สำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดรับสมัครสอบราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร สังกัด บก.ทท. จำนวน 450 อัตรา [ บัดนี้ถึง 25 ธ.ค. 57]

เปิดอ่าน 9,466 views

แชร์ข่าวนี้

สำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดรับสมัครสอบราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร สังกัด บก.ทท.  จำนวน 450 อัตรา

สำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดรับสมัครสอบราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร สังกัด บก.ทท. จำนวน 450 อัตรา

     สำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดรับสมัครสอบราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร สังกัด บก.ทท.  จำนวน   450 อัตรา พ.ศ. 2557 การรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิปริญญาสาขาต่างๆ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร พ.ศ. 2557  บช.ศ., สพฐ.ตร. และ บช.ก. (ในสังกัด บก.ทท.)        การรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิปริญญาสาขาต่างๆ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร พ.ศ. 2557  ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. สังกัดกองบัญชาการศึกษา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ   

      ด้วยสํานักงานตํารวจแห่งชาติได้มอบหมายให้กองบัญชาการศึกษา ดําเนินการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอก เพื่อบรรจุและแตงตั้งเป็นข้าราชการตํารวจชั้นสัญญาบัตร พ.ศ. 2557 กลุ่มงานอํานวยการและสนับสนุน และกลุ่มงานเทคนิค

1.1 ตำแหน่งและอัตราที่เปิดรับสมัคร
ตําแหน่ง รองสารวัตร ทําหน้าที่ในกลุ่มงานอํานวยการและสนับสนุน และกลุ่มงานเทคนิคในหน่วยงานต่าง ๆ ทั่วประเทศ ของสํานักงานตํารวจแห่งชาติ จํานวน 310 อัตรา แยกตามสายสอบเป็นดังนี้
1.1.1 ตําแหน่ง รองสารวัตร กลุ่มงานอํานวยการและสนับสนุน ทําหน้าที่นิติกร     จํานวน 100 อัตรา เรียกวาสายนิติกร ใช้อักษรย่อของสายสอบ คือ นก.1
1.1.2 ตําแหน่ง รองสารวัตร กลุ่มงานอํานวยการและสนับสนุน ทําหน้าที่ด้านบัญชีและการเงิน จํานวน 100 อัตรา เรียกว่าสายบัญชี ใช้อักษรย่อของสายสอบ คือ บช.2
1.1.3 ตําแหน่ง รองสารวัตร กลุ่มงานเทคนิค ทําหน้าที่ประมวลผลทางระบบคอมพิวเตอร์   จํานวน 100 อัตรา เรียกว่าสายคอมพิวเตอร์ ใช้อักษรย่อของสายสอบ คือ คพ.3
1.1.4 ตําแหน่ง รองสารวัตร กลุ่มงานอํานวยการและสนับสนุน ทําหน้าที่ด้านการบริการการศึกษา จํานวน 10 อัตรา เรียกว่าสายบริการการศึกษา ใช้อักษรย่อของสายสอบ คือ บศ.4

