตำรวจ
     2.5 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า 
     2.6 ไม่เป็นผู้ที่มีภาระทางทหาร
2.6 ผู้ที่สมัครจะต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านปัจจุบันในพื้นที่จังหวัดตามที่กำหนดแล้วแต่กรณี ภายในวันปิดรับสมัคร

3. การสมัคร
     รับสมัครทางระบบอินเตอร์เน็ต www.policeadmission.org ตั้งแต่วันที่ 22 กรกฎาคม ถึง วันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2557  (ตลอด 24 ชั่วโมง) ยกเว้น วันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2557 จะเปิดรับสมัครถึงเวลา 16.30 น. หน่วยที่รับผิดชอบคือ ศูนย์ฝึกอบรตำรวจศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้  54 ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000

รายละเอียดเพิ่มเติม  สตช.เปิดรับสมัครสอบนายสิบตำรวจประจำปี 2557 ในส่วนของตำรวจชายแดนภาคใต้ 

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : สตช. เปิดรับสอบนายสิบตำรวจ ในส่วนของตำรวจชายแดนภาคใต้ จำนวน 900 อัตรา [ 22 ก.ค. – 13 ส.ค. 57 ]