สำนักงานพระธรรมนูญทหาร เปิดรับสมัครเป็นพนักงานราชการ จำนวน 3 อัตรา [ 21 – 30 กรกฎาคม 2557]

เปิดอ่าน 1,919 views

แชร์ข่าวนี้

สำนักงานพระธรรมนูญทหาร

สำนักงานพระธรรมนูญทหาร

สำนักงานพระธรรมนูญทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย มีความประสงค์เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 1 ตำแหน่ง จำนวน 3 อัตรา ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
พนักงานบริการ สำนักงานพระธรรมนูญทหาร (กลุ่มงานบริการ)

2. คุณสมบัติ
2.1 สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) – สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
2.2 มีความสามารถเหมาะสมในตำแหน่ง
2.3 สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้
2.4 มีสัญชาติไทย
2.5 มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์
2.6 เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร

3. อัตราค่าตอบแทน   ตามคุณวุฒิการศึกษาตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อ ค่าตอบแทนพนักงานราชการ (ฉบับที่ 6 ) พ.ศ. 2556

4. ประกาศรับสมัคร  
ผู้สมัครขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ ตั้งแต่วันที่ 3 กรกฎาคม 2557 ถึง วันที่ 17 กรกฎาคม 2557 ณ  สำนักงานพระธรรมนูญทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย (แจ้งวัฒนะ) อาคาร 4 ชั้น 8 เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ในวันและเวลาราชการ  และทางเว็บไซต์ www.oja.rtarf.mi.th

รายละเอียดเพิ่มเติม  สำนักงานพระธรรมนูญทหารเปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : สำนักงานพระธรรมนูญทหาร เปิดรับสมัครเป็นพนักงานราชการ จำนวน 3 อัตรา [ 21 – 30 กรกฎาคม 2557]