หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษรับสมัครสอบเพื่อบรรจุรับราชการนายทหารชั้นประทวน จำนวน 200 อัตรา [30 มี.ค. – 3 เม.ย. 58]

เปิดอ่าน 15,103 views

แชร์ข่าวนี้

หน่วยบัญชาการสงคราพิเศษ มีความประสงค์รับสมัครทหารกองหนุน เพื่อสอบคัดเลือกบรรจะเข้ารับราชการเป็นนายทหารชั้นประทวน (อัตรา ส.อ.) ในหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ จำนวน 200 อัตรา ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ศูนย์บัญชาการสงครามพิเศษ, หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ, พลร่มป่าหวาย, กรมรบพิเศษ

1. ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1.1 กลุ่มงานส่วนกำลังรบ   จำนวน 180 อัตรา
1.2 กลุ่มงานปฏิบัติการทางจิตวิทยา  จำนวน 20 อัตรา

2. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร
2.1 ทหารกองหนุนประเภทที่ 1 ซึ่งเคยรับราชการเป็นทหารกองประจำการ (มี สด.8 หรือ สด.3 แล้ว) หรือผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรนักศึกษาวิชาทหาร 3 ปีขึ้นไป (ได้ สด.8 หรือ สด.3 แล้ว) โดยมีอายุ 18 ปีบริบูรณ์และไม่เกิน 28 ปีบริบูรณ์ (เกิดระหว่างวันที่ 30 มีนาคม 2530 พึง วันที่ 30 มีนาคม 2540)
2.2 สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่าขึ้นไป ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ หรือผู้ที่กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกาาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่าขึ้นไป โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับระเบียนแสดงผลการเรียน ภายในวันรายงานตัวทำสัญญาเข้ารับราชการ หากไม่ทันจะถือว่ามีคุณสมบัติไม่ครบ
2.3 เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนในการขอแต่งตั้งยศเป็นนายทหารประทวน ตามข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วยกาแต่งตั้งยศทหาร พ.ศ. 2507 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม
2.4 ผู้สมัครต้องมีสัญชาติไทยโดยกำเนิด บิดา มารดา มิใช่สัญชาติไทยโดยกำเนิดได้
2.5 มีอวัยวะ รูปร่าง ลักษณะท่าทาง และขนาดร่างกายเหมาะแก่การเป็นทหาร ไม่เป็นโรคที่ขัดต่อการรับราชการทหารตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร และตาไม่บอดสี ไม่มีรอยสักนอกร่วมผ้า (แขน : ไม่เกินก่งกลางของแบนท่อนบนนับจากหัวไหล่ถึงข้อสอก , ขา : ไม่เกินกึ่งกลางขาท่อนบนนับจากโครขากับหัวเข่า) ไม่มีแผลเป็นที่ดูน่าเกลียด และไม่พบร่องรอยการเจาะหู , อื่นๆ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ
2.6 ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรม ไม่เป็นผุ้ที่มีหนี้สิ้นล้นพ้นตัว เป้นผุ้เลื่อมใสในการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ด้วยความบริสูทธิ์ใจ
2.7 ไม่อยู่ในสมณเพศ
2.8 ไม่เป็นผู้อยู่ในคดีอาญา และไม่เคยต้องพิพากษาโทษจำคุก เว้นแต่ความผิดในลักษณะลหุโทษ หรือความผิดอันได้กระทำโดยประมาท
2.9 ไม่เคยทุจริตในการสอบสมัครคัดเลือกเข้ารับราชการในทุกหน่วยมาก่อน
2.10 ไม่เป็นผุ้เสพยาเสพติดหรือสารเคมีเสพติดให้โทษ มีประวัติเกี่ยวข้องกับยาเสพติดทั้งเป็นผู้เสพหรือผู้ค้า หรืออยู่ในระหว่างเป็นจำเลยในคดีอาญา
2.11 เมื่อได้รับการบรรจุแล้วจะต้องเข้ารับการฝึกอบรม หลักสุตรปรับพื้นฐานนักรบพิเศษ เป็นเวลา 8 สัปดาห์
2.12 กรณีตรวจพบประวัติเสียเกี่ยวกับยาเสพติด หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษจะให้ออกจากราชการ
2.13 กรณีรับราชการไม่ครบ 1 ปี ตั้งแต่วันบรรจุเป็นต้นไป ไม่ว่ากรณีใด ๆ จะต้องเสียค่าปรับจำนวน 3 เท่าของเงินเดือน

3. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
3.1 กลุ่มงานส่วนกำลังรบ ( 180 อัตรา
3.1.1 เป็นทหารกองหนุน อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ แต่ไม่เกิน 28 ปีบริบูรณ์
3.1.2 สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกาาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่าขึ้นไป
3.2 กลุ่มงานส่วนปฏิบัติการทางจิตวิทยา   (20 อัตรา)
3.2.1 เป็นทหารกองหนุน อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ แต่ไม่เกิน 28 ปีบริบูรณ์
3.2.2 สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกาาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่าขึ้นไป
3.2.3 กลุ่มนักร้อง นักแสดง : มีความสามารถขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หรือเพลงพื้นบ้าน โดยหากสามารถร้องเพลงสากล หรือภาษาประเทศเพื่อนบ้านได้ จะถือว่าเป็นความสามารถพิเศษที่ใช้ประกอบการพิจารณา โดยแนบหลักฐานหนังสือรับรอง หรือประกาศนียบัตรแสดงความสามารถด้านการร้องเพลง ประกอบการสมัคร
3.2.4 กลุ่มนักดนตรี : สามารถใช้เครื่องดนตรีประเภทต่าง ๆ ได้ดี ได้แก่ แซกโซโฟน ทรัมเป็ต ฟลุ๊ด  กลอง กีต้าร์  หรือเบส และหากสามารถใช้เครื่องดนตรีโปงลาง เครื่องดนตรีไทย หรือเครื่องดนตรีประจำท้องถิ่นได้จะถือว่าเป็นความสามารถพิเศษที่ใช้ประกอบการสมัคร โดยแนบหลักฐานหนังสือรับรอง หรือ ประกาศนียบัตรแสดงความสามารถประกอบการสมัคร
3.2.5 กลุ่มผู้ประกาศ และผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับการโฆษณา/ประชาสัมพันธ์  : มีความสามารถในด้านกรพูดโน้มน้าว การพูดในที่ชุมชน และการพูดเพื่อการเจรจาต่อรอง หรือหากมีความสามารถในการพูดด้วยภาษาประเทศเพื่อนบ้านจะถือเป็นความสามารถพิเศษสำหรับใช้ประกอบการพิจารณา โดยแนบหลักฐานหนังสือรับรอง หรือประกาศนียบัตรแสดงความสามารถประกอบการสมัคร
3.2.6 กลุ่มผุ้ปฏิบัติงานด้านการผลิตสื่อโฆษณา : มีความรุ้ความสามารถระดับผุ้ชำนาญในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับงานกราฟิก การตกแหน่งภาพและโปรแกรมด้านมัลติมีเดีย เพื่อใช้ในการผลิตสื่อโฆษณา/ประชาสัมพันธ์ โดยแนบหลักฐานหนังสือรับรอง หรือประกาศนียบัตรแสดงความสามารถประกอบการสมัคร

