แนวข้อสอบตำรวจสายอำนวยการ วุฒิ ปวช. ประจำปี2557

เปิดอ่าน 513 views

แชร์ข่าวนี้

แนวข้อสอบตำรวจสายอำนวยการ วุฒิ ปวช. 2557

1. ข้อใดต่อไปนี้ที่ไม่อยู่ในแบบหนังสือภายใน
ก. อ้างถึง         ข. สิ่งที่ส่งมาด้วย
ค. คำลงท้าย    ง. ทุกข้อไม่อยู่ในแบบ
ตอบ ง.

2. โดยปกติถ้าส่วนราชการที่ออกหนังสืออยู่ในระดับกรมขึ้นไป ให้ลงชื่อส่วนราชการเจ้าของเรื่องในระดับใด
ก. กองและแผนก             ข. กรมและแผนก
ค. กรมและหน่วยงาน       ง. กรมและกอง
ตอบ ง.

3. ถ้าส่วนราชการที่ออกหนังสืออยู่ในระดับต่ำกว่ากรมลงมาให้ลงชื่อส่วนราชการเจ้าของเรื่องเพียงระดับใด
ก. กอง          ข. กรม
ค. แผนก      ง. กระทรวง
ตอบ ก.

4. ข้อใดต่อไปนี้เป็นหนังสือที่อยู่ในส่วนที่ 2 ของงานสารบรรณฯ
ก. หนังสือภายนอก
ข. หนังสือภายใน
ค. หนังสือราชการที่เป็นแบบพิธีน้อยกว่าหนังสือภายนอก
ง. ถูกทั้งข้อ ข. และ ค.
     ตอบ ข.

5. หนังสือรับรองเป็นเรื่องสำคัญที่ออกให้แก่บุคคลให้ติดรูปถ่ายของผู้ที่ได้รับการรับรอง มีขนาดเท่าไร
ก. 2 ´ 3 ซ.ม.      ข. 4 ´ 6 ซ.ม.
ค. 5 ´ 9 ซ.ม.      ง. 6 ´ 9 ซ.ม.
ตอบ ข.

6. หนังสือเวียนคือหนังสือที่มาถึงผู้รับจำนวนมากมีข้อความอย่างเดียวกันให้เพิ่มเติมรหัสพยัญชนะตัว ว ไว้ที่ใด
ก. มุมของด้านขวา                                     ข. หน้าเลขทะเบียนหนังสือส่ง
ค. บริเวณใดก็ได้ ขอให้ผู้รับเห็นชัดเจน   ง. หลังเลขทะเบียนหนังสือส่ง
ตอบ ข.

7. มท. เป็นรหัสพยัญชนะประจำกระทรวงที่มีหน้าที่หลักในเรื่องใด
ก. ดูแลความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ
ข. ป้องกันการรุกรานจากต่างประเทศ
ค. การคมนาคมทั้งทางบก-เรือ และอากาศ
ง. การแพทย์-พยาบาล และสุขภาพอนามัยของประชาชน
     ตอบ ก.

8. กห. เป็นรหัสตัวพยัญชนะประจำกระทรวงที่มีหน้าที่หลักในเรื่องใด
ก. ป้องกันการรุกรานจากต่างประเทศ
ข. ให้การศึกษาแก่ประชาชนในชาติระดับอุดมศึกษา
ค. ให้ความเป็นธรรมและยุติธรรม
ง. การแพทย์-พยาบาล และสุขภาพอนามัยของประชาชน
ตอบ ก.

9. รย. เป็นรหัสพยัญชนะประจำจังหวัดซึ่งอยู่ทางภาคไหนของประเทศไทย
ก. ภาคเหนือ                ข. ภาคกลาง
ค. ภาคตะวันออก        ง. ภาคใต้
ตอบ ค.

10. ภก. เป็นรหัสพยัญชนะประจำจังหวัดซึ่งอยู่ทางไหนของประเทศไทย
ก. ภาคเหนือ                                ข. ภาคกลาง
ค. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ      ง. ภาคใต้
ตอบ ง.

