สถาบันฝึกอบรม และพัฒนาบุคลากรด้านปิโตรเลียม จำนวน 24 คน [ 8-22 ก.ย. 57 ]

เปิดอ่าน 734 views

แชร์ข่าวนี้

สถาบันฝึกอบรม และพัฒนาบุคลากรด้านปิโตรเลียม

สถาบันฝึกอบรม และพัฒนาบุคลากรด้านปิโตรเลียม จำนวน 24 คน  ด้วยกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ดำเนินจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร การเตรียมความพร้อมสำหรับผู้ที่จะปฏิบัติงานเจาะหลุมปิโตรเลียม “Drilling School” รุ่นที่ 8 เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ด้านงานขุดเจาะหลุมสำรวจปิโตรเลียม เพื่อการประกอบอาชีพในกิจการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม ในระดับปริญญาตรี ระดับอนุปริญญา ปวส. จากสาขาวิชาที่ระบุไว้ในคุณสมบัติผู้สมัครจากสถาบันการศึกษาต่างๆจำนวน 24 คน โดยมีระยะเวลาดำเนินการระหว่างเดือนกันยายน 2557 – กุมภาพันธ์ 2558 ระยะเวลาฝึกอบรมทั้งสิ้น 6 เดือน โดยมีกำหนดการเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 8-22 กันยายน 2557 ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. คุณสมบัติของผู้สมัครมีดังนี้
     1.1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขา
วิศวกรรมปิโตรเลียม วิศวกรรมปิโตรเคมี
วิศวกรรมเหมืองแร่ เทคโนโลยีธรณี
วิศวกรรมปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ วิศวกรรมเครื่องกล
วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด
วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ วิศวกรรมเครื่องมือ
วิศวกรรมระบบควบคุม วิศวกรรมการวัดคุม
วิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต วิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต
วิศวกรรมเคมี วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
วิศวกรรมทรัพยากรธรณี วิศวกรรมธรณี
ธรณีวิทยา/ธรณีศาสตร์ วิทยาศาสตร์พื้นพิภพ เท่านั้น
     1.2. สำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา ปวส. หรือเทียบเท่า ในสาขาช่างเทคนิคต่างๆ
– ผู้สมัครต้อง อายุไม่เกิน 25 ปี (เกิดตั้งแต่ 1 มกราคม 2532 )
– เกรดเฉลี่ยสะสมระดับปริญญาตรี และระดับอนุปริญญา ต้องไม่ต่ำกว่า 2.50
– ไม่ปฏิบัติงานอยู่ในอุตสาหกรรมสำรวจและผลิตปิโตรเลียม ณ วันที่ปิดรับใบสมัครของโครงการ
– มีทักษะภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดี

2. เอกสารและหลักฐานที่จะต้องนำมายื่นในการสมัครมีดังนี้
     2.1. ใบสมัครโครงการ Drilling School 8 ดาวน์โหลดที่ http://www.tpti.org
     2.2. สำเนาประกาศนียบัตรหรือใบแสดงผลการศึกษา Transcript 1 ชุด
     2.3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ชุด
     2.4. ผลสอบภาษาอังกฤษ อาทิเช่น TOEIC TOFEL IELTS CU-TEP TU-GET (ถ้ามี)

3. วันและเวลาการสมัคร   ผู้ประสงค์สมัครโครงการให้ปฏิบัติตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
1. ดาวน์โหลดใบสมัครที่ http://www.tpti.org และกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
2. สมัครโดยส่งมาทางอีเมล drillingschool8@tpti.org (ไฟล์เอกสารต้องเป็นนามสกุล PDF) ประกอบด้วย
2.1 ใบสมัครโครงการ Drilling School 8 ดาวน์โหลดที่ http://www.tpti.org
2.2 สำเนาประกาศนียบัตรหรือใบแสดงผลการศึกษา Transcript 1 ชุด
2.3 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ชุด
2.4 ผลสอบภาษาอังกฤษ อาทิเช่น TOEIC TOFEL IELTS CU-TEP TU-GET (ถ้ามี)
3. ให้ใช้ชิ่อ subject ของอีเมล เป็นชื่อ-สกุล ภาษาอังกฤษ ของผู้สมัคร
4. สมัครทางอีเมลเท่านั้น สิ้นสุดการรับสมัครวันที่ 22 กันยายน 2557

หมายเหตุ
– การคัดเลือกโดยคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุดไม่อาจฟ้องร้องหรือเอาผิดการตัดสินได้
– ทางสถาบันฯ จะนัดสัมภาษณ์เฉพาะผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการเท่านั้น
– ทางสถาบันฯ จะรับพิจารณาสำหรับผู้ที่ส่งเอกสารประกอบการรับสมัครครบถ้วนเท่านั้น
*หากมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อสถาบันฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรด้านปิโตรเลียมส่งอีเมลมาที่ drillingschool8@tpti.org

รายละเอียด  สถาบันฝึกอบรม และพัฒนาบุคลากรด้านปิโตรเลียม

ดาวน์โหลดใบสมัคร

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : สถาบันฝึกอบรม และพัฒนาบุคลากรด้านปิโตรเลียม จำนวน 24 คน [ 8-22 ก.ย. 57 ]