สอบราชการทหารกรมกําลังพลทหารบก เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานราชการ ประจําปีงบประมาณ 2558

เปิดอ่าน 6,418 views

แชร์ข่าวนี้

สอบราชการทหารกรมกําลังพลทหารบก เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานราชการ ประจําปีงบประมาณ 2558   กรมกําลังพลทหารบก มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลพลเรือนและทหารกองหนุน (ชาย, หญิง) เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานราชการ ประจําปีงบประมาณ 2558  จํานวน 7 อัตรา รายละเอียดดังนี้.

 1. ตําแหน่งที่เปิดรับสมัคร
  – กลุ่มงานบริการ จํานวน 4 อัตรา (ตําแหน่ง พนักงานบริการ 1 อัตรา, พนักงาน ธุรการ 2 อัตราและพนักงานการเงินและบัญชี 1  อัตรา) รับเฉพาะบุคคลพลเรือน และทหารกองหนุน (ชาย)
  คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
   – ตําแหน่ง พนักงานบริการ และพนักงานธุรการ สําเร็จการศึกษาไม่ต่ํากว่าชั้น มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า และมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า (อัตรา ค่าตอบแทนรายเดือน ๆ ละ ๑๐,๔๓๐ บาท)
  – ตําแหน่ง พนักงานการเงินและบัญชี สําเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรอเทืยบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงาน (อัตราตอบแทนรายเดือน ๆละ ๑๑,๒๘๐ บาท)
  – กลุ่มงานเทคนิค จํานวน 3 อัตรา ( ตําแหน่ง พนักงานเขียนโปรแกรม 1 อัตรา และ พนักงานคอมพิวเตอร์ 2อัตรา) (อัตราค่าตอบแทนรายเดือน ๆ ละ ๑๑,๒๘๐ บาท) รับบุคคลพลเรือน และทหารกองหนุน (ชาย,หญิง)
  คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
  – สําเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าในสาขาคอมพิวเตอร์หรือสาขาวิชาอื่นซึ่งผ่านการอบรมหลักสูตรวิชา คอมพิวเตอร์มาแล้วไม่ต่ํากว่า 9 หน่วยกิต จากสถานศึกษาที่อยู่ในความควบคุมของทางราชการ หรือที่ ทางราชการรับรอง หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงาน
  – มีความรู้ความสามารถในการใช้งานโปรแกรม Microsoft Office ได้ เป็นอย่างดี
สอบราชการทหารกรมกําลังพลทหารบก เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานราชการ

สอบราชการทหารกรมกําลังพลทหารบก เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานราชการ

 1. คุณสมบัติทั่วไป
  – เป็นผู้มีสัญชาติไทย
  – อายุไม่ต่ํากว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์และไม่เกิน ๓๐ ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันสมัคร)
  – ไม่เป็นบุคคลพลเรือนชายที่เกิดในปี 2538 ซึ่งต้องเข้ารับการตรวจเลือกทหาร กองประจําการในปีพ.ศ.2559 ตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.2497
  – มีร่างกายแข็งแรง สมบูรณ์ไม่ขัดต่อการรับราชการทหาร ตามพระราชบัญญัติรับ ราชการทหาร พ.ศ.2497
  – มีความประพฤติเรียบร้อย ไม่เคยต้องโทษทางคดีอาญา โดยคําพิพากษาของศาลหรืออยู่ในระหว่างดําเนินคดีไม่ติดยาเสพติดให้โทษ หรือไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง และเป็นผู้ที่เลื่อมใสในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
  -ไม่เป็นผู้ที่อยู่ในระหว่างถูกสั่งให้พักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน
  – ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
  – ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
 2. หลักฐานประกอบการสมัคร ผู้สมัครสอบคัดเลือกจะต้องนําหลักฐานมาแสดงในวันสมัคร (นําฉบับตัวจริงมาแสดงด้วย และถ่ายสําเนาเอกสาร จํานวน 1 ชุด)
  – ใบประกาศนียบัตร ใบสุทธิหรือใบระเบียนแสดงผลการศึกษา
  – สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้สมัคร
  – สําเนาใบสูติบัตร
  – สําเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร, บิดา, มารดา
  – ใบสําคัญความเห็นแพทย์ (แบบ ทบ. 466-620) จากแพทย์ทหารประจําการ (ไม่เกิน 6 เดือน)
  – สําเนาใบสําคัญทางทหาร (สด.8, สด.9 หรือ สด.43)
  – รูปถ่ายหน้าตรง แต่งกายสุภาพ ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดํา (ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน) ขนาด 3 x 4 เซนติเมตร จํานวน 2 รูป
  – หลักฐานอื่น ๆ เช่น หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ใบมรณบัตรของบิดามารดาในกรณีเสียชีวิต (ถ้ามี)
 3. วิชาที่ทําการสอบคัดเลือก
  4.1 กลุ่มงานบริการ สอบภาควิชาการ 60 คะแนน
  – ความรู้ทั่วไป 30 คะแนน
  – คอมพิวเตอร์เบื้องต้น 30 คะแนน
  – ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย 20 คะแนน (ดันพื้น, ลุกนั่งและวิ่ง 2 กิโลเมตร) (ให้นําชุดกีฬามาด้วย)
  – สอบสัมภาษณ์ 20 คะแนน
  4.2 กลุ่มงานเทคนิค
  – สอบภาควิชาการ 60 คะแนน
  – ความรู้ทั่วไป 30 คะแนน
  – คอมพิวเตอร์เบื้องต้น 30 คะแนน
  – สอบภาคปฏิบัติ 20 คะแนน
  – ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 20 คะแนน
  –  สอบสัมภาษณ์ 20 คะแนน
 4. วัน เวลา สถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก
  – รับสมัครตั้งแต่วันที่ 2  กันยายน 2558  ถึงวันที่ 10  กันยายน 2558  ในเวลาราชการ (07.30 นาฬิกา ถึง 15.30 นาฬิกา) ณ กองธุรการ กรมกําลังพลทหารบก อาคาร 1 ชั้น 1 ในบริเวณ กองบัญชาการกองทัพบก ถนนราชดําเนินนอก เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
 5. กําหนดวันสอบคัดเลือก
  – วันที่ 17 กันยายน 2558 ณ ห้องประชุม กรมกําลังพลทหารบก อาคาร 1 ชั้นใต้ดิน (หรือหอประชุมกิตติขจร หากมีผู้สมัครสอบเป็นจำนวนมาก) ในบริเวณกองบัญชาการกองทัพบกถนนราชดําเนินนอก เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
  – เวลา 08.00 นาฬิกา ผู้สมัครสอบคัดเลือกรายงานตัวต่อคณะกรรมการ
  – เวลา 09.00  นาฬิกา ผู้สมัครสอบคดเลือกทําการสอบภาควิชาการ, ภาคปฏิบัติ, และ ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย (เฉพาะผู้สมัครกลุ่มงานบริการให้นําชุดกีฬามาด้วย)
  – ประกาศผลการสอบคัดเลือก ในวันที่ 21 กันยายน2558 เวลา 10.00 นาฬิกา ณ กองธุรการ กรมกําลังพลทหารบก อาคาร 1 ชั้น 1 ในกองบัญชาการกองทัพบก ถนนราชดําเนินนอก เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

รายละเอียดเพิ่มเติม

 1. ระเบียบการประกาศ สอบราชการทหารกรมกําลังพลทหารบก เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานราชการ ประจําปีงบประมาณ 2558

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : สอบราชการทหารกรมกําลังพลทหารบก เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานราชการ ประจําปีงบประมาณ 2558