11. ชม. เป็นรหัสพยัญชนะประจำจังหวัดซึ่งอยู่ทางไหนของประเทศไทย
ก. ภาคเหนือ       ข. ภาคกลาง
ค. ภาคใต้            ง. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 ตอบ ก.

12. หนังสือราชการถึงประธานสภาผู้แทนราษฎร ใช้คำขึ้นต้นว่าอย่างไร
ก. ถึง                 ข. เรียน
ค. กราบเรียน    ง. ขึ้นต้นตามข้อใดก็ได้
ตอบ ค.

13. หนังสือราชการถึงสมเด็จพระสังฆราชเจ้า ใช้คำขึ้นต้นว่าอย่างไร
ก. ทูล                ข. กราบทูล
ค. นมัสการ       ง. ขอประทานกราบทูล
ตอบ ง.

14. หนังสือราชการถึงบุคคลธรรมดาใช้สรรพนามอย่างไร
ก. ข้าพเจ้า        ข. กระผม ผม
ค. ดิฉัน ท่าน      ง. ถูกทุกข้อ
ตอบ ง.

15. หนังสือที่ใช้สำหรับยืนยันข้อความในเรื่องที่ได้สนทนา คือหนังสือชนิดใด
ก. บันทึก (Memorandum)              ข. บันทึกช่วยจำ (Aide Memories)
ค. หนังสือกลาง (Note Verbal)       ง. ไม่มีข้อใดถูก
ตอบ ข.

16. หนังสือราชการภาษาอังกฤษที่ลงชื่อ คือหนังสือตามข้อใด
ก. หนังสือราชการที่เป็นพิธี (First Person Formal Note)
ข. หนังสือราชการที่ไม่เป็นแบบพิธี (First Person Informal Note)
ค. หนังสือกลาง (Third Person Note หรือ Note Verbal)
ง. ถูกทุกข้อที่กล่าวมา
ตอบ ง.

17. งานสารบรรณ คือข้อใดต่อไปนี้
ก. งานที่ว่าด้วยหนังสือ                   ข. งานที่ว่าด้วยการเก็บหลักฐาน
ค. งานที่ว่าด้วยการรับส่งหนังสือ    ง. งานที่หน่วยงานราชการจำเป็นต้องมีขึ้น
ตอบ ก.

18. หนังสือราชการมี
ก. 4 ชนิด      ข. 5 ชนิด
ค. 6 ชนิด       ง. 7 ชนิด
ตอบ ค.

19. การจดบันทึกหรือรายงานการประชุม จะกระทำได้กี่วิธี
ก. 4 ชนิด        ข. 5 ชนิด
ค. 6 ชนิด        ง. 7 ชนิด
ตอบ ข.

20. หนังสือราชการ คือ
ก. หนังสือสั่งราชการ                             ข. หนังสือที่ประทับตราแทนชื่อ
ค. เอกสารที่เป็นหลักฐานในราชการ    ง. หนังสือที่ลง วัน เวลา ตามแบบสากล
ตอบ ค.

21. ผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ต (ISP) ย่อมาจากอะไร
ก. Internet System Integrated       ค. Internet Service Provider
ข. Internet System Provider            ง. Internet   Service Integrated
ตอบ ค.

22.  Alt+F4    คือเมนูลัดในข้อใด
ก. ปิดโปรแกรมที่ใช้งานอยู่    ข. เปิดใช้งานแถบพรีวิว
ค. สร้างโฟลเดอร์ใหม่             ง. การปิดเอกสารที่เปิดอยู่ภายในแอพพลิเคชันที่สนับสนุนการเปิดเอกสารได้หลายไฟล์ภายในโปรแกรม
ตอบ ก.

