แนวข้อสอบตำรวจสายอำนวยการ รวมชุดที่ 4 ธุรการ พร้อมเฉลย

เปิดอ่าน 8,511 views

แชร์ข่าวนี้

แนวข้อสอบตำรวจสายอำนวยการ   รวมชุดที่ 4  (ธุรการ)      

แนวข้อสอบนี้แต่งโดยท่าน พ.ต.อ.ยงยุทธ ชัยสวัสดิ์ พนักงานสอบสวน (สบ.4) ภ.จว.ปัตตานี ได้จัดทำแนวข้อสอบนายร้อยตำรวจที่ได้พยายามรวบรวมจากแหล่งต่างๆ และบางส่วนได้จัดทำขึ้น เพื่อนำเสนอให้เพื่อนพ้องและน้องพี่ที่รักในการสรรหาความรู้ให้กับตัวเอง ไม่ว่าจะนำไปใช้ประโยชน์ในการสะสมความรู้ด้านกฎหมาย หรือ ใช้ประโยชน์ในการพัฒนาตนเองเพื่อความก้าวหน้าในตำแหน่งหน้าที่ราชการก็ตาม    ข้อมูลและแนวข้อสอบนายตำรวจชุดนี้ ( 18 ต.ค.2550 ) ได้ดำเนินการขึ้นโดยมิได้มุ่งหวังเพื่อการค้าแต่อย่างใด แต่ทำเพื่อมอบให้เพื่อนพ้องและน้องพี่ได้ใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองและข้าราชการตำรวจโดยทั่วไป โดยขอสงวนลิขสิทธิ์ที่จะห้ามไม่ให้มีการเผยแพร่เพื่อประโยชน์ทางการค้าหรือธุรกิจโดยเด็ดขาด ท่านเป็นชาวเชียงใหม่ โดยกำเนิด

แนวข้อสอบตำรวจสายอำนวยการ ปี 2557

แนวข้อสอบตำรวจสายอำนวยการ ปี 2557

1. ข้อใดถือเป็น องค์ประชุมของ ก.ต.ช.
ก. ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด
ข. ต้องมีกรรมการมาประชุมเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด
ค. ต้องมีกรรมการมาประชุมตั้งแต่หกคนขึ้นไป
ง. ถูกเฉพาะข้อ ก. และ ข้อ ค.

2. ข้อใดกล่าวถูกต้อง
ก. สำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นส่วนราชการมีฐานะเป็นนิติบุคคลอยู่ในบังคับบัญชาของปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
ข. สำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นส่วนราชการมีฐานะเป็นนิติบุคคลอยู่ในบังคับบัญชาของรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี
ค. สำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นส่วนราชการมีฐานะเป็นนิติบุคคลอยู่ในบังคับบัญชาของนายกรัฐมนตรี
ง. สำนักงานตำรวจแห่งชาติอยู่ในบังคับบัญชาของนายกรัฐมนตรี

3. คณะกรรมการ ก.ต.ช. มีกี่ประเภท
ก. 2 ประเภท ข. 3 ประเภท
ค. 4 ประเภท ง. 5 ประเภท

 

4. บุคคลใด ไม่ใช่ คณะกรรมการ ก.ต.ช. โดยตำแหน่ง
ก. นายอารีย์ วงศ์อารยะ ข. นายชาญชัย ลิขิตจิตถะ
ค. พล.ท.ศิรพงศ์ บุญพัฒน์ ง. นายประกิจ ประจนปัจจนึก

5. ชั้นข้าราชการตำรวจมีกี่ชั้น
ก. 2 ชั้น ข. 3 ชั้น ค. 4 ชั้น ง. 5 ชั้น

6. ข้อใด เขียนถูกต้อง
ก. จ.ส.ต.(ญ) ข. จ.ส.ต.(หญิง) ค. จ.ส.ต.หญิง ง. ถูกเฉพาะข้อ ก. และ ข้อ ข.

7. ผู้ใด ไม่ใช่ กรรมการข้าราชการตำรวจ โดยตำแหน่ง
ก. เลขาธิการ ก.พ. ข. เลขาธิการ ก.พ.ร.
ข. จเรตำรวจ ง. ถูกเฉพาะข้อ ข. และ ข้อ ค.

