โรงพยาบาลตำรวจ เปิดรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป (ชาย/หญิง) จำนวน 2 อัตรา [18-24 มิ.ย.57]

เปิดอ่าน 566 views

แชร์ข่าวนี้

โรงพยาบาลตำรวจ เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 4 ตำแหน่ง 7 อัตรา (22 – 28 เม.ย.57)

โรงพยาบาลตำรวจ มีความประสงค์เปิดรับสมัครงานพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 2 อัตรา ดังนี้

1. ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครงาน
1.1 ตำแหน่ง ผู้ช่วยเภสัชกร    จำนวน  1 อัตรา
ค่าตอบแทน   11,280 บาท/เดือน
ระยะเวลาจ้าง  4 ปี นับตั้งแต่ทำสัญญาจ้าง
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง  ได้รับประกาศนียบัตรวิชาผู้ช่วยเภสัชกรหรือผู้ช่วยพยาบาลโดยการรับรองหลักสูตรจากสถาบันที่ สานักงาน ก.พ.รับรอง ที่มีกำหนดระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี
1.2 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประมวลผลคอมพิวเตอร์ จำนวน  1 อัตรา
ค่าตอบแทน 18,000 บาท/เดือน
ระยะเวลาจ้าง  4 ปี นับตั้งแต่ทำสัญญาจ้าง
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง  ได้รับปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ทางคอมพิวเตอร์หรือวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

2. คุณสมบัติทั่วไป
2.1 มีสัญชาติไทย
2.2 มีอายุไม่ต่ากว่า 18 ปี (นับถึงวันที่ยื่นใบสมัคร) และไม่เกิน 35 ปี
2.3 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
2.4 ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กาหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
2.5 ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
2.6ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เพราะกระทาความผิดทางอาญาเว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
2.7 ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ

3.วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายธุรการกำลังพล (งานทะเบียนพล) ตึกศรียานนท์ ชั้น 4 โรงพยาบาลตำรวจ ตั้งแต่วันที่ 18 มิถุนายน 2557 ถึง 24 มิถุนายน 2557 ในวันและเวลาราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม เปิดรับสมัครพนักงานราชการโรงพยาบาลตำรวจ

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : โรงพยาบาลตำรวจ เปิดรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป (ชาย/หญิง) จำนวน 2 อัตรา [18-24 มิ.ย.57]