สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เปิดรับสมัครเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา [6 พ.ค.57 – 26 พ.ค.57]

เปิดอ่าน 753 views

แชร์ข่าวนี้

สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เปิดรับสมัครเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา [6 พ.ค.57 - 26 พ.ค.57]              สถาบันวิชาการป้องการประเทศ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจ้างเป็นพนักงานราชการ กลุ่มงานบริการ ตำแหน่ง พนักงานบริการ สปท. จำนวน 1 อัตรา

1. คุณสมบัติผู้สมัคร
1.1 สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้อน (ม.3) และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)
1.2 เป็นผู้มีสัญชาติไทย

2. ระยะเวลาจ้าง  สิ้นสุด  30 กันยายน พ.ศ. 2560 

3. อัตราค่าตอบแทน  ค่าตอบแทนรายเดือน เดือนละ 10,430.- กับเงินเพิ่มการครองชีพ 1,500.-

4. การรับสมัคร 
4.1 วันเวลาและสถานที่รับสมัคร
ขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ตั้งแต่วันอังคารที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 ถึงวันจันทร์ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 เวลา 09.00 น. – 15.00 น. (ยกเว้นวันหยุดราชการ) ณ แผนกจัดการกำลังพล กองกลาง สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ถนนวิภาวดีรังสิต เขตดินแดง กรุงเทพ ฯ

5. การสอบและการประกาศผลกสอบ
5.1  สอบภาควิชกาการ ในวันพุธ ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 เวลา 09.00 น. – 12.00 น. ณ อาคารพฤกษชาติพระทรงชัย (แหล่งชุมนุม สปท.) สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ โดยการใช้ข้อสอบแบบปรนัย /อัตนัยเชิงวิเคราะห์ รวมทะแนนทั้งสิ้น 100 คะแนน ประกอบด้วย
– วิชาความรู้ทั่วไป                     50 คะแนน
– วิชาเฉพาะสาขา                      50 คะแนน
– ภาษาไทย                          20 คะแนน
– ทฤษฎีคอมพิวเตอร์           15 คะแนน
– ภาษาอังกฤษ                     15  คะแนน
– ภาษาไทย                         20 คะแนน
5.2  สอบสัมภาษณ์ ในวันพุธที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ อาคารพฤกษชาติพระทรงชัย (แหล่งชุมนุม สปท.) สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ ที่เป็นประดยชน์ต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่  บุคลิกลักษณะ ทัศนคติ ไหวพริบ อารมณ์  ความคิดสร้างสรรค์  คุณธรรม และจริยธรรม  (100 คะแนน)

6. ประกาศผลสอบ วันศุกร์ที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 ณ อาคารพฤกษชาติพระทรงชัย (แหล่งชุมนุม สปท.) สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ และที่เว็บไซต์  http://www.thaindsi.org

7. สถาบันวิชกาการป้องกันประเทศ   จะประกาศบัญชีรายชื่อผุ้ผ่านการเลือกสรรตามลำดับ คะแนน โดยจัดเป็นลำดับของตำแหน่ง พนักงานบริการ สปท. ตัวจริง จำนวน 1 คน สำรอง 3 คน ซึ่งบัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผลไปเมื่อครบกำหนด 1 ปี นั้งตั้งแต่วันที่ประกาศบัญชีรายชื่อ

ข่าวรับสมัครพนักงานราชการ  เพิ่มเติม

ความคิดเห็น

TAGS ที่เกี่ยวข้อง

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เปิดรับสมัครเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา [6 พ.ค.57 – 26 พ.ค.57]