เปิดรับสมัครสอบราชการทหารสัสดี ประจำปี 2559 จำนวน 100 อัตรา [12-25 ต.ค. 58]

เปิดอ่าน 17,310 views

แชร์ข่าวนี้

กองทัพบก มีความประสงค์จะรับสมัครและสอบคัดเลือกทหารกองหนุน เพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวนประจําการในสายงานสัสดีของกองทัพบก เพื่อปฏิบัติหน้าที่
ในตําแหน่งเสมียนหน่วยสัสดีอําเภอ และเสมียนสํานักงานสัสดีจังหวัด ทั่วราชอาณาจักร จํานวน ๑๐๐ อัตรา ตามรายละเอียดดังนี้
๑. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบ
๑.๑ เพศชาย อายุ ๑๘ – ๓๐ ปี ในปี พ.ศ. 2559 (ต้องเกิดปี พ.ศ. ๒๕๒9 – ๒๕41)
๑.๒ เป็นทหารกองหนุนประเภทที่ ๑ อย่างใดอย่างหนึ่ง (ไม่รับสมัครบุคคลที่อยู่ระหว่างการนําปลดหรืออยู่ระหว่างขึ้นทะเบียนกองประจําการและนําปลด) ดังนี้
๑.๒.๑ สําเร็จการฝึกวิชาทหาร ตั้งแต่ชั้นปีที่ ๓ โดยได้ขึ้นทะเบียนและได้นําปลดเป็นทหารกองหนุนประเภทที่ 1 เรียบร้อยแล้ว
๑.๒.๒ เข้ารับราชการเป็นทหารกองประจําการจนครบกําหนดและได้ปลดเป็นทหารกองหนุนประเภทที่ 1 เรียบร้อยแล้ว
๑.๓ สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) หรือเทียบเท่าแล้วเท่านั้น (ไม่รับสมัครผู้ที่อยู่ระหว่างการรอผลการศึกษา)
๑.๔ มีคุณสมบัติทั่วไปตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.๒๔๙๗
๑.๕ ผู้สมัคร บิดา และมารดา มีสัญชาติไทย
๑.๖ ไม่เป็นโรคที่ขัดต่อการบรรจุเข้ารับราชการทหาร หรือไม่เป็นโรคที่คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่เหมาะสมในการบรรจุเข้ารับราชการทหาร
๑.๗ มีอวัยวะ รูปร่าง ลักษณะท่าทาง และขนาดของร่างกายเหมาะแก่การเป็นทหาร ไม่เป็นโรคหรือมีสภาพร่างกายและจิตใจ ซึ่งไม่สามารถรับราชการทหารได้ตามกฎกระทรวง
ฉบับที่ ๗๔ (พ.ศ.๒๕๔๐) และฉบับที่ ๗๖ (พ.ศ.๒๕๕๕) ออกตามความในมาตรา 41 และมาตรา 51 แห่งพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗ หรือมีโรคที่คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่
เหมาะสม หรือมีสภาพร่างกายที่ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของทางราชการในการบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวนสังกัดกองทัพบก (รายละเอียดตามผนวก ก ประกอบอนุผนวก 1 ในระเบียบ
การสอบคัดเลือกทหารกองหนุน บรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวนสายงานสัสดี ประจําปีงบประมาณ 2559) ทั้งนี้ต้องมีความสูงตั้งแต่ ๑๖๐ เซนติเมตรขึ้นไป มีขนาดรอบตัวตั้งแต่
๗๖ เซนติเมตรขึ้นไป ในเวลาหายใจออกและมีน้ําหนักตัวตั้งแต่ ๔๘ กิโลกรัมขึ้นไป
๑.๘ ไม่บกพร่องในศีลธรรมอันดีงาม ไม่เป็นผู้ที่มีหนี้สิ้นล้นพ้นตัวหรือเป็นบุคคลล้มละลายตามคําพิพากษาของศาล
๑.๙ ไม่อยู่ในสมณเพศ
๑.๑๐ ไม่อยู่ในระหว่างเป็นจําเลยในคดีอาญาและไม่เคยต้องโทษจําคุกตามคําพิพากษาของศาล ในคดีอาญา ยกเว้นแต่ความผิดฐานซึ่งกระทําโดยประมาทหรือลหุโทษ
๑.๑๑ ไม่อยู่ในระหว่างพักราชการเนื่องจากความผิด หรือหนีราชการ
๑.๑๒ ไม่เคยถูกให้ออกจากราชการเพราะความผิดหรือมีมลทินหรือมัวหมอง
๑.๑๓ ไม่เคยทุจริตในการสมัครสอบหรือการสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนทหารหรือการสอบเข้ารับราชการมาก่อน
๑.๑๔ ไม่เสพยาเสพติดหรือสารเสพติดให้โทษหรือมีประวัติคดีอาญาข้อหาเกี่ยวกับยาเสพติด
๑.๑๕ เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
๑.๑๖ ต้องผ่านการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการสอบคัดเลือกกําหนด
๒. หลักฐานการสมัครสอบ
๒.๑ วุฒิการศึกษา ผู้สําเร็จหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) หรือเทียบเท่า (ไม่รับผู้ที่ยื่นวุฒิการศึกษาที่สูงกว่า)
๒.๒ บัตรประจําตัวประชาชนของผู้สมัครสอบ
๒.๓ หนังสือสําคัญทหารกองหนุนประเภทที่ ๑ (แบบ สด.๘) หรือสําเนาทะเบียนกองประจําการที่มีรายการบันทึกนําปลดและรับรองสําเนาจากสัสดีจังหวัดหรือผู้ทําการแทน
๒.๔ สําเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัครสอบ, บิดา, มารดา จํานวน ๒ ฉบับ
๒.๕ หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุลของผู้สมัครสอบ บิดาหรือมารดา (ถ้ามี) พร้อมสําเนาจํานวน ๒ ฉบับ
2.6 หลักฐานคะแนนเพิ่มต่างๆ