8. กรรมการข้าราชการตำรวจโดยตำแหน่งตามมาตรา ๓๐ (๑) และผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการข้าราชการตำรวจผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๓๐ (๒) (ก) ได้ร่วมกันสรรหากรรมการข้าราชการตำรวจผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๓๐ (๒) (ข) โดยสรรหาได้ ร.ต.อ.แดงฯ อายุ 64 ปี อดีตข้าราชการตำรวจซึ่งลาออกจากราชการไปประกอบอาชีพทำนามาได้ 12 ปี ขอทราบว่า การสรรหา ร.ต.อ.แดงฯ ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่
ก. ชอบ ข. ชอบ ถ้าเป็นมติสองในสาม
ข. ไม่ชอบ ง. ไม่ชอบ เพราะต้องเป็นข้าราชการตำรวจยศพลตำรวจตรีขึ้นไป

9. กรรมการข้าราชการตำรวจผู้ใดสามารถเป็นกรรมการใน ก.ต.ช. ในขณะเดียวกันได้
ก. นายกรัฐมนตรี ข. ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
ค. เลขาธิการ ก.พ. ง. ถูกเฉพาะข้อ ก. และ ข้อ ข.

10. ข้อใดกล่าวถูกต้อง ในการเลือกกรรมการข้าราชการตำรวจผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๓๐(๒) (ก)
ก. ข้าราชการตำรวจซึ่งดำรงตำแหน่งผู้กำกับการ ขึ้นไปเป็นผู้เลือก
ข. ข้าราชการตำรวจซึ่งดำรงตำแหน่งพนักงานสอบสวนผู้ทรงคุณวุฒิ ขึ้นไปเป็นผู้เลือก
ค. ข้าราชการตำรวจซึ่งดำรงตำแหน่งเทียบเท่าผู้กำกับการขึ้นไปเป็นผู้เลือก
ง. ถูกทุกข้อ

ตั้งแต่ข้อ 11 ถึง 14 เป็นเรื่องเกี่ยวกับการจ่าหน้าซองหนังสือราชการ ให้พิจารณาว่าข้อความที่กล่าวในแต่ละข้อนั้น หากจะเขียนหรือพิมพ์ลงบนหน้าซองจะต้องเขียนหรือพิมพ์ไว้ตรงส่วน ใดของซอง โดยยึดคำตอบจากตัวเลือกต่อไปนี้
ก.ต้องเขียนหรือพิมพ์ไว้ด้านบนซ้าย
ข.ต้องเขียนหรือพิมพ์ไว้ตรงกลางด้านบน
ค.ต้องเขียนหรือพิมพ์ไว้ด้านล่างซ้าย
ง.ต้องเขียนหรือพิมพ์ไว้ตรงกลางซอง

11. เลขที่หนังสือออก

12. คำขึ้นต้น ชื่อผู้รับ

13. ชื่อส่วนราชการเจ้าของเรื่อง

14. ด่วนมาก

15. การร่างหนังสือคืออะไร
ก.การพิมพ์หรือเขียนอย่างย่อๆ ข.การกำหนดโครงร่างหนังสืออย่างคร่าวๆ
ค.การเขียนหนังสือด้วยลายมือของตนเอง ง.การเรียบเรียงชั้นต้นตามเรื่องที่ต้องการติดต่อ

16. เหตุใดจึงต้องให้มีการร่างหนังสือก่อนพิมพ์
ก.ต้องการให้เจ้าของเรื่องได้เห็นต้นร่างก่อน ข.ต้องการดูว่าใจความจะยาวหรือสั้นเพียงใด
ค.ต้องการให้ผู้ร่างหนังสือมีงานทำและร่างหนังสือด้วยความระมัด ระวัง
ง.ต้องการให้มีการตรวจแก้ให้เหมาะสมตามระเบียบแบบแผนก่อน

17. ในสำเนาคู่ฉบับควรมีลายมือชื่อบุคคลต่อไปนี้ ยกเว้นผู้ใดที่ไม่จำเป็นต้องมี
ก.ผู้ร่าง ข.ผู้พิมพ์ ค.ผู้สั่งพิมพ์ ง.ผู้ตรวจ-ทาน

18. การประทับตรารับหนังสือควรประทับตามที่ส่วนใดของหนังสือจึงจะถูกต้อง
ก.ที่มุมบนขวา ข.ที่มุมบนซ้าย ค.ที่มุมล่างซ้าย ง.ที่มุมล่างขวา