1.2 คุณสมบัติของผุ้สมัคร
1.2.1 เป็นบุคคลภายนอก เพศชายหรือเพศหญิง
1.2.2 มีอายุไมต่ํากวาสิบแปดปีบริบูรณ์ และไมเกินสามสิบห้าปีบริบูรณ์นับถึงวันปิดรับสมัคร (นับวันชนวัน ถึงวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2557) โดยต้องเป็นผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2522 ถึงวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2539
1.2.3 เพศชาย ร่างกายต้องสูงไม่น้อยกว่า  160 เซนติเมตร และรอบอกไม่น้อยกว่า  77  เซนติเมตร เพศหญิง ร่างกายต้องสูงไม่น้อยกว่า 150 เซนติเมตร
1.2.3 มีคุณสมบัติทั่วไป และไมมีลักษณะต้องห้าม ตามผนวก ก. และ ผนวก ข.ท้ายประกาศนี้
1.2.4 มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง โดยต้องเป็นผู้สําเร็จการศึกษาตามที่กําหนดในแตละสายสอบ ดังนี้
1.2.4.1  ผู้สมัครสายนิติกร (นก.1) ตามข้อ 1.1 เป็นผู้สําเร็จการศึกษาได้รับปริญญาโททางกฎหมาย (ทุกสาขา) กรณีที่สําเร็จปริญญาโทจากต่างประเทศต้องสําเร็จวิชากฎหมายไทย 3 วิชา  คือ ประมวลกฎหมายอาญาครบทุกลักษณะ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาครบทุกลักษณะและกฎหมายลักษณะพยาน (ในระดับปริญญาตรี หรือศึกษาเพิ่มเติม) หรือเป็นผู้สําเร็จการศึกษาได้รับประกาศนียบัตรเนติบัณฑิตจากสํานักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา (เนติบัณฑิตไทย) โดยต้องสําเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติปริญญาบัตรหรือประกาศนียบัตรจากสภามหาวิทยาลัยหรือสภาสถาบันของสถานศึกษานั้นๆ ภายในวันปิดรับสมัคร (วันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2557)
1.2.4.2 ผู้สมัครสายบัญชี (บช.2)  เป็นผู้สําเร็จการศึกษาได้รับปริญญาตรีทางบัญชี เท่านั้น โดยต้องสําเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติปริญญาบัตรจากสภามหาวิทยาลัยหรือสภาสถาบันของสถานศึกษานั้นๆ ภายในวันปิดรับสมัคร (วันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2557)
1.2.4.3 ผู้สมัครสายคอมพิวเตอร์ (คพ.3) ตามข้อ 1.3 เป็นผู้สําเร็จการศึกษาได้รับปริญญาตรีทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เท่านั้น โดยต้องสําเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติปริญญาบัตรจากสภามหาวิทยาลัยหรือสภาสถาบันของสถานศึกษานั้นๆ ภายในวันปิดรับสมัคร (วันที่ 25 ธันวาคม  พ.ศ. 2557)
1.2.5 ผู้สมัครสายบริการการศึกษา (บศ.4) ตามข อ 1.4 เป็นผู้สําเร็จการศึกษาได้รับปริญญาตรีทางวิจัยการศึกษา สถิติการศึกษา การวัดผลและประเมินผลการศึกษา พัฒนาหลักสูตร  พัฒนาการศึกษา บริหารการศึกษา เทคโนโลยีทางการศึกษา โสตทัศนศึกษา การวัดผลการศึกษาการอุดมศึกษา อุตสาหกรรมการศึกษา พัฒนศึกษาศาสตร์ หรือการวิจัยและพัฒนาหลักสูตร โดยต้องสําเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติปริญญาบัตรจากสภามหาวิทยาลัยหรือสภาสถาบันของสถานศึกษานั้นๆภายในวันปิดรับสมัคร (วันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2557)
1.2.5 ไม่รับสมัครผู้สอบที่มีภาระทางทหาร (เพศชาย) ทุกกรณี

2. สังกัดสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ  

     ด้วยสำนักงานตำรวจแห่งชาติมอบหมอายให้ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ ดำเนินการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอก เพื่อเข้ารับบรรจุราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร พ.ศ. 2557 กลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน และกลุ่มงานเทคนิค   จำนวน 100 อัตรา

