หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษเปิดรับสมัครสอบทหาร อัตรา ส.อ. 200 อัตรา [17-31 ต.ค 57]

เปิดอ่าน 1,697 views

แชร์ข่าวนี้

หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษเปิดรับสมัครสอบทหาร

หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษเปิดรับสมัครสอบทหาร อัตรา ส.อ. จำนวน 200 อัตรา ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร 
     ตำแหน่ง นายทหารชั้นประทวน อัตราสิบเอก   จำนวน 200 อัตรา

2. คุณสมบัติทั่วไป
     2.1 ทหารกองหนุนประเภทที่ ๑ ซึ่งเคยรับราชการเป็นทหารกองประจำการ(ทหารเกณฑ์) หรือ ผู้ที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรนักศึกษาวิชาทหาร(รด.ปี๓ ขึ้นไป)
โดยมีอายุไม่เกิน ๒๘ ปีบริบูรณ์ (ผู้ที่เกิด ๑ เมษายน ๒๕๒๙ – ๒๓ เมษายน ๒๕๕๗)
2.2 สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.๖) หรือ เทียบเท่า ซึ่งจะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับระเบียนแสดงผลการเรียนในวันที่เปิดรับสมัครเท่านั้น
2.3 เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนในการขอแต่งตั้งยศเป็นนายทหารประทวน   ตามข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วยการแต่งตั้งยศทหาร พ.ศ. ๒๕๐๗ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม
2.4 ผู้สมัคร บิดา มารดา มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด แต่ถ้าบิดาหรือมารดาเป็นนายทหารสัญญาบัติหรือนายทหารประทวน ซึ่งมีสัญชาติไทยโดยกำเนิดแล้ว บิดาหรือมารดาจะมิใช่เป็นผู้มีสัญชาติไทยโดยกำเนิดก็ได้
2.5 ผู้สมัครจะต้องมี อวัยวะ รูปร่าง ลักษณะท่าทาง และขนาดร่างกายเหมาะแก่การเป็นทหาร  ไม่เป็นโรคที่ขัดต่อการรับราชการที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการรับราชการและไม่พบรอยสักนอกร่มผ้า และไม่พบร่องรอยการเจาะหู
2.6 ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรม ไม่เป็นผู้ที่มีนี้สินล้นพ้นตัว เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุขด้วยความบริสุทธิ์ใจ
2.7 ไม่อยู่ในสมณะเพศ(นักบวช,พระ)
2.8 ไม่เป็นผู้ที่อยู่ในระหว่างต้องคดีอาญา และไม่เคยต้องคำพิพากษาโทษจำคุก เว้นแต่ความผิดในลักษณะละหุโทษ(โทษเบา ไม่ร้างแรง) หรือความผิดอันได้กระทำโดยประมาท
2.9  ไม่เคยทุจริตในการสมัครสอบคัดเลือกเข้ารับราชการในหน่วยมาก่อน
2.10 ไม่เป็นผู้เสพยาเสพติดหรือสารเคมีเสพติดให้โทษ หรือผู้อยู่ในระหว่างเป็นจำเลยในคดีอาญา

3. หลักฐานประกอบการสมัคร
     3.1 ใบสมัคร (ตามแบบของหน่วยบัญาการสงครามพิเศษ)
3.2 เอกสารเเสดงคุณวุฒิ เช่น ประกาศนียบัตร หรือระเบียนแสดงผลการเรียน ฉบับจริงและสำเนา จำนวน ๑ ชุด
3.3 บัตรประจำตัวประชาชน(ตัวเรา ฉบับตัวจริง พร้อมสำเนา จำนวน ๑ ชุด)
3.4 สำเนาทะเบียนบ้านตัวเรา บิดา มารดา จำนวน ๑ ชุด
3.5 สำเนาทะเบียนบ้าน หรือ ทะเบียนหย่า ของบิดา มารดา(ในกรณีที่เลิกกัน) จำนวน ๑ ชุด
3.6. สำเนาสูติบัตร(ใบเกิด) จำนวน ๑ ชุด
3.7. หนังสือสำคัญทางทหาร สด.๘ (สมุดประจำตัวทหารเล่มเขียวๆเล็กๆคนที่เรียน รด.จบปี ๓ กับ ทหารเกณฑ์ที่ปลดเป็นกองหนุนแล้ว จะได้กันทุกๆคน)
หรือ หนังสือสำคัญ สด.๓ และหนังสือรับรองจากหน่วยต้นสังกัดที่เคยรับราชการอยู่ ซึ่งรับรองว่าได้รับราชการในกองประจำการ ผลัดใด  ตั้งแต่เมื่อไหร่ และปลดประจำการเมื่อใด มาแสดงและต้องสามารถนำ สด.๘ มาส่งภายในวันที่ทางหน่วยได้กำหนดไว้    กรณี เป็นทหารกองประจำการที่จะปลดใน ๓๐ เมษายน ของปีนั้นๆที่ตรงกับห้วงเวลาเปิดรับสมัครของหน่วยก็สามารถสมัครสอบได้   เช่น เปิดรับสมัคร ในวันที่ ๑๗ – ๒๓ เมษายน ๒๕๕๗ แต่ปลดประจำการ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๗ ก็สามารถสมัครสอบได้ เป็นต้น   ทั้งนี้ต้องมีหนังสือรับรองจากหน่วยต้นสังกัดระดับกองพันขึ้นไป หรือกองร้อยอิสระ
3.8. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก/แว่นตา ขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๒ รูป (ไม่เกิน ๖ เดือน)
3.9. สำเนาหลักฐานอื่นๆ(ถ้ามี) เช่น หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัวเรา,นามสกุล,ใบมรณะบัตรถ้าบิดา หรือมารดา ถึงแก่กรรม