19. โทรศัพท์ โทรเลข หรือวิทยุใช้ในกรณีใด
ก.เรื่องเร่งด่วน ข.เรื่องเกี่ยวกับความลับราชการ
ค.เรื่องเกี่ยวกับการเงิน ง.เรื่องที่สั่งด้วยหนังสือไม่ทัน**

20. ทำไมจึงต้องมีระเบียบงานสารบรรณ
ก.เพื่อให้เจ้าหน้าที่มีระเบียบเป็นหลักปฏิบัติ ข.เพื่อความสะดวกแก่ผู้บังคับบัญชาในการควบคุมงาน
ค.เพื่อให้ข้าราชการพลเรือนรู้เรื่องระเบียบงานสารบรรณ
ง.เพื่อให้ข้าราชการร่างและรับส่งหนังสือราชการได้ถูกต้อง

21. อายุการเก็บหนังสือราชการโดยปกติให้เก็บไว้ไม่น้อยกว่ากี่ปี
ก.5 ปี ข.10 ปี ค.15 ปี ง.ไม่มีระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องนี้

22. หนังสือที่ต้องสงวนเป็นความลับต้องปฏิบัติอย่างไร
ก.เก็บรักษาไว้ไม่น้อยกว่า 15 ปี ข.นำไปเก็บไว้ที่กองจดหมายเหตุแห่งชาติ
ค.ให้ปฏิบัติตามระเบียบสารบรรณโดยเคร่งครัด
ง.ให้ปฏิบัติตามกฎหมายหรือระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแหงชาติ

23. คณะกรรมการทำลายหนังสือจะต้องแต่งตั้งจากข้าราชการระดับใดขึ้นไป
ก.ระดับ 2 ข.ระดับ 3 ค.ระดับ 4 ง.ระดับใดก็ได้

24. ผู้มีอำนาจอนุมัติการทำลายหนังสือราชการในส่วนภูมิภาคได้แก่ ผู้ใด
ก.ปลัดจังหวัด ข.อธิบดี ค.รองผู้ว่าราชการจังหวัด ง.ผู้ว่าราชการจังหวัด

25. ตราครุฑที่ใช้สำหรับเป็นแบบพิมพ์ในระเบียบงานสารบรรณขนาดใหญ ่มีความสูงเท่าไร
ก. 2.5 ซม. ข. 3.0 ซม. ค. 3.5 ซม. ง. 4.0 ซม.

26. เมื่อสิ้นปีงบประมาณให้ส่วนราชการจัดทำ
ก. รายงานแสดงผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการประจำปี ข. ข้อมูลการปฏิบัติราชการ
ค. รายงานผลการปฏิบัติงาน ง. ถูกทุกข้อ

27. เมื่อมีการกำหนดงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการใดแล้ว การโอนงบประมาณจากภารกิจหนึ่งตามที่กำหนดในแผนปฏิบัติราชการไปดำเนินการอย่างอื่น ซึ่งมีผลทำให้ภารกิจเดิมไม่บรรลุเป้าหมายหรือนำไปใช้ในภารกิจใหม่ที่มิได้กำหนดในแผนปฏิบัติราชการ จะกระทำได้ต่อเมื่อ
ก. ได้รับอนุมัติจากหัวหน้าส่วนราชการนั้น ข. ได้รับอนุมัติจากรัฐมนตรีต้นสังกัด
ค. ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี ง. ได้รับอนุมัติจาก ก.พ.ร.

28. การสั่งราชการโดยปกติให้กระทำเป็น
ก. วาจา ข. ลายลักษณ์อักษร
ค. ทั้งวาจาและลายลักษณ์อักษร ง. ถูกเฉพาะข้อ ก.และ ข้อ ข.

29. ในกรณีมีความจำเป็น ผู้บังคับบัญชาอาจสั่งราชการโดย
ก. วาจา ข. ลายลักษณ์อักษร
ค. ทั้งวาจาและลายลักษณ์อักษร ง. ถูกเฉพาะข้อ ก.และ ข้อ ข.