2.1 ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
     ตำแหน่ง  นักวิทยาศาสตร์  (สบ.1) (รองสารวัตร)    จำนวน 100 อัตรา แยกเป็นสายสอบดังนี้
     –  ตำแหน่งกลุ่มงานตรวจสถานทีเกิดเหตุ กลุ่มงานตรวจอาวุธปืน และเครื่องกระสุนและกลุ่มงานอื่น ๆ โดยมีความรู้ด้านเคมี  จำนวน 37 อัตรา เรียกว่าสาย เคมี  ใช้อักษรย่อของสายสอบ คือ สพฐ.5
     –  ตำแหน่งในกลุ่มงานตรวจสถานที่เกิดเหตุ , กลุ่มงานตรวจอาวุธปืน และเครื่องกระสุนและกลุ่มงานอื่น ๆ โดยมีความรู้ทางด้านฟิสิกส์  จำวน 45 อัตรา  เรียนกว่าสาย ฟิสิกส์  ใช้อักษรย่อยของสายสอบ คือ สพฐ.6
     – ตำแหน่งในศูนย์ข้อมูลวัตถุระเบิด โดยมีความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ จำนวน 2 อัตรา  เรียกว่าสายพื้นพิภพ ใช้อักษรย่อของสายสอบ คือ สพฐ.7
     – ตำแหน่งในกลุ่มงานตรวจสถานที่กิดเหตุ  โดยมีความรู้ทางด้านชีววิทยา   จำนวน 5 อัตรา   เรียกว่าสายชีววิทยา  ใช้อักษรย่อของสายสอบ คือ สพฐ.8
     – ตำแหน่งในกลุ่มงานตรวจชีววิทยาและดีเอ็นเอ  โดยมีความรู้ด้านจุลชีววิทยา  จำนวน  7 อัตรา เรียกว่าสายจุลชีววิทยา   ใช้อักษรย่อของสายสอบ คือ สพฐ.9
     -ตำหน่งในกลุ่มงานตรวจทาง เคมี  ฟิสิกส์  โดยมีความรู้ด้านจิตวิทยาคลินิก  จำนวน  4 อัตรา เรียกว่าสายจิตวิทยา ใช้อักษรย่อของสายสอบ  คือ  สพฐ.10

2.3 คุณสมบัติของผู้สมัคร
     2.3.1 เป็นบุคคลภายนอก เพศชายหรือเพศหญิง
     2.3.2 มีอายุไมต่ํากวาสิบแปดปีบริบูรณ์ และไมเกินสามสิบห้าปีบริบูรณ์นับถึงวันปิดรับสมัคร (นับวันชนวัน ถึงวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2557) โดยต้องเป็นผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2522 ถึงวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2539
     2.3.3 เพศชาย ร่างกายต้องสูงไม่น้อยกว่า 160 เซนติเมตร และรอบอกไม่น้อยกว่า 77 เซนติเมตร เพศหญิง ร่างกายต้องสูงไม่น้อยกว่า 150 เซนติเมตร
     2.3.3 มีคุณสมบัติทั่วไป และไมมีลักษณะต้องห้าม ตามผนวก ก. และ ผนวก ข.ท้ายประกาศนี้
     2.3.4 มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง โดยต้องเป็นผู้สําเร็จการศึกษาตามที่กําหนดในแตละสายสอบ ดังนี้
     2.3.4.1 ผู้สมัครสายเคมี (สพฐ.5) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาได้รับวุฒิปริญญาตรี  หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางวิทยาศาสตร์ สาขาเคมี  เท่านั้น (ไม่รวมถึงสาขาเคมีอื่น ๆ หรือ แขวงอื่น)  (ภายในวันปิดรับสมัคร วันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2557)
     2.3.4.2 ผู้สมัครสายฟิสิกส์ (สพฐ.6) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาได้รับวุฒิปริญญาตรี  หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางวิทยาศาสตร์ สาขาฟิสิกส์ , สาขาฟิสิกส์ประยุกต์  และสาขาฟิสิกส์อิเล็กทรอนิกส์  เท่านั้น (ไม่รวมถึงสาขาฟิสิกส์อื่น ๆ หรือ แขวงอื่น)  (ภายในวันปิดรับสมัคร วันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2557)
     2.3.4.3 ผู้สมัครสายพื้นพิภพ (สพฐ.7) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาได้รับวุฒิปริญญาตรี  หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาศาตร์พื้นพิภพ เท่านั้น   (ภายในวันปิดรับสมัคร วันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2557)
     2.3.4.4 ผู้สมัครสายชีววิทยา (สพฐ.8) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาได้รับวุฒิปริญญาตรี  หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางวิทยาศาสตร์ สาขาชีววิทยา  เท่านั้น (ไม่รวมถึงสาขาชีววิทยาอื่น ๆ หรือ แขวงอื่น)  (ภายในวันปิดรับสมัคร วันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2557)
     2.3.4.5 ผู้สมัครสายจุลชีวิวิทยา (สพฐ.9) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาได้รับวุฒิปริญญาตรี  หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางวิทยาศาสตร์ สาขาจุลชีววิทยา, สาขาจุลชีววิทยาประยุกต์ , สาขาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม และสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ   เท่านั้น (ไม่รวมถึงสาขาจุลชีววิทยาอื่น ๆ หรือ แขวงอื่น)  (ภายในวันปิดรับสมัคร วันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2557)
    2.3.4.6 ผู้สมัครสายจิตวิทยาคลินิก (สพฐ.10) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาได้รับวุฒิปริญญาตรี  หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางวิทยาศาสตร์ สาขาจิตวิทยาคลินิก เท่านั้น (ภายในวันปิดรับสมัคร วันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2557)
2.3.5 ไม่รับสมัครผู้สอบที่มีภาระทางทหาร (เพศชาย) ทุกกรณี

