แนวทางการเตรียมตัวสอบนายสิบตำรวจ ประจำปี 2557

เปิดอ่าน 2,051 views

แชร์ข่าวนี้

เปิดสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ

เปิดสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ

แนวทางการเตรียมตัวสอบนายสิบตำรวจ ประจำปี 2557   เตรียมสอบนายสิบตำรวจ (ชาย,หญิง) 2557 ในส่วนระเบียบการสอบยังไม่มีการประกาศออกมาอย่างเป็นทางการ ( ตามข่าววันที่ 26 มิถุนายนนี้ประกาศอย่างเป็นทางการ )  แต่แอดมินคิดว่ารายละเอียดคงจะไม่แตกต่างจากปีก่อน ๆ เท่าไหร่ครับ นอกจากจะจำนวนการเปิดรับในแต่ละหน่วยงานเท่านั้น ส่วนรายวิชาการสอบก็จะเหมือนเดิม ดังนั้นแอดมินขออนุญาตนำรายละเอียดวิชาการสอบนายสิบตำรวจของปี 2556 มาให้ดูเพื่อเป็นตัวอย่างในการเตรียมตัวสอบกันครับ

วิชาที่ใช้สอบตำรวจนายสิบ ประจำปี 2556 วิชาที่ใช้สอบนายสิบตํารวจวุฒิ ม.6 สายปราบปราม 2556 วิชาที่ใช้สอบตํารวจวุฒิ ม.6 สายอํานวยการ 2556 การสอบนายสิบตำรวจ ข้อเขียนเพื่อทดสอบความรู้ความสามารถ ข้อสอบแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จำนวน 120 ข้อ

1. การสอบข้อเขียนเพื่อทดสอบความรู้ความสามารถ ข้อสอบแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จานวน 120 ข้อ 120 คะแนน ใช้เวลาทาข้อสอบ 2 ชั่วโมง 30 นาที มีรายละเอียดวิชาที่สอบ ดังนี้
1.1 ความสามารถทั่วไป จานวน 25 ข้อ วิชาที่ใช้สอบตํารวจวุฒิ ม.6 สายปราบปราม 2556 วิชาที่ใช้สอบตํารวจวุฒิ ม.6 สายอํานวยการ 2556
ทดสอบความสามารถในการคิดหาเหตุผล โดยใช้ข้อมูลหรือปัญหาทางสังคม ทางเศรษฐกิจหรือ ทางอื่นที่เหมาะสมแก่การทดสอบความสามารถดังกล่าว อุปมาอุปไมย การประยุกต์ วิธีการทางสถิติกับข้อมูลจริง การแก้ปัญหาโจทย์อนุกรม การวิเคราะห์ตีความจากรูปภาพ เงื่อนไขภาษา สัญลักษณ์ โจทย์คณิตศาสตร์พื้นฐาน เปอร์เซ็นต์หรือร้อยละ สถิติข้อมูล กราฟ ตาราง มิติสัมพันธ์ และแผนภูมิต่างๆ

1.2 ภาษาไทย จำนวน 25 ข้อ วิชาที่ใช้สอบตํารวจวุฒิ ม.6 สายปราบปราม 2556 วิชาที่ใช้สอบตํารวจวุฒิ ม.6 สายอํานวยการ 2556
ทดสอบความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาและความเข้าใจภาษาได้แก่ ทักษะการใช้ภาษาด้านการอ่าน การเขียนและการสื่อสารอย่างมีวิจารณญาณ การใช้ถ้อยคาสานวน การใช้คาให้ตรงกับความหมาย การใช้คาให้ตรงกับกฎเกณฑ์และความนิยม การวิเคราะห์ สรุปความหรือตีความจากข้อความสั้นๆ หรือบทความการพิจารณาเลือกใช้ภาษาในรูปแบบต่างๆ จากข้อความสั้นๆ ประโยค กลุ่มคา หรือคา

1.3 ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) จำนวน 25 ข้อ วิชาที่ใช้สอบตํารวจวุฒิ ม.6 สายปราบปราม 2556 วิชาที่ใช้สอบตํารวจวุฒิ ม.6 สายอํานวยการ 2556
ทดสอบความรู้เกี่ยวกับ การอ่านเพื่อจับใจความ (Reading for Comprehension) คาศัพท์ (Vocabulary) โครงสร้างของประโยคต่างๆ (Structure Sentence) หลักไวยากรณ์ (Grammar) และการสนทนา(Conversation) เป็นต้น

1.4 เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น จำนวน 25 ข้อ วิชาที่ใช้สอบตํารวจวุฒิ ม.6 สายปราบปราม 2556 วิชาที่ใช้สอบตํารวจวุฒิ ม.6 สายอํานวยการ 2556
ทดสอบความรู้เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แก่ องค์ประกอบของระบบสารสนเทศ องค์ประกอบและหลักการทางานของคอมพิวเตอร์ ระบบการสื่อสาร ข้อมูลสาหรับเครือข่ายคอมพิวเตอร์ คุณลักษณะของคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง การติดต่อสื่อสารค้นหาข้อมูลผ่านอินเตอร์เน็ต