4. หลักฐานประกอบการสมัคร
4.1 ใบสมัคร (ตามแบบของหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษกำหนด)
4.2 เอกสารแสดงคุณวุมิ เช่น ประกาศนียบัตร หรือ ระเบียนแสดงผลการเรียนฉบับจริงและสำเนา จำนวน 1 ชุด
4.3 สำเนาทะเบียนบ้านของผุ้สมัคร บิดา มารดา จำนวน 1 ชุด
4.4 สำเนาทะเบียนสมรสหรือทะเบียนหย่า ของบิดา มารดา จำนวน 1 ชุด
4.5 สำเนาสูติบัตร จำนวน 1 ฉบับ
4.6 หนังสือสำคัญทางทหาร (สด.8) หรือหนังสือสำคัญ สด.3 และหนังสือรับรองจากหน่วยต้นสังกัดที่เคยรับราชการอยู่ ซึ่งรับรองว่าได้รับราชการในกองประจำการ ผลัดใด ตั้งแต่เมื่อใด และปลดประจำการเมื่อใด  มาแสดง และต้องสามารถนำ สด.8 หรือ สด.3 มาส่งได้ภายในวันที่ 17 เมษายน 2558 กรณีเป็นทหารกองประจำการที่จะปลดใน 30 เมษายน 2558 สามารถสมัครได้ ทั้งนี้ต้องมีหนังสือรับรองจากหน่วยต้นสังกัดระดับกองพันขึ้นไป หรือกองร้อยอิสระ จำนวน 1 ชุด
4.7 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับจริง พร้อมสำเนา จำนวน 1 ชุด)
4.8 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหวกและแว่นตา ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป (ไม่เกิน 6 เดือน)
4.9 สำเนาหลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น การเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล ใบมรณบัตรของบิดา / มารดา จำนวน 1 ชุด

5. การสอบ
5.1 ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย  เกณฑ์ผ่าน / ไม่ผ่าน   ดังนี้ ดันพื้น 32 ครั้งขึ้นไป   ลุก-นั่ง 50 ครั้งขึ้นไป  ดึงข้อ 9 ครั้งขึ้นไป  วิ่ง 1.6 กม. ไม่เกิน 8 นาที   ว่ายน้ำ 100 เมตร ไมเ่กิน 2.35 นาที
5.2 สอบภาควิชาการ วิชาละ 25 คะแนน ดังนี้ วิชาภาษาไทย  วิชาวิทยาศาสตร์ วิชาภาษาอังกฤษ  วิชาคณิตศาสตร์
5.3 การสอบสัมภาษณ์  20 คะแนน

6. กำหนดการจำหน่ายระเบียบการ / สมัคร
6.1 ขายระเบียบการสมัครตั้งแต่ กุมภาพันธ์ 2558 พึง 3 เมษายน 2558 ณ กองบัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ ค่ายสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี  ตั้งแต่เวลา 08.00 – 16.00 เว้นวันหยุดราชการ
6.2 รับสมัครตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2558 – 3 เมษายน 2558 ณ แหล่งชุมนุมนายทหารรบพิเศษ (1) ค่ายสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี  ตั้งแต่เวลา 08.00 – 16.00 เว้นวันหยุดราชการ โดยแยกการสมัครดังนี้
– หมายเลขใบสมัคร 0001-0500 รับสมัครในวันที่ 30 มีนาคม 2558
– หมายเลขใบสมัคร 0501-1000 รับสมัครในวันที่ 31 มีนาคม 2558
– หมายเลขใบสมัคร 1001-1500 รับสมัครในวันที่ 1 เมษายน 2558
– หมายเลขใบสมัคร 1501-2000 รับสมัครในวันที่ 2 เมษายน 2558
– หมายเลขใบสมัคร 2001 ขึ้นไป รับสมัครในวันที่ 3 เมษายน 2558

7. ติดต่อสอบถามรายละเอียได้ที่  กองกำลังพลหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ  ค่ายสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี   โทร 036-413412 หรือ 084-4524225 ในวันและเวลาราชการเท่านั้น

รายละเอียดเพิ่มเติม  หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษรับสมัครสอบเพื่อบรรจุรับราชการนายทหารชั้นประทวน

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษรับสมัครสอบเพื่อบรรจุรับราชการนายทหารชั้นประทวน จำนวน 200 อัตรา [30 มี.ค. – 3 เม.ย. 58]