สาระน่ารู้เกี่ยวกับการเกณฑ์ทหาร หน้าที่ของลูกผู้ชายไทย

เปิดอ่าน 990 views

แชร์ข่าวนี้

เกณฑ์ทหาร อายุ ความรู้เกณฑ์ทหาร

สาระน่ารู้เกี่ยวกับการเกณฑ์ทหาร หน้าที่ของลูกผู้ชายไทย

แบบคำถาม – คำตอบ  เกี่ยวกับการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้าเป็นทหารกองประจำการ

1 ถาม กฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ กำหนดหน้าที่ การรับราชการทหารไว้อย่างไร
ตอบ มาตรา ๖๙ บัญญัติว่า “บุคคลมีหน้าที่ป้องกันประเทศ รับราชการทหาร ฯลฯ ทั้งนี้ตามที่กฎหมายบัญญัติไว้”

2 ถาม พระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.๒๔๙๗ กำหนดหน้าที่ชายไทยไว้อย่างไร
ตอบ มาตรา ๗ บัญญัติว่า “ชายที่มีสัญชาติเป็นไทยตามกฎหมาย มีหน้าที่รับราชการ ทหารด้วยต้นเองทุกคน”

ถาม วิธีนับอายุ ตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร นับอย่างไร
ตอบ ถ้าเกิด พ.ศ.ใดให้ถือว่ามีอายุครบ ๑ ปีบริบูรณ์เมื่อสิ้น พ.ศ.ที่เกิดนั้น ส่วนการ นับอายุต่อไปให้นับเฉพาะปีที่สิ้น พ.ศ.แล้ว เช่น คนเกิด พ.ศ.๒๕๒๒ จะเป็นวันเดือนใดก็ตาม ให้นับอายุครบ ๑ ปีบริบูรณ์ เมื่อสิ้น พ.ศ.๒๕๒๒ และนับ อายุครบ ๒,๓,๔ ฯลฯ ปีบริบูรณ์ เรียงตามลำดับเมื่อสิ้น พ.ศ. นั้น ๆ

4 ถาม อายุเท่าไรจึงจะต้องไปลงบัญชีทหารกองเกิน
ตอบ อายุ ๑๗ ปีบริบูรณ์

5 ถาม ทหารกองเกินหมายความว่าอย่างไร
ตอบ ทหารกองเกินหมายถึง ผู้ซึ่งมีอายุตั้งแต่ ๑๘ ปีบริบูรณ์ และยังไม่ถึง ๓๐ ปีบริบูรณ์ ซึ่งได้ลงบัญชีทหารกองเกินแล้ว

6 ถาม การลงบัญชีทหารกองเกิน (คนทั่วไปมักจะใช้ว่าไปขึ้นทะเบียนทหารกองเกิน) จะต้องไปลงบัญชีทหารกองเกินที่อำเภอใด
ตอบ ถ้าบิดายังมีชีวิตอยู่ ลงบัญชีที่อำเภอที่บิดามีภูมิลำเนาถ้าบิดาตายมีมารดาลงบัญชีที่อำเภอที่มารดามีภูมิลำเนา ถ้าทั้งบิดามารดาตายมีผู้ปกครอง ลงบัญชีที่ อำเภอที่ผู้ปกครองมีภูมิลำเนา

7 ถาม ถ้าบิดามารมิได้จดทะเบียนสมรสกัน จะต้องลงบัญชีทหารกองเกินที่อำเภอใด
ตอบ ผู้ที่บิดามารดามิได้จดทะเบียนสมรส และบิดามิได้จดทะเบียนรับรองบุตร ลงบัญชีที่มารดามีภูมิลำเนา ถ้ามารดาตายลงบัญชีที่อำเภอที่ผู้ปกครองมีภูมิลำเนา

8 ถาม ถ้าไม่สามารถลงบัญชีทหารตามที่กล่าวมาแล้วได้ จะต้องลงบัญชีที่อำเภอใด
ตอบ หากไม่เขากรณีดังกล่าวเลย หรือไม่สามารถลงบัญชีตามกรณีดังกล่าวได้ ไม่ว่าด้วยกรณีใด ก็ให้ลงบัญชีที่อำเภอท้องที่ที่ผู้นั้นมีภูมิลำเนา ถ้าไม่ปรากฏภูมิลำเนา (ไม่มีชื่อในทะเบียนบ้าน) ก็ให้ลงบัญชีที่อำเภอท้องที่ที่พบตัวผู้นั้น

9 ถาม เมื่อลงบัญชีทหารกองเกินตามกำหนดแล้ว ถือว่าเป็นทหารกองเกินตั้งแต่เมื่อใด
ตอบ ถือว่า “เป็นทหารกองเกินตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ของ พ.ศ. ถัดไป”

10 ถาม ภูมิลำเนาทหารหมายความว่าอย่างไร
ตอบ เมื่อได้ลงบัญชีทหารกองเกินแล้ว ถือว่าผู้นั้นมี “ภูมิลำเนาทหาร” อยู่ในอำเภอท้องที่ที่ได้ลงบัญชีทหารกองเกินนั้น

