สำนักงาน ป.ป.ส. เปิดรับสมัครงาน (ชั่วคราว) จำนวน 55 อัตรา [ 23-27 มิ.ย.57]

เปิดอ่าน 916 views

แชร์ข่าวนี้

สำนักงาน ป.ป.ส.

กองทุนป้องกันและปราบปรามยาเสพติด สำนักงาน ป.ป.ส. ประสงค์จะเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่กองทุน (ชั่วคราว) ดังต่อไปนี้

1. ตำแหน่งที่เปิด  อัตราค่าตอบแทน ระยะเวลา
1.1 เจ้าหน้าที่กองทุน (ชั่วคราว)  กลุ่มงาน บริหารทั่วไป (มิใช่ข้าราชการ หรือ พนักงานราชการ) จำนวน 55 อัตรา
1.2 ค่าตอบแทน /ค่าครองชีพ   เดือนละ 15,000 บาท
1.3 ระยะเวลาการจ้าง  สิ้นสุดสัญญาจ้างวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558

2.ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานในฐาานะเป็นผู้ช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ซึ่งปฎิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติมาตราการในการปราบปรามผู้กระทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. 2534 ทั้งในส่วนของพนักงานเจ้าหน้าที่ในการทำคดีตรวจสอบทรัพย์สิน และการบริหารจัดการทรัพย์สินที่ยึดหรืออายัดไว้ ในระหว่างกระบวนการตรวจสอบทรัพย์สิน รวมถึงการบริหารจัดการทรพัย์สินที่ตกเป็นของกองทุน ฯ

3.สถานที่ปฏิบัติงาน
หน่วยที่ 1 ปฏิบัติงานที่ สำนักตรวจสอบทรัพย์สินคดียาเสพติด (ดินแดง กรุงเทพฯ)  จำนวน 5 อัตรา
หน่วยที่ 2 ปฏิบัติงานที่ สำนักงาน ปปส. กทม. ( ทุ่งสองห้อง กรุงเทพฯ )  จำนวน 5 อัตรา
หน่วยที่ 3 ปฏิบัติงานที่ สำนักงาน ปปส.ภาค1 (ทุ่งสองห้อง กรุงเทพฯ)  จำนวน 5 อัตรา
หน่วยที่ 4 ปฏิบัติงานที่ สำนักงาน ปปส.ภาค2 (ชลบุรี)  จำนวน 5 อัตรา
หน่วยที่ 5 ปฏิบัติงานที่ สำนักงาน ปปส.ภาค3 (นครราชสีมา)  จำนวน 5 อัตรา
หน่วยที่ 6 ปฏิบัติงานที่ สำนักงาน ปปส.ภาค4 (ขอนแก่น)  จำนวน 5 อัตรา
หน่วยที่ 7 ปฏิบัติงานที่ สำนักงาน ปปส.ภาค5 (เชียงใหม่)  จำนวน 5 อัตรา
หน่วยที่ 8 ปฏิบัติงานที่ สำนักงาน ปปส.ภาค6 (พิษณุโลก)  จำนวน 5 อัตรา
หน่วยที่ 9 ปฏิบัติงานที่ สำนักงาน ปปส.ภาค7 (ทุ่งสองห้อง กรุงเทพฯ)  จำนวน 5 อัตรา
หน่วยที่ 10 ปฏิบัติงานที่ สำนักงาน ปปส.ภาค8 (สุราษฎร์ธานี)  จำนวน 5 อัตรา
หน่วยที่ 11 ปฏิบัติงานที่ สำนักงาน ปปส.ภาค9 (สงขลา)  จำนวน 5 อัตรา

4.คุณสมบัติทั่วไป
4.1 มีสัญชาติไทย
4.2 อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร
4.3 เพศชายต้องพ้นการเกณฑ์ทหาร
4.4 ไมเ่ป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ พนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น
4.5 ได้รับวุฒิการศึกษาปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขา
4.6 สามารถไปปฏิบัติงานนอกพื้นที่ทำการหรือต่างจังหวัดได้

5. การรับสมัคร
5.1 สมัครได้ด้วยตนเองทางระบบอินเตอร์เน็ต http://oncb.thaijobjob.com/201403/rule.php ตั้งแต่วันที่ 23-27 มิถุนายนนี้
5.2  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ในวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2557 ทางเว็บไซต์ www.job.oncb.go.th หัวข้อ “รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่กองทุน (ชั่วคราว)”
5.3 ประกาศรายชื่อและขึ้นบัญชีผู้ผ่าน  ทางเว็บไซต์ www.job.oncb.go.th หัวข้อ “รับสมัครบุคคลเพื่อัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่กองทุน (ชั่วคราว)” โดยเรียงลำดับที่ได้คะแนนสูงสุดลงมาตามลำดับ และเป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผลไป เมื่อครบกำหนดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 นับแต่วันขึ้นบัญชี

6. การจ้งและการทำสัญญา  
ผู้ผ่านการคัดเลือกจะได้รับการจัดตามลำดับในบัญชีผู้ที่ผ่านคักเลือกจะต้องทำสัญญาจ้างตามที่กองทุนป้องกันและปราบปรามยาเสพติด สำนักงาน ป.ป.ส. กำหนด โดยจะต้องมีผู้ค้ำประกันซึ่งเป็นข้าราชการระดับขำนาญการขึ้นไป หรือเงินประกันความเสียหายา ภายในวงเงิน จำนวน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)

รายละเอียดเพิ่มเติมประกาศรับสมัครงานสำนักงาน ป.ป.ส.

ระบบสม้ครงานสำนักงาน ป.ป.ส.

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : สำนักงาน ป.ป.ส. เปิดรับสมัครงาน (ชั่วคราว) จำนวน 55 อัตรา [ 23-27 มิ.ย.57]