เปิดรับสมัครสอบราชการทหารสัสดี ประจำปี 2559

เปิดรับสมัครสอบราชการทหารสัสดี ประจำปี 2559

๓. กําหนดการ
3.1 การรับสมัคร ผู้สนใจสามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ระหว่างวันที่ 12 – 25 ตุลาคม 2558 ทางเว็บไซต์ http://atc-rta.com หรือ www.radd-atc.com  ตลอด 24 ชั่วโมง ผู้สมัครสอบจะต้องดําเนินการตามขั้นตอน และเงื่อนไขการสมัครสอบ ดังนี้
3.1.1 ผู้สมัครต้องกรอกข้อความในใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน และปฏิบัติตามขั้นตอนที่กําหนดระบบจะกําหนดแบบฟอร์มการชําระค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ
ผ่านเคาน์เตอร์ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ให้โดยอัตโนมัติ
3.1.2 พิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงินลงในกระดาษขนาด A4 หรือหากไม่มีเครื่องพิมพ์ในขณะนั้นให้บันทึกข้อมูลเก็บไว้ในรูปแบบไฟล์ เพื่อนําไปพิมพ์ภายหลัง ในกรณีที่
ไม่สามารถพิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงิน หรือบันทึกข้อมูลได้ ผู้สมัครสามารถเข้าไปพิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงินหรือบันทึกข้อมูลใหม่ได้อีกที่เว็บไซต์ดังกล่าว โดยกรอกเลขประจําตัวประชาชนแล้ว
สั่งพิมพ์ใหม่ได้ แต่ไม่สามารถแก้ไขข้อมูลในการกรอกใบสมัครในครั้งแรกที่สมบูรณ์แล้วได้
3.1.3 ผู้สมัครต้องนําแบบฟอร์มการชําระเงินไปชําระค่าธรรมเนียมการสมัครสอบเฉพาะที่เคาน์เตอร์ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ ระหว่างวันที่
12 – 2๖ ตุลาคม 2558 ภายในวันและเวลาทําการของธนาคาร ทั้งนี้ การสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ์ เมื่อผู้สมัครชําระค่าธรรมเนียมการสมัครสอบเรียบร้อยแล้ว ผู้สมัครต้องเสีย
ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จํานวน 300 บาท เมื่อชําระค่าธรรมเนียมแล้ว กรมยุทธศึกษาทหารบกจะไม่จ่ายค่าธรรมเนียมการสมัครสอบคืนให้ไม่ว่าในกรณีใดๆ ทั้งสิ้น
3.1.4 ผู้สมัครสอบสามารถสมัครสอบได้เพียง 1 กลุ่มตําแหน่งเท่านั้น เมื่อส่งใบสมัครสอบในระบบแล้วจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ (ดูรายละเอียดระเบียบการสอบฯ
หน้าหลักของเว็บไซต์)
3.1.5 การสมัครสอบตามขั้นตอนข้างต้น ถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้ลงลายมือชื่อและรับรองความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าว ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 หากผู้สมัครสอบจงใจกรอกข้อมูลอันเป็นเท็จ อาจมีความผิดฐานแจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา
3.1.6 ผู้สมัครสอบต้องตรวจและรับรองตนเองว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอก
รายละเอียดต่างๆ ให้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครสอบ หรือตรวจสอบพบว่าเอกสารหลักฐานซึ่งผู้สมัครสอบนํามายื่นไม่ตรงหรือไม่เป็นไปตาม
ประกาศรับสมัครสอบ กรมยุทธศึกษาทหารบก จะถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้มาตั้งแต่ต้น และจะไม่คืนค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ
3.1.7 ผู้สมัครสอบจะต้องเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครสอบ ในข้อ 1 โดยต้องเป็นผู้สําเร็จการศึกษาและได้รับการ
