สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 6 ตำแหน่ง 7 อัตรา (28 เม.ย – 2 พ.ค.57)

เปิดอ่าน 285 views

แชร์ข่าวนี้

สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดรับสมัครพนักงาน ราชการ 6 ตำแหน่ง 7 อัตรา (28 เม.ย – 2 พ.ค.57)

สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ มีความประสงค์จะเปิดรับสมัครพนักงานราชการจำนวน 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา  ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
     1.1.ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการพาณิชย์
เงินเดือน : 21,000 บาท
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
การศึกษา : ปริญญาโท
คุณสมบัติเฉพาะ : ปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาเศรษฐศาสตร์
1.2.ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการพาณิชย์
เงินเดือน : 21,000 บาท
จำนวน : 2 ตำแหน่ง
การศึกษา : ปริญญาโท
คุณสมบัติเฉพาะ : ปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาเศรษฐศาสตร์หรือบริหารธุรกิจ
1.3.ชื่อตำแหน่ง : นิติกร
เงินเดือน : 21,000 บาท
จำนวน : 2 ตำแหน่ง
การศึกษา : ปริญญาโท
คุณสมบัติเฉพาะ : ปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขานิติศาสตร์
1.4.ชื่อตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไป
เงินเดือน : 21,000 บาท
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
การศึกษา : ปริญญาโท
คุณสมบัติเฉพาะ : ปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาเศรษฐศาสตร์หรือบริหารรัฐกิจ
1.5.ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการพัสดุ
เงินเดือน : 18,000 บาท
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
การศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะ : ปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขานิติศาสตร์
1.6.ชื่อตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุระการ
เงินเดือน : 13,010 บาท
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
การศึกษา : ปวท , ปวส , อนุปริญญา
คุณสมบัตรเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :
1) ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) ประกาศนยีบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง (ป.กศ.สูง) และอนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรของส่วนราชการต่าง ๆ ที่มีหลักสูตรกำหนดระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปีต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือเทียบได้ ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาที่เหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ
2) ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรของส่วนราชการต่าง ๆ ที่มีหลักสูตรกำหนดระยะเวลาการศึกษาไว้ ไม่น้อยกว่า 3 ปีต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาที่เหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ

2. ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ ในวันที่ 12 พฤษภาคม ทางเว็บไซต์ www.moc.go.th

3. สอบถามรายละเอียดเติม โทร 0 2507 6534    สมัครงานพนักงานราชการได้ที่ สำนักงานบริหารบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ชั้น 8 ห้อง 30817 เลขที่ 44/100 ถนนนนทบุรี 1 อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

รายละเอียดสมัครพนักงานราชการ  กระทรวงพาณิชย์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 6 ตำแหน่ง 7 อัตรา (28 เม.ย – 2 พ.ค.57)