4. กาสอบภาควิชาการ
     4.1 ภาษาไทย   25 คะแนน
     4.2 คณิตศาสตร์  25 คะแนน
     4.3 วิทยาศาสตร์  25 คะแนน
     4.4 ภาษาอังกฤษ     25 คะแนน

5. การทดสอบสมรรถภาพร่างกาย 
     5.1 ดึงข้อ  9 ครั้งขึ้นไป                               20 คะแนน
     5.2 ลุก – นั่ง 50 ครั้งขึ้นไป                         20 คะแนน
     5.3 ดันพื้น 32 ครั้งขึ้นไป                            20 คะแนน
     5.4 วิ่ง 1.6 กม. ไม่เกิน 8 นาที                    20คะแนน
     5.5 ว่ายน้ำ 100 เมตร ไม่เกิน 2.35 นาที  20 คะแนน

6. การสอบสัมภาษณ์ 20 คะแนน

7. กำหนดการรับสมัครและระเบียบการ
   7.1 เปิดจำหน่ายใบสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึง 31 ตุลาคม 2557 ณ กองบัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ ค่ายสมเด็จพระนารายณ์มหาราช   ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี ตั้งแต่เวลา 08.00 น. – 16.00น. (เว้นวันหยุดราชการ)
7.2 รับสมัครตั้งแต่วันที่ 27-31 ตุลาคม 2557 ณ แหล่งชุมนุมทหารรบพิเศษที่ 1 กองบัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ ค่ายสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี   ตั้งแต่เวลา 08.00 น. – 16.00 น.
7.3 สอบสมรรถภาพ ตั้งแต่วันที่ 6.7 พฤศจิกายน 2557 ณ สนามหญ้าหน้า กองบัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ   ผู้สมัครสอบสมรรถภาพต้องมารายงานตัว ณ หน้าศาลาสีหราชเดโช เวลา 06.30 น. – 07.00 น. และนำ“กางเกงว่ายน้ำ“มาด้วย   (รับประทานอาหารเช้ามาให้พร้อม มารายงานตัวเกิน 07.00 น. ถือว่าสละสิทธิ์)   โดยแยกสอบดังนี้ หมายเลข ๐๐๐๐1 – ๐3๐๐๐ ทดสอบฯในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2557 และ หมายเลข ๐3๐๐1 – ๐6๐๐๐ ทดสอบฯในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2557
7.4 สอบภาควิชาการ วันที่ 8 พฤศจิกายน 2557  ณ โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ ค่ายนารายณ์ศึกษา
– ให้ผู้ที่ผ่านการทดสอบสมรถถภาพร่างกาย รายงานตัว ณ หน้าศาลเจ้าแม่จามเทวี เวลา ๑๒.๐๐ น. นำ“ปากกาสีน้ำเงิน“ มาด้วย(รับประทานอาหารมาให้เรียบร้อย) และ ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2557 สอบสัมภาษณ์ ณ กองบัญชาการและกองร้อยกองบัญชาการสงครามพิเศษ ผู้ที่ผ่านการสอบภาควิชาการ รายงานตัว ณ หน้า“กองบัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ“ ในเวลา 08.00 น. แต่งกายชุดสุภาพให้นำบัตรประจำตัวประชาชน และบัตรที่เจ้าหน้าที่รับสมัครออกให้มาแสดงต่อกรรมการคุมสอบในวันเข้าสอบทุกๆครั้ง
7.5 ประกาศผลสอบรอบสุดท้าย 11 พฤศจิกายน 2557 ณ กองบัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ เวลา 10.00 น  และทางเว็บไซด์ www.swc.rta.mi.th11.
7.6  12 พฤศจิกายน 2557 ผู้ที่สอบได้ตังจริงรายงานตัวทำสัญญา ณ กองบัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ ทั้งนี้จะต้องจะต้องนำผลการตรวจโรคจากโรงพยาบาลค่ายทหาร(ค่ายทหารใกล้บ้านท่าน)มาด้วย
7.7 13  พฤศจิกายน 2557 เวลา 08.30 น. พิมพ์ลายนิ้วมือตรวจสอบประวัติอาชญากรรม ณ แหล่งชุมนุมนายทหารรบพิเศษ
7.8  วันที่ 1  กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 08.00 น. รายงานตัวเพื่อฝึกปรับพื้นฐานนักรบพิเศษ ณ กองบัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ
7.9 บรรจุเข้ารับราชการ ตั้งแต่วันที่ 1  กุมภาพันธ์ 2558  เป็นต้นไป ระยะเวลาการฝึก 8  สัปดาห์   ตั้งแต่ 1  กุมภาพันธ์ – 31  มีนาคม 2558

8. ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่
   กองบัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ ค่ายสมเด็จพระนารายณ์มหาราช    ต.ทะเลชุม อ.เมือง จ.ลพบุรี โทร. (๐๓๖) ๔๑๓๔๑๒ หรือ ๐๘๔-๔๕๒๔๒๒๕ ในวันและเวลาราชการเท่านั้น

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษเปิดรับสมัครสอบทหาร อัตรา ส.อ. 200 อัตรา [17-31 ต.ค 57]