23. Encoding   หมายถึงอะไร
ก. กระบวนการย้อนกลับในการแปลงข้อมูลที่ได้รับมาให้เป็นสารสนเทศที่ผู้รับสามารถเข้าใจได้
ข. กระบวนการที่ผู้ให้ข้อมูลทำการแปลงสารสนเทศให้กลายเป็นข้อมูล ที่จะถูกส่งไปยังผู้รับ
ค. กระบวนการที่ผู้ให้ข้อมูลทำการแปลงสารสนเทศให้กลายเป็นข้อมูล ให้เป็นข้อมูลที่ผู้รับสามารถเข้าใจได้
ง. กระบวนการย้อนกลับในการแปลงข้อมูลที่ได้รับมาให้เป็นข้อมูลที่ผู้รับสามารถเข้าใจได้
ตอบ ข. กระบวนการที่ผู้ให้ข้อมูลทำการแปลงสารสนเทศให้กลายเป็นข้อมูล ที่จะถูกส่งไปยังผู้รับ

24. เครื่องหมายดำเนินการเปรียบเทียบ
ก. !=         ข. &&           ค. *             ง.=
ตอบ ง. =

25. ผู้บุกรุกเข้าไปในระบบคอมพิวเตอร์ของคนอื่น เรียกว่าอะไร
ก. Networker        ข. Hacker   ค. Cracker         ง. Superman

26. เครื่องที่ทำหน้าที่ให้บริการด้านการสื่อสาร เรียกว่าอะไร
ก. Communication Server             ข. Server Communication
ค. File Communication                   ง. file server

27. อุปกรณ์ที่ทำหน้าที่แปลงสัญญาณติดตั้งคั่นกลางระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์และสายโทรศัพท์ เรียกว่า
ก. แคช    ข. ปาล์ม          ค. โมเดล                 ง. ซีพียู

28 . leased line คืออะไร
ก. สายโทรศัพท์ธรรมดา       ข. สายเคเบิ้ล        ค. ระบบดาวเทียมสื่อสาร      ง. สายเช่า

29. TCP/IP เป็นมาตรฐานในการเชื่อมต่อระบบ Internet คำนี้ย่อมาจากอะไร
ก. ไม่มีคำย่อเป็นเพียงชื่อเท่านั้น
ข. Transmission Control Protocal / Internet Protocal
ค. Top Control Process / Internet Protocal
ง. Tree Communication Protocal / Integrated Protocal

30. PROCESS หมายถึงอะไร
ก. หน่วยความจำสำรอง                         ข. ระบบปฏิบัติการ
ค. คำสั่งในโปรแกรมที่ถูกประมวลผลด้วยหน่วยประมวลผลกลาง   ง. การกระจายอำนาจ

31. เครือข่าย คืออะไร
ก. ระบบควบคุมการทำงานของระบบเครือข่าย
ข. การเชื่อมต่อกันระหว่างอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สื่อสาร
ค. ระบบส่งข่าวสารภายในเครือข่าย
ง. เป็นศูนย์กลางของการเก็บแฟ้มข้อมูล

32 . การซื้อสิทธิในการเป็นสมาชิกเพื่อเชื่อมต่อไปยังระบบอินเตอร์เน็ตเรียกว่าเป็นการซื้ออะไร
ก. Internet               ข. Internet hourse
ค. cs                            ง. Internet Account
33. Web Server คืออะไร
ก. ส่วนประกอบคอมพิวเตอร์ในการทำงาน             ข. เป็นส่วนหนึ่งของอินเตอร์เน็ต
ค. เครื่องคอมพิวเตอร์ที่จัดสร้างข้อมูลข่าวสาร       ง. การค้นหาข้อมูล

34. Network Address คืออะไร
ก. ระบบเครือข่าย     ข. ชื่อเครือข่าย    ค. ที่อยู่เครือข่าย      ง. หมายเลขเครือข่าย

35. IP Address คืออะไร
ก. คือ วิธีกำหนดการทำงาน               ข. คือ วิธีกำหนดชื่อที่อยู่คอมพิวเตอร์
ค. คือ ระบบคอมพิวเตอร์อย่างหนึ่ง   ง. คือ อุปกรณ์ในการทำงาน

36. Groupware คืออะไร
ก. กลุ่มของข้อมูลที่ถูกประมวลผลแล้ว
ข. ซอฟต์แวร์ที่ใช้จัดการกับงานที่มีความหลากหลาย
ค. กลุ่มของโปรแกรมที่ต้องใช้เป็นประจำ
ง. โปรแกรมสำเร็จรูปที่อำนวยความสะดวกในสำนักงาน

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : แนวข้อสอบตำรวจสายอำนวยการ วุฒิ ปวช. ประจำปี2557