อนุมัติจากผู้มีอํานาจอนุมัติ ภายในวันปิดรับสมัครสอบ คือ วันที่ 25 ตุลาคม 2558 ทั้งนี้การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรขั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า ของสถานศึกษาใดจะถือตาม
กฎหมาย กฎหรือระเบียบเกี่ยวกับการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้นเป็นเกณฑ์
3.1.8 เมื่อผู้สมัครชําระค่าธรรมเนียมการสมัครสอบเรียบร้อยแล้ว หากไม่สามารถเข้ารับการประเมินหรือทดสอบในขั้นตอนใด ขั้นตอนหนึ่งได้ กรมยุทธศึกษาทหารบก
จะไม่รับผิดชอบและจะไม่จ่ายค่าธรรมเนียมการสมัครสอบคืนให้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
3.1.9 กรณีเลขประจําตัวประชาชนที่ใช้ในการสมัครสอบ ไม่ตรงกับหลักฐานการแสดงตนเพื่อเข้าห้องสอบจะไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบโดยเด็ดขาด ยกเว้นในกรณีชื่อ-
นามสกุล ของผู้สมัครสอบไม่ตรงกับหลักฐานการแสดงตนเพื่อเข้าห้องสอบ ผู้สมัครสอบต้องมีหลักฐานอื่นที่ทางราชการออกให้ไปยืนยัน มิฉะนั้นจะไม่มีสิทธิเข้าห้องสอบ
๓.2 สอบคัดเลือกภาควิชาการ วันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา ณ มหาวิทยาลัยรามคําแหง (วิทยาเขตบางนา) กรุงเทพฯ
๓.3 ประกาศผลสอบภาควิชาการวันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 เวลา ๐๘.3๐ นาฬิกา ณ กรมยุทธศึกษาทหารบก หรือตรวจผลสอบได้ทางเว็บไซต์ www.atc-rta.com
๓.4 การตรวจสอบหลักฐานการสมัครสอบ สอบสัมภาษณ์ และพิมพ์ลายนิ้วมือ วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 เวลา ๐7.๓๐ นาฬิกา ณ หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน
ถนนเจริญกรุง เขตพระนคร กรุงเทพฯ
๓.5 การตรวจโรค วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2558 เวลา ๐๗.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องพิธีการ ชั้น ๑๐ อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า กรุงเทพฯ
๓.6 การทดสอบจิตเวช วันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2558 เวลา ๐๗.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น ๑๐ อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
กรุงเทพฯ
๓.7 การสอบการใช้งานคอมพิวเตอร์ วันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2558 เวลา ๐7.๐๐ นาฬิกา ณ กรมการทหารสื่อสาร สะพานแดง กรุงเทพฯ
๓.8 ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2558 เวลา ๐๖.๐๐ นาฬิกา ณ สนามกีฬากองทัพบก ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ
๓.9 ประกาศผลสอบขั้นสุดท้าย วันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2558 เวลา ๑8.๓๐ นาฬิกา ณ กรมยุทธศึกษาทหารบก หรือตรวจผลสอบได้ทางเว็บไซต์ www.atc-rta.com
๓.๑0 รายงานตัวเลือกหน่วยบรรจุวันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2558 เวลา ๐๘.๐๐ นาฬิกา ณ หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ถนนเจริญกรุง เขตพระนคร กรุงเทพฯ
๓.๑1 รายงานตัวทําสัญญาบรรจุเข้ารับราชการ วันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2558 เวลา ๐๘.๐๐ นาฬิกา ณ หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ถนนเจริญกรุง เขตพระนคร
กรุงเทพฯ