3 สังกัดกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง  

     ด้วยสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้มอบหมายให้สำนักงานตำรวจสอบสวนกลางดำเนินการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร  พ.ศ. 2557 สายงานปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม  จำนวน 40  อัตรา

3.1 ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
     ตำแหน่ง  รองสารวัตร  สายงานปฏิบัติการป้องกันปราบปราม (เพศชาย) จำนวน 30 อัตรา  เรียกว่าสายป้องกันปราบปราม ใช้อักษรย่อของการสอบ คือ ทท.12
     ตำแหน่ง  รองสารวัตร  สายงานปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม  (เพศหญิง) จำนวน 10 อัตรา  เรียกว่าสายป้องกันปราบปราม  ใช้อักษรย่อยของสายสอบ  คือ  ทท.13

3.2 คุณสมบัติของผู้สมัคร
     3.2.1 เป็นบุคคลภายนอก เพศชายหรือเพศหญิง
     3.2.2 มีอายุไมต่ํากวาสิบแปดปีบริบูรณ์ และไมเกินสามสิบห้าปีบริบูรณ์นับถึงวันปิดรับสมัคร (นับวันชนวัน ถึงวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2557) โดยต้องเป็นผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2522 ถึงวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2539
     3.2.3 เพศชาย ร่างกายต้องสูงไม่น้อยกว่า 160 เซนติเมตร และรอบอกไม่น้อยกว่า 77 เซนติเมตร เพศหญิง ร่างกายต้องสูงไม่น้อยกว่า 150 เซนติเมตร
     3.2.3 มีคุณสมบัติทั่วไป และไมมีลักษณะต้องห้าม ตามผนวก ก. และ ผนวก ข.ท้ายประกาศนี้
     3.2.4 มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง โดยต้องเป็นผู้สําเร็จการศึกษาตามที่กําหนดในแตละสายสอบ ดังนี้
     3.2.4.1 ผู้สมัครสายปฏิบัติการป้องกันปราบปราม (ทท.112 และ ทท.13)  สำเร็จการศึกษาได้รับวุฒิการศึกษาปริญญาตรีทางกฎหมาย  การปกครอง หรือ รัฐประศาสนศาสตร์  โดยต้องศึกษาสำเร็จวิชากฎหมายไทย  3 วิชา  คือ วิชาประมวลกฎหมายอาญาครบทุกลักษณะ  ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญษครบทุกลักษณะ  และกฎหมายลักษณะพยาน  และกรณีสำเร็จการศึกษาปริญญาตรีจากต่างประเทศ  ต้องสำเร็จวิชากฎหมายไทย 3 วิชา คือ ประมวลกฎหมายอาญาครบทุกลักษณะ   ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญษครบทุกลักษณะ  และกฎหมายลักษณะพยาน  ต้องสำเร็จการศึกษาและสภามหาวิทยาลัยอนุมัติปริญญาบัตรภายในวันปิดรับสมัคร (25 ธันวาคม พ.ศ. 2557)  และต้องมีความรู้ภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี โดยต้องเป็นผู้สอบผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษาอังกฤษจากสถานศึกษาที่ผู้ดำเนินการแข่งขันกำหนด 
     3.2.5 ไม่รับสมัครสอบผู้ที่มีภาระทางทหาร (เพศชาย) ทุกกรณี

รายละเอียดประกาศรับสมัคร     สำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดรับสมัครสอบราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร สังกัด บก.ทท.  จำนวน 450 อัตรา

 

 

 

 

 

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : สำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดรับสมัครสอบราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร สังกัด บก.ทท. จำนวน 450 อัตรา [ บัดนี้ถึง 25 ธ.ค. 57]