แนวข้อสอบราชการตำรวจ พร้อมเฉลย วิชากฎหมายทั่วไป

เปิดอ่าน 1,502 views

แชร์ข่าวนี้

แนวข้อสอบ ตำรวจ วิชากฎหมายทั่วไป

แนวข้อสอบตำรวจ

1. กฎหมายที่ฝ่ายบริหารออกในกรณีฉุกเฉินคือกฏหมายใด
ก. พระราชบัญญัติ           ค.พระราชกำหนด
ข. พระราชกฤษฎีกา        ง.กฏกระทรวง
ตอบ ค.พระราชกำหนด

2. สิทธิแต่ผู้เดียวที่กฎหมายรับรองให้ผู้สร้างสรรค์กระทำการใดๆ เกี่ยวกับงานที่ตนได้ทำขึ้น คือข้อใด
ก. ลิขสิทธิ์               ค. สิทธิพิเศษ
ข. เอกลักษณ์         ง.กรมธรรม์
ตอบ ก.ลิขสิทธิ์

3. เด็กอายุ 8ขวบ ลักรถจักรยานยนต์ มีความผิดหรือไม่
ก. มีความผิด ปรับไม่เกิน5,000 บาท
ข. มีความผิด ปรับไม่เกิน10,000 บาท
ค. มีความผิดแต่ไม่ต้องรับโทษ
ง. ไม่มีความผิดเพราะอายุยังไม่ถึง15 ปีบริบูรณ์
ตอบ ข. มีความผิดแต่ไม่ต้องรับโทษ

4. การกระทำระหว่างเอกชนกับเอกชน จะใช้กฎหมายใด
ก. กฎหมายอาญา             ค. กฏหมายปกคอง
ข. กฏหมายรัฐธรรมนูญ   ง. กฎหมายแพ่งและพาณิชย์
ตอบ ง. กฎหมายแพ่งและพาณิชย์

5. ใครใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้ถูกต้อง
ก. นาย A นำรูปผู้ต้องหาลง Facebook
ข. นาย B ต้องใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการโจรกรรมข้อมูลข่าวสาร
ค. นายC คัดลอกโปรแกรมผู้อื่นที่มีลิขสิทธิ์
ง. นาย D ใช้คอมพิวเตอร์สร้างหลักฐานที่เป็นเท็จ
ตอบ ก.นาย ก นำรูปผู้ต้องหาลง Facebook

6. ข้อใดคือคดีลหุโทษ
ก. ความผิดที่มีโทษจำคุกไม่เกิน1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 4,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
ข. ความผิดที่มีโทษจำคุกไม่เกิน 1เดือน หรือปรับไม่เกิน 3,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
ค. ความผิดที่มีโทษจำคุกไม่เกิน1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 2,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
ง. ความผิดที่มีโทษจำคุกไม่เกิน1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 1,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
ตอบ ง.ความผิดที่มีโทษจำคุกไม่เกิน1 เดือนหรือปรับไม่เกิน 1000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

7. การซื้อขายที่ดินโดยไม่จดทะเบียนต่อเจ้าพนักงานที่ดิน จะมีผลเป็นอย่างไร
ก. โมฆะ         ค. การเสียสิทธิ
ข. โมฆียะ      ง. ไม่มีผลใดๆ
ตอบ ก. โมฆะ

8. การปฏิบัติตามพระราชกฤษฏีกานี้ในเรื่องใดสมควรที่ส่วนราชการใดจะปฏิบัติเมื่อใดและจะต้องมีเงื่อนไขอย่างใด ให้เป็นไปเช่นใด?
ก. ให้เป็นไปตามที่คณะรัฐมนตรีกำหนดตามข้อเสนอแนะ ก.พ.ร.
ข. ให้เป็นไปตามที่คณะรัฐมนตรีกำหนดตามข้อเสนอแนะ พ.ร.ก.
ค. ให้เป็นไปตามที่คณะรัฐมนตรีกำหนดตามข้อเสนอแนะ ก.พ.
ง. ให้เป็นไปตามที่คณะรัฐมนตรีกำหนดตามข้อเสนอแนะ พ.ร.บ.
ตอบ ก. ให้เป็นไปตามที่คณะรัฐมนตรีกำหนดตามข้อเสนอแนะ ก.พ.ร.( มาตรา 3)    มาตรา 3 การปฏิบัติตามพระราชกฤษฏีกานี้ในเรื่องใดสมควรที่ส่วนราชการใดจะปฏิบัติเมื่อใดและจะต้องมีเงื่อนไขอย่างใด ให้เป็นไปตามที่คณะรัฐมนตรีกำหนดตามข้อเสนอแนะ ก.พ.ร. (หวังว่าเข้าใจคำว่า ก.พ.ร.และ พ.ร.ก.แล้วนะครับหากยังไม่เข้าใจย้อนขึ้นไปดูนะครับ)