1.5 จริยธรรมและกฎหมายที่ประชาชนควรรู้ จานวน 20 ข้อ วิชาที่ใช้สอบตํารวจวุฒิ ม.6 สายปราบปราม 2556 วิชาที่ใช้สอบตํารวจวุฒิ ม.6 สายอํานวยการ 2556
ทดสอบความรู้เกี่ยวกับหลักศีลธรรม จริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินชีวิตในสังคม และความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเบื้องต้น ตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย

2. การทดสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง วิชาที่ใช้สอบตํารวจวุฒิ ม.6 สายปราบปราม 2556 วิชาที่ใช้สอบตํารวจวุฒิ ม.6 สายอํานวยการ 2556

2.1 ทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย ดังนี้
(1) ว่ายน้า แบ่งตามเกณฑ์ ดังนี้ วิชาที่ใช้สอบตํารวจวุฒิ ม.6 สายปราบปราม 2555 วิชาที่ใช้สอบตํารวจวุฒิ ม.6 สายอํานวยการ 2555
ชาย ระยะทาง 25 เมตร ผู้ทาเวลาไม่เกิน 30 วินาที ถือว่า ผ่าน
หญิง ระยะทาง 25 เมตร ผู้ทาเวลาไม่เกิน 50 วินาที ถือว่า ผ่าน

จึงจะมีสิทธิเข้าสอบขั้นตอนต่อไป

(2) วิ่ง แบ่งตามเกณฑ์ ดังนี้
– ชาย ระยะทาง 1,000 เมตร ผู้ทำเวลาไม่เกิน 4 นาที 55 วินาที ถือว่า “ผ่าน”
– หญิง ระยะทาง 800 เมตร ผู้ทำเวลาไม่เกิน 5 นาที ถือว่า “ผ่าน”

จึงจะมีสิทธิเข้าสอบขั้นตอนต่อไป

2.2 สอบสัมภาษณ์
              จะเป็นการประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่ที่จะแต่งตั้งจากพฤติกรรมที่ปรากฏ เช่น ความรู้ที่อาจใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน ความสามารถประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย ทัศนคติ ความคิดริเริ่ม ปฏิภาณไหวพริบและบุคลิกลักษณะอย่างอื่นที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น โดยถือเป็นเกณฑ์การตัดสินว่า ผู้ที่คณะกรรมการสอบสัมภาษณ์เห็นว่าเหมาะสมจึงจะถือว่า “ผ่าน” ผู้ที่คณะกรรมการสอบสัมภาษณ์เห็นว่าไม่เหมาะสมจะถือว่า “ไม่ผ่าน”

2.3 การตรวจร่างกายจากคณะกรรมการแพทย์โรงพยาบาลตำรวจ
              ผู้ที่ไม่เป็นโรคหรืออาการตามที่กำหนดไว้ หรือโรคหรืออาการอื่นใด ซึ่งในดุลพินิจคณะกรรมการแพทย์โรงพยาบาลตำรวจเห็นว่าไม่ควรเป็นข้าราชการตำรวจถือว่า “ผ่าน” ผู้ที่เป็นโรคหรืออาการตามที่กำหนดไว้ ถือว่า “ไม่ผ่าน” และผลการตรวจร่างกายของคณะกรรมการแพทย์นี้ให้ถือเป็นที่สุด

2.4 การตรวจสอบคุณสมบัติ
             ประวัติและความประพฤติ ผู้ที่คณะอนุกรรมการพิจารณาคุณสมบัติทั่วไป คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตำแหน่ง และภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง เห็นว่ามีคุณสมบัติประวัติและความประพฤติหรือชื่อเสียงเหมาะสมที่จะเข้าเป็นข้าราชการตำรวจถือว่า “ผ่าน”     ผู้ที่คณะอนุกรรมการพิจารณาคุณสมบัติทั่วไป คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตำแหน่ง และภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง เห็นว่ามีคุณสมบัติประวัติและความประพฤติหรือชื่อเสียงไม่เหมาะสมที่จะเข้าเป็นข้าราชการตำรวจถือว่า “ไม่ผ่าน”     สำหรับผู้ที่มีประวัติทางคดีอาญา หรือต้องหาคดีอาญา คณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขัน หรือคณะอนุกรรมการพิจารณาภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง จะพิจารณาจากข้อเท็จจริง และพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิด ว่าเป็นผู้ประพฤติเสื่อมเสีย หรือบกพร่องในศีลธรรมอันดีหรือไม่รวมทั้งความน่ารังเกียจของสังคมและเกียรติของข้าราชการตำรวจ โดยจะนำผลทางคดีในชั้นพนักงานสอบสวน พนักงานอัยการและ/หรือในชั้นศาลที่มีคาพิพากษาคดีแล้ว มาเป็นหลักการที่สาคัญ เพื่อประกอบการพิจารณาแล้วแต่กรณี ผู้ที่ผ่านการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง ตามที่กำหนดจะได้คะแนน 50 คะแนน ผู้ที่ไม่ผ่านขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งจะได้ 0 คะแนน

 

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : แนวทางการเตรียมตัวสอบนายสิบตำรวจ ประจำปี 2557