 

30. ในกรณีที่ส่วนราชการใดดำเนินการให้บริการที่มีคุณภาพและเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด รวมทั้งเป็นที่พึงพอใจแก่ประชาชน ให้ ก.พ.ร.เสนอคณะรัฐมนตรี
ก. ให้ขั้นเงินเดือนเป็นกรณีพิเศษ ข. ให้งบประมาณเพิ่มขึ้นร้อยละ 20
ค. จัดสรรเงินเพิ่มพิเศษเป็นบำเหน็จความชอบ ง. ถูกทุกข้อ

31. นอกจากส่วนราชการต้องจัดทำหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตามแนวทางของพระราชกฤษฎีกานี้แล้ว กฎหมายยังกำหนดให้หน่วยใดจัดทำหลักเกณฑ์อีก
ก. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข. องค์การมหาชน
ค. รัฐวิสาหกิจ ง. ถูกทุกข้อ

32. ส่วนราชการจัดทำบัญชีต้นทุนในงานบริการสาธารณะแต่ละประเภท ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
ก. ก.พ.ร. กำหนด ข. สำนักงบประมาณกำหนด
ค. ส.ตง.กำหนด ง. กรมบัญชีกลางกำหนด

33. ส่วนราชการคำนวณรายจ่ายต่อหน่วยของงานบริการสาธารณะ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของส่วนราชการนั้น ตามระยะเวลาที่กำหนด และรายงานให้
ก. ก.พ.ร. ข. สำนักงบประมาณ
ค. กรมบัญชีกลาง ง. ถูกทุกข้อ

34. ในกระทรวงมหาดไทย ผู้ใดมีหน้าที่รับผิดชอบจัดตั้งศูนย์บริการร่วม เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการที่จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายหรือกฎอื่นใด ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนสามารถติดต่อสอบถาม ขอทราบข้อมูล ขออนุญาต หรือขออนุมัติในเรื่องใด ๆ ที่เป็นอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการ
ก. เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ข. อธิบดีกรมการปกครอง
ค. สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ง. ปลัดประทรวงมหาดไทย

35. การจัดตั้งศูนย์บริการร่วมในระดับจังหวัด เป็นหน้าที่ของผู้ใด
ก. อักษรเลขจังหวัด ข. ปลัดจังหวัด
ค. สำนักงานจังหวัด ง. ผู้ว่าราชการจังหวัด

36. Life – Cycle Theories มองแบบภาวะผู้นำเป็นอย่างไร
ก. แบบภาวะผู้นำอาจมีประสิทธิผลหรือไม่ก็ได้ ขึ้นอยู่กับชีวิตจริง
ข. แบบภาวะผู้นำอาจมีประสิทธิผลหรือไม่ก็ได้ ขึ้นอยู่กับวงจรชีวิต
ค. แบบภาวะผู้นำอาจมีประสิทธิผลหรือไม่ก็ได้ ขึ้นอยู่กับสถานการณ์
ง. แบบภาวะผู้นำอาจมีประสิทธิผลหรือไม่ก็ได้ ขึ้นอยู่กับปัจจัยที่กระทบต่อชีวิตของผู้นำ
37. Life – Cycle Theories คิดค้นโดย
ก. Separated ข. Hersey and Blanchand
ค. William Ouchi ง. Fiedler

38. องค์ประกอบของภาวะผู้นำตามสถานการณ์ตามทฤษฎีของ Hersey and Blanchand ประกอบด้วย
ก. ปริมาณการออกคำสั่ง คำแนะนำต่างๆหรือพฤติกรรมด้านงาน
ข. ปริมาณการสนับสนุนทางอารมณ์ สังคม หรือพฤติกรรมด้านมนุษยสัมพันธ์
ค. ความพร้อมของผู้ตามหรือกลุ่มผู้ตาม
ง. ถูกทุกข้อ

39. Hersey and Blanchand แบ่งผู้นำเป็นกี่แบบ
ก. 2 แบบ ข. 3 แบบ ค. 4 แบบ ง. 5 แบบ

40. ผู้บริหารจะใช้วิธีการติดต่อสื่อสารแบบ 2 ทางตามแนวคิดของ Hersey and Blanchand ได้แก่
ก. ผู้นำแบบบอกทุกอย่าง ข. ผู้นำแบบขายความคิด
ค. ผู้นำแบบเน้นการทำงานแบบมีส่วนร่วม ง. ถูกทั้งข้อ ก. และ ข้อ ค.