๔. รายละเอียดการสอบคัดเลือก
๔.๑ การสอบคัดเลือกภาควิชาการ สอบ ๔ วิชา ได้แก่ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ความรู้ทั่วไป คอมพิวเตอร์เบื้องต้น การใช้งาน Microsoft Windows และ Microsoft Office  โดยขอบเขต ไม่เกินระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
๔.๒ ผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกภาควิชาการ ต้องนําหลักฐานการสมัครสอบตามข้อ 2 มายื่นให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบตามวัน เวลาที่กําหนดในข้อ 3.4 และจะต้องมารายงานตัว
เพื่อเข้ารับการสัมภาษณ์ การสอบการใช้งานคอมพิวเตอร์ ตรวจความสมบูรณ์ของร่างกาย ตรวจโรค ทดสอบจิตเวช และทดสอบสมรรถภาพร่างกาย (ดันพื้น ลุกนั่ง และวิ่ง) ตามวันเวลาที่กําหนด
๕. การเลือกตําแหน่งบรรจุ ทําการเลือกตําแหน่งจากผู้ที่สอบคัดเลือกมีคะแนนสูงสุด โดยเรียงตามลําดับจากตัวจริงไปจนถึงตัวสํารองจนกว่าจะครบตามอัตราที่เปิดบรรจุ โดยผู้
ผ่าน การสอบคัดเลือกรอบสุดท้ายจะบรรจุตามตําแหน่งที่เลือกบรรจุ โดยต้องรายงานตัวและทําสัญญาในการบรรจุเข้ารับราชการตามกําหนด
๖. ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่   ๔๑ กรมยุทธศึกษาทหารบก ถนนเทอดดําริ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐ หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๒๒๔๑-๔๐๖๘ – ๙
ต่อ ๘๙๑๐๙, โทรสาร ๐-๒๒๔๑ – ๔๐๓๗, www.radd-atc.com ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

 

รายละเอียดเพิ่มเติม   สอบทหารสายงานสัสดี ประจำปี 2559

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เปิดรับสมัครสอบราชการทหารสัสดี ประจำปี 2559 จำนวน 100 อัตรา [12-25 ต.ค. 58]