11 ถาม หากประสงค์จะย้ายภูมิลำเนาหรือย้ายที่อยู่เป็นการชั่วคราวจะต้องปฏิบัติอย่างไร
ตอบ ให้แจ้งต่อนายอำเภอท้องที่ที่ตนย้ายเข้ามาอยู่ใหม่ ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ย้ายเข้ามาอยู่ในท้องที่

12 ถาม ถ้าไม่แจ้งย้ายภายในกำหนดมีความผิดหรือไม่
ตอบ ถ้าไม่แจ้งย้ายภายในกำหนด มีความผิดโทษจำคุกไม่เกิน ๑ เดือน หรือปรับไม่เกิน ๒๐๐ บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

13 ถาม หากลงบัญชีทหารกองเกินเกินกำหนด จะให้ผู้อื่นมาแจ้งแทนภายหลังได้หรือไม่
ตอบ ผู้ที่ไม่ได้มาลงบัญชีทหารกองเกินภายในกำหนด ถ้าอายุไม่ถึง ๔๖ ปีบริบูรณ์ ก็ให้ไปแสดงตนขอลงบัญชีที่อำเภอเช่นเดียวกัน ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ สามารถปฏิบัติได้ แต่จะให้ผู้อื่นแจ้งแทนมิได้

14 ถาม วิธีการลงบัญชีทหารกองเกิน จะต้องทำอย่างไร
ตอบ ให้ผู้ขอลงบัญชียื่นใบแสดงตนเพื่อลงบัญชีทหารกองเกิน (แบบ สด.๔๔) ขอได้ที่หน่วยสัสดีอำเภอ พร้อมด้วยสูติบัตร (ถ้ามี) บัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน (ที่มีชื่อบิดา หรือมารดาถ้าบิดาตาย หรือผู้ปกครองถ้าบิดามารดาตาย ด้วย) ต่อนายอำเภอท้องที่ (สัสดีอำเภอเป็นเจ้าหน้าที่)

15 ถาม เมื่อลงบัญชีทหารกองเกินแล้ว จะได้รับอะไรเป็นหลักฐาน
ตอบ เมื่อนายอำเภอท้องที่ได้ตรวจสอบหลักฐานเอกสารเห็นว่าถูกต้องแล้ว จะรับลงบัญชีทหารกองเกินไว้ และออกใบสำคัญ (แบบ สด.๙) หรือใบรับ (แบบ สด.๑๐)ให้เป็นหลักฐาน

16 ถาม ใบสำคัญ (แบบ สด.๙) หากชำรุดหรือสูญหาย จะขอรับใหม่ได้หรือไม่
ตอบ รับใหม่ได้ โดยให้ผู้ถือแจ้งต่อนายทะเบียนท้องที่เพื่อขอรับใบสำคัญฯ ใหม่ โดยเสียค่าธรรมเนียม ฉบับละ ๑ บาท แต่ถ้าการชำรุดหรือสูญหายนั้นเป็นเพราะเหตุสุดวิสัย ก็ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม

17 ถาม สามเณรเปรียญ ต้องไปลงบัญชีทหารกองเกินที่อำเภอหรือไม่
ตอบ การลงบัญชีทหารกองเกินของสามเณรเปรียญ นายอำเภอท้องที่ (สัสดีอำเภอ) จะไปจัดทำที่วัดหรือสำนักสงฆ์โดยให้กรอกข้อความในใบแสดงตนฯ เมื่อตรวจสอบหลักฐานถูกต้องจึงรับลงบัญชีและออกใบสำคัญ (แบบ สด.๙) ให้

18 ถาม การลงบัญชีของผู้ทีอยู่ในระหว่างการควบคุมหรือคุมขังของเจ้าหน้าที่ จะปฏิบัติอย่างไร
ตอบ ให้เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมหรือคุมขังส่งบัญชีรายชื่อให้นายอำเภอ เพื่อลงบัญชีทหารกองเกิน แล้วออกใบสำคัญให้

19 ถาม พระภิกษุที่มีสมณศักดิ์ ต้องไปลงบัญชีทหารกองเกินหรือไม่
ตอบ พระภิกษุที่มีสมณศักดิ์หรือที่เป็นเปรียญ และนักบวชในพระพุทธศานสาแห่งนิกายจีนหรือญวนที่สมณศักดิ์ ยกเว้นไม่ต้องลงบัญชีทหารกองเกิน

20 ถาม ชนชาวเขาเผ่าต่าง ๆ จะต้องลงบัญชีทหารกองเกินหรือไม่
ตอบ ต้องลงบัญชีทหารกองเกินยกเว้นเฉพาะบางท้องที่ซึ่งไม่มีคุณวุฒิที่จะเป็นทหารได้
ตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวงฯ (ฉบับที่ ๔๕ (พ.ศ.๒๕๑๘) ลง ๑๘ ก.ย.๑๘)
ไม่ต้องลงบัญชีทหารกองเกิน

ที่มา  http://www.thaiembassymoscow.com/military/faq/taharn01.html

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : สาระน่ารู้เกี่ยวกับการเกณฑ์ทหาร หน้าที่ของลูกผู้ชายไทย