สำนักข่าวกรองแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบราชการ จำนวน 53 อัตรา [ 1-25 ส.ค.57 ]

เปิดอ่าน 663 views

แชร์ข่าวนี้

สำนักข่าวกรองแห่งชาติเปิดรับสมัครสอบราชการ

สำนักข่าวกรองแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบราชการในตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน  จำนวน 53 อัตรา  ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
     1.1 ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการข่าวปฏิบัติงาน   จำนวน 20 อัตรา
            อัตราเงินเดือนระหว่าง 11,500 – 12,650 บาท 
     1.2 ตำแหน่ง จ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน        จำนวน 33 อัตรา
            อัตราเงินเดือนระหว่าง 11,500 – 12,650 บาท 

2. คุณสมบัติผู้สมัคร
     2.1 ผู้สม้ครจะต้องมีคุณสมบัติทั่วไป แะไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 36 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 
     2.2  จะต้องมีสัญญาติไทย
     2.3 มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์
     2.4 สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ทุกสาขาวิชา และเป็นผู้ที่ผ่านการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของ ก.พ. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือระดับที่สูงกว่า
     2.5 รายละเอียดเฉพาะตำแหน่งดูได้ที่ท้ายประกาศ

3. การรับสมัครสอบ
     สามารถสมัครสอบผ่านทางระบบอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2557 ถึงวันที่  25 สิงหาคม 2557 ตลอด 24 ชั่วโมง  ไม่เว้นวันหยุดราชการ  ผ่านทางเว็บ www.nia.go.th หรือ www.job.nia.go.th  และสามารถชำระค่าธรรมเนียบสอบได้ที่เฉพาะ เค้าน์เตอร์ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา ตั้งแต่วันที่ 1 – 27 สิงหาคม 2557 ภายในเวลาทำการของธนาคาร  สำนักงานข่าวกรองแห่งชาติจะประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบการกับการสอบในวันที่ 22 กันยายน 2557  ผ่านทางเว็บไซต์  www.nia.go.th  หรือ  www.job.nia.go.th  

รายละเอียดเพิ่มเติม  สำนักข่าวกรองแห่งชาติเปิดรับสมัครสอบราชการ

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : สำนักข่าวกรองแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบราชการ จำนวน 53 อัตรา [ 1-25 ส.ค.57 ]