41. Fiedler กล่าวว่า ภาวะผู้นำที่มีประสิทธิภาพต้องประกอบด้วยปัจจัยกี่ส่วน อะบ้าง
ก. 2 ส่วน คือ. ความสัมพันธ์ระหว่างผู้นำและผู้ตาม และ โครงสร้างของงาน
ข. 3 ส่วน คือ. ความสัมพันธ์ระหว่างผู้นำและผู้ตาม , โครงสร้างของงาน และอำนาจของผู้นำ
ค. 4 ส่วน คือ. ความสัมพันธ์ระหว่างผู้นำและผู้ตาม , โครงสร้างของงาน ,อำนาจของผู้นำและกระบวนการ
ง. 1 ส่วน คือ. ความสัมพันธ์ระหว่างผู้นำและผู้ตาม

42. ผู้นำชุมชน ถือเป็น ผู้นำประเภทใด
ก. ผู้นำการแลกเปลี่ยน ข. ผู้นำการเปลี่ยนแปลง
ค. ผู้นำจริยธรรม ง. ถูกทุกข้อ

43. ผู้นำที่ตระหนักถึงความต้องการของผู้ตาม พยายามให้ผู้ตามได้รับการตอบสนองสูงกว่าความต้องการของผู้ตาม เน้นการพัฒนาผู้ตามกระตุ้นและยกย่องซึ่งกันและกัน จนเปลี่ยนผู้ตามเป็นผู้นำหมายถึงผู้นำประเภทใด
ก. ผู้นำการแลกเปลี่ยน ข. ผู้นำการเปลี่ยนแปลง
ค. ผู้นำจริยธรรม ง. ถูกทุกข้อ

44. Telling หมายถึงผู้นำแบบใด
ก. ผู้นำแบบบอกทุกอย่าง ข. ผู้นำแบบขายความคิด
ค. ผู้นำแบบเน้นการทำงานแบบมีส่วนร่วม ง. ผู้นำแบบมอบหมายงานให้ทำ

45. Selling หมายถึงผู้นำแบบใด
ก. ผู้นำแบบบอกทุกอย่าง ข. ผู้นำแบบขายความคิด
ค. ผู้นำแบบเน้นการทำงานแบบมีส่วนร่วม ง. ผู้นำแบบมอบหมายงานให้ทำ

46. ผู้ที่เสนอ Transformational Leadership Theories ได้แก่
ก. Separated ข. Burns
ค. William Ouchi ง. Fiedler

47. Burns ได้สรุปลักษณะผู้นำออกเป็นกี่แบบ
ก. 2 แบบ ข. 3 แบบ ค. 4 แบบ ง. 5 แบบ

48. Moral Leadership ถือเป็น ผู้นำประเภทใด
ก. ผู้นำการแลกเปลี่ยน ข. ผู้นำการเปลี่ยนแปลง
ค. ผู้นำจริยธรรม ง. ถูกทุกข้อ

49. Participation หมายถึงผู้นำแบบใด
ก. ผู้นำแบบบอกทุกอย่าง ข. ผู้นำแบบขายความคิด
ค. ผู้นำแบบเน้นการทำงานแบบมีส่วนร่วม ง. ผู้นำแบบมอบหมายงานให้ทำ

50. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงเป็นผู้นำประเภทใด
ก. ผู้นำการแลกเปลี่ยน ข. ผู้นำการเปลี่ยนแปลง
ค. ผู้นำจริยธรรม ง. ถูกทุกข้อ

เฉลยธุรการ ชุดที่ 4
1. ง     2. ค      3. ก        4. ค       5. ข       6. ค       7. ง       8. ก       9. ง       10. ง     11. ก       12. ง       13. ค       14. ข      15. ง       16. ง        17. ค        18. ก       19. ง      20. ก         21. ข        22. ง         23. ข        24. ง       25. ข        26. ก        27. ค        28. ข           29.ก         30. ค       31. ง        32. ง       33. ง       34. ง       35. ง       36. ค       37. ข       38. ง       39. ค       40. ง       41. ข       42. ข        43. ข        44. ก        45. ข       46. ข        47. ข        48. ค          49. ค       50. ค

 

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : แนวข้อสอบตำรวจสายอำนวยการ รวมชุดที่ 4 ธุรการ พร้อมเฉลย