แนวสอบกองทัพเรือเปิดรับสมัครสอบราชการทหาร ประจำปี 2557

เปิดอ่าน 1,278 views

แชร์ข่าวนี้

แนวสอบกองทัพเรือเปิดรับสมัครสอบราชการทหาร ประจำปี 2557

แนวสอบกองทัพเรือเปิดรับสมัครสอบราชการทหาร ประจำปี 2557 และได้เปิดรับสมัครจนถึงวันที่ 13 สิงหาคมนี้  จำนวน  49 อัตรา วันนี้ jobs-army จะแนวข้อสอบในแต่ละตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบราชการทหาร เพื่อเป็นแนวทาง ( แนวข้อสอบนี้อยู่ในระเบียบการสมัครเรียบร้อยแล้ว) ดังนี้

1. ผู้ที่มีคุณวุฒิปริญญาโท
1.1 สาขาการสอนภาษาอังกฤษ    ใช้ตำราสำหรับผู้มีคุณวุฒิปริญญาโท
1.2 สาขาคณิตศาสตร์
– แคลคูลัส
– สมการเชิงอนุพันธ์
– เวกเตอร์
– อนุกรมฟูเรียร์
– พีชคณิตเชิงเส้น
– ความน่าจะเป็นและสถิติ

2. คุณวุฒิปริญญาตรี
2.1 สาขาการวัดและประเมินผลการศึกษา  วิชาที่สอบเป็นไปตามหลักสูตรปริญญาตรี สาขาการวัดผลการศึกษา สาขาการวัดและประเมินผล
2.2 สาขาวิทยาการคอพิวเตอร์ / วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ / เทคโนโลยีสารสนเทศ
– วิศวกรรมซอฟต์แวร์ ผู้แต่ง กิตติ ภักดีวัฒนะกุล ,พนิดา ดาริชกุล
– การออกแบบพัฒนาและดูแลระบบฐานข้อมูล ผู้แต่ง พนิดา พาริชกุล
– ระบบปฏิบัติการ ผู้แต่ง วิเชษฐ์ พลายมาศ สำนักพิมพ์ซีเอ็ด
– เจาะระบบ Network 3 Edition ผู้แต่ง จตุชัย แพงจันทร์,อนุโชต วุฒิพรพงษ์
– Computer & Network security  ผู้แต่ง ธวัชชัย ชมศิริ
– พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550
– ระบบฐานข้อมูล รศ.ดร.วิเชียร เปรมชัยสวัสดิ์
– Data Sturcture and Algorithm วุฒิพงษ์ เชื่อนดิน
– การสื่อสารข้อมูลและโครงข่าย วาทิต เบญจพลกุล
– การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ โอภาส เอี่ยมศิริวงศ์
2.3 สาขาวิชาบัญชี / การบัญชี / บัญชีการเงิน / บัญชีบริหาร / การสอบบัญชี / การบัญชีการเงิน / การเงินและการธนาคาร
– หลักการบัญชีทั่วไป
– การรายงานและวิเคราะห์งบการเงิน
2.4 สาขานิติศาสตร์
– ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
– ประมวลกฎหมายอาญาทหาร
– ประมวลกฎหมายอาญา
2.5 สาขาพุทธศาสตร์
– วิชาแปลภาษาบาลีประโยค 1-2 ถึง เปรียญธรรม 4 ประโยค
– ศาสนาเปรียบเทียบ
– ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับคณะสงค์ไทย
– พุทธศาสตร์ ฉบับประมวลศัพท์ และฉบับประมวลธรรม
– พุทธธรรม (ป.อ.ประยุตโต)
2.6 สาขาวิทยาศาตร์ทางทะเล / สมุทรศาสตร์
– สาระวิทยาศาตร์ทางทะเล หน่วยเรียนรู้ที่ 1 ฟิสิกส์ในทะเล  โดย ปราโมทย์ โศจิศุภร ศุภิชัย ตั้งใจตรง ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและ สมมาตร เนียมนิล กองวิทยาการ กรมอุทกศาสตร์
– ระเบียบวิธีไฟในต์อิมิเมนต์เพื่อการคำรวณพลศาสตร์ของไหล โดย ปราโมทย์ เดชะอำไพ สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
– Engineering hydrology ของ ดร.วราวุธ วุฒิวณิชย์

3. ระดับต่ำกว่าปริญญาตรี 
3.1 ระดับประกาศรียบัตริชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาการบัญชี
– หลักการบัญชีทั่วไป
– การรายงานและวิเคราะห์งบการเงิน
3.2 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
– วิชาคอมพิวเตอร์   ::  คอมพิวเตอร์เพื่ออาชีพ สำนักพิมพ์ซีเอ็ด , วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ,  คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ  อ.สิทธิชัย ประสานุวงศ์
– ความรู้ทั่วไป :: บทควา “กองทัพเรือ”  จากวิกิพิเดีย , ขนบธรรมเนียมประเพณีทหารเรือ  ,  ภาพเครื่องแบบนายทหารสัญญาบัตรกองทัพเรือ
– วิชาระเบียบงานสารบรรณ :: ระเบียบสำนักงานนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526  พร้อมภาคผนวกฉบับแก้ไข พ.ศ. 2539 และคำอธิบาย และที่แก้ไขเพิ่มเติม

4. วิชาทั่วไป (สอบทุกคน)
4.1 วิชาภาษาไทย
ระดับปริญาโทและปริญญาตรี  หลักและการใช้ภาษาไทยทั่วไป ระดับปริญญา
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และดรับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า   หลักและการใช้ภาาาไทยทั่วไป ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
4.2 วิชาภาษาอังกฤษ
ระดับปริญญาโทและปริญญาตรี   ใช้ตำราภาษาอักฤษทั่วไป  ,  ความรู้ภาษาอังกฤษระดับปริญญาตรี
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  ใช้ความรู้ภาษาอังกฤษระดับ ปวส.
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทึยบเท่า    ใช้ความรู้ภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

หมายเหตุ ผู้เข้าสอบปริญญาโทสาขาคณิตศาสตร์ ปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมเครื่องกล  และสาขาวิทยาศาสตร์ทางทะเล / สมุทรศาสตร์ สามารถนำเครื่องคำนวณ เข้าห้องสอบได้ (ห้ามมีฟังชั่นของการคำรวณสูตรต่าง ๆ และห้าามใช้เครื่องคำนวณจากโทรศัพท์มือถือ)

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : แนวสอบกองทัพเรือเปิดรับสมัครสอบราชการทหาร ประจำปี 2557