9. ในพระราชกฤษฏีกานี้ คำว่า “ ส่วนราชการ ” หมายความว่า อย่างไร?
ก. ส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม และหน่วยงานอื่นของรัฐที่อยู่ในกำกับของราชการฝ่ายบริการ รวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ข. ส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม และหน่วยงานอื่นของรัฐที่อยู่ในกำกับของราชการฝ่ายนิติบัญญัติ แต่ไม่รวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ค. ส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม และหน่วยงานอื่นของรัฐที่อยู่ในกำกับของราชการฝ่ายนิติบัญญัติ รวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ง. ส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม และหน่วยงานอื่นของรัฐที่อยู่ในกำกับของราชการฝ่ายบริหาร แต่ไม่รวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตอบ ง. ส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม และหน่วยงานอื่นของรัฐที่อยู่ในกำกับของราชการฝ่ายบริหาร แต่ไม่รวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(มาตรา 4)   มาตรา 4 ในพระราชกฤษฏีกานี้   “ ส่วนราชการ ” หมายความว่า ส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม และหน่วยงานอื่นของรัฐที่อยู่ในกำกับข่องราชการฝ่ายบริหาร แต่ไม่รวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   “รัฐวิสาหกิจ ”หมายความว่า รัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฏีกา   “ข้าราชการ ” หมายความรวมถึงพนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ปฏิบัติงานในส่วนราชการ

10. “ข้าราชการ ” ตามพระราชกฤษฏีกานี้หมายความรวมถึงใครบ้าง?
ก. พนักงาน
ข. ลูกจ้าง
ค. ผู้ปฏิบัติงานในส่วนราชการ
ง. ถูกหมด
ตอบ ง.ถูกหมด (มาตรา 4 ดูคำเฉลยข้อ 2)

11.  “รัฐวิสาหกิจ ”หมายความว่า อย่างไร?
ก. รัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติ
ข. รัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นโดยพระราชกฤษฏีกา
ค. รัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นโดยกฎกระทรวง
ง. ถูกหมดทั้ง ก.และ ข.
ตอบ ง. ถูกหมดทั้ง ก.และ ข.   (มาตรา 4 ดูคำเฉลยข้อ 2)

12. ใครเป็นผู้รักษาการ ตาม พระราชกฤษฏีกานี้
ก.นายกรัฐมนตรี
ข.ประธานคณะกรรมการสำนักงานพัฒนาระบบราชการไทย
ค.คณะรัฐมนตรี
ง.ปลัดกระทรวงมหาดไทย
ตอบ ก.นายกรัฐมนตรี มาตรา 5     มาตรา 5 ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชกฤษฏีกานี้

13.  ข้อใดเป็นการบริหารเพื่อบรรลุเป้าหมายของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
ก. เกิดประโยชน์สุขของประชาชน
ข. เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ
ค. มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ
ง.ถูกหมดทุกข้อ
ตอบ ง.ถูกหมดทุกข้อ( หมวดที่ 1 มาตรา 6)

14. ข้อใดผิดเรื่องของบริหารเพื่อบรรลุเป้าหมายของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
ก. ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจำเป็น
ข. มีการปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการให้ทันต่อเหตุการณ์
ค. ประชาชนได้รับการอำนวยความสะดวก และได้รับการตอบสนองความต้องการ
ง. มีการวางแผนเตรียมการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ
ตอบ ง. มีการวางแผนเตรียมการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ ( หมวดที่ 1 มาตรา 6)

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : แนวข้อสอบราชการตำรวจ พร้อมเฉลย วิชากฎหมายทั่วไป