โรงพยาบาลตำรวจ เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 4 ตำแหน่ง 7 อัตรา (22 – 28 เม.ย.57)

เปิดอ่าน 583 views

แชร์ข่าวนี้

โรงพยาบาลตำรวจ เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 4 ตำแหน่ง 7 อัตรา (22 – 28 เม.ย.57)

โรงพยาบาลตำรวจ มีความประสงค์ที่จะเปิดรับสมัครพนักงานราชการ  จำนวน 4 ตำแหน่ง 7 อัตรา   ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
     1.1.ชื่อตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ประมวลผลคอมพิวเตอร์
            อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท
จำนวน : 2 อัตรา
การศึกษา : ปริญญาตรี ทางคอมพิวเตอร์หรือวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มีประสบการณ์ทางคอม ไม่น ้ อยกว่า 1 ปี
     1.2.ชื่อตำแหน่ง : นักการแพทย์แผนจีน
อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท
จำนวน : 1 อัตรา
การศึกษา : ปริญญาตรี ด้านวิทยาศาสตร์ สาขาแพทย์แผนจีน หรือการแพทย์แผนจีนบัณฑิต และได ้ รับใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะสาขา การแพทย์แผนจีน
     1.3.ชื่อตำแหน่ง  : นักกายภาพบำบัด
อัตราเงินเดือน : 19500 บาท
จำนวน : 2 อัตรา
การศึกษา : ปริญญาตรี สาขากายภาพบำบัด และได ้ รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัด และมีประสบการณ์การทำงานในวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า 1 ปี
     1.4.ชื่อตำแหน่ง : ผู้ช่วยเภสัชกร
อัตราเงินเดือน : 11,280 บาท
จำนวน : 2 อัตรา
การศึกษา : ประกาศนียบัตรผู้ช่วยเภสัชกรหรือผู้ช่วยพยาบาล และมีประสบการณ์การทำงานทางด้านเภสัชกรรมในโรงพยาบาล ไม่น้อยกว่า 3 ปี

2. การสมัคร
สมัครงานราชการดว้ยตนเองได้ที่   ฝ่ายธุรการกำลังพล งานทะเบียนพล ตีกศรียานนท ์ชั้น 4  โรงพยาบาลตำรวจ  กรุงเทพฯ  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบฯ  วัน  เวลา  สถานที่สอบ  ในวันที่  30 เมษายน 2557  ทาง http://www.pgh.go.th

รายละเอียด  โรงพยาบาลตำรวจเปิดรับสมัครสอบราชการ

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : โรงพยาบาลตำรวจ เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 4 ตำแหน่ง 7 อัตรา (22 – 28 เม.ย.57)