สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ จะเปิดรับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการหญิง [ ตั้งแต่บัดนี้ – ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 12 พ.ค.57]

เปิดอ่าน 720 views

แชร์ข่าวนี้

กองทัพเรือ

     สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร  
1.1 ตำแหน่ง พนักงานบริการ แผนกธุรการ จำนวน 1 อัตรา  

2. คุณสมบัติ
2.1 สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า
2.2 เป็นเพศหญิง
2.3 เป็นผู้มีความรู้ด้านการติดต่อสื่อสารในราชการได้ดี
2.4 มีสัญชาติไทย
2.5 ต้องอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี และไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์

ระยะเวลาการจ้างตั้งแต่วันทำสัญญา จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2557

3. หลักฐานการสมัคร  
3.1 สำเนาประกาศนียบัตร หรือใบสุทธิ หรือระเบียนแสดงผลการเรียน
3.2 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
3.3 สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัครและบิดา มารดา
3.4 รูปถ่าย ขนาด 2 นิ้ว
3.5 ใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐ

4. การสมัคร
สมัครได้ที่ แผนกธุรการ สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ พระราชวังเดิม ถนนวัเงดิม เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร หมายเลขโทรศัพท์ 0 2475 5089 และ 0 2475 4550 ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 12 พฤษภาคม 2557 ในวันราชการ ระหว่างเวลา 09.00 น. – 16.30 น.

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ จะเปิดรับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการหญิง [ ตั้งแต่บัดนี้ – ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 12